Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Over 300 km Dispersion of Wild Boar during Hot Summer, from Central Poland to Ukraine [Ponad 300-kilometrowa dyspersja dzików podczas upalnego lata z centralnej Polski na Ukrainę]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki biologiczne
mgr Piotr Kociuba
Interactions between surface properties of pristine coals and the intrinsic microbial communities involved in methane formation [Interakcje między właściwościami powierzchni nienaruszonych węgli a wewnętrznymi społecznościami drobnoustrojów zaangażowanymi w tworzenie metanu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria środowiska, górnictwo i energetykanauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna prof. KUL
Effect of reduced nitrogen fertilization on the chemical and biological traits of soils under maize crops [Wpływ obniżonego nawożenia azotem na cechy chemiczne i biologiczne gleb pod uprawą kukurydzy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Dynamics of Methane-Consuming Biomes from Wieliczka Formation: Environmental and Enrichment Studies [Dynamika biofilmu utleniajacego metan z formacji wielickiej: Badania środowiskowe i na hodowlach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
biologia medycznabiotechnologianauki biologiczne
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna prof. KUL
Changes in the mycobiome structure in response to reduced nitrogen fertilization in two cropping systems of maize [Zmiany w strukturze mykobiomu w odpowiedzi na zmniejszone nawożenie azotem w dwóch systemach uprawy kukurydzy ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Ecological diversity of bacterial rhizomicrobiome core during the growth of selected wheat cultivars [Różnorodność ekologiczna ryzomikrobiomu bakteryjnego podczas wzrostu wybranych odmian pszenicy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
The impact of extreme weather events as a consequence of climate change on the soil moisture and on the quality of the soil environment and agriculture – a review [Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych będących konsekwencją zmian klimatu na wilgotność gleby oraz na jakość środowiska glebowego i rolnictwa - praca przeglądowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Metals and Metal Complexes in Diseases with a Focus on COVID-19: Facts and Opinions [Metals and Metal Complexes in Diseases with a Focus on COVID-19: Facts and Opinions]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
CNS-related effects caused by vanadium at realistic exposure levels in humans: A comprehensive overview supplemented with selected animal studies [CNS-related effects caused by vanadium at realistic exposure levels in humans: A comprehensive overview supplemented with selected animal studies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Fourier transform infrared spectroscopic marker of glioblastoma obtained from machine learning and changes in the spectra [Marker spektroskopowy glejaka w podczerwieni z transformacją Fouriera uzyskany z uczenia maszynowego i zmian w widmach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
. Comorbidities and concentration of trace elements in livers of European bison from Bieszczady Mountains (Poland) [Choroby współistniejące i stężenie pierwiastrków w wątrobach żubrów z Bieszczadów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska, górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Correlation between human colon cancer specific antigens and Raman spectra. Attempting to use Raman spectroscopy in the determination of tumor markers for colon cancer [Korelacja między antygenami specyficznymi dla ludzkiego raka jelita grubego a widmami Ramana. Próba wykorzystania spektroskopii Ramana do oznaczania markerów nowotworowych raka jelita grubego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiutechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Validation of the German version of the subarachnoid haemorrhage outcome tool (SAHOT) [Walidacja niemieckiej wersji narzędzia oceny wyników krwawienia podpajęczynówkowego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Improving methods to predict aboveground biomass of Pinus sylvestris in urban forest using UFB model, LiDAR and digital hemispherical photography [Ulepszenia metod prognozowania nadziemnej biomasy Pinus sylvestris w lasach miejskich z zastosowaniem modelu UFB, LIDAR i cyfrowych zdjęć hemisferycznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
SrMnO3/Functionalized h-BN Composite Modified Disposable Sensor for the Voltammetric Determination of Furaltadone Antibiotic Drug [Jednorazowy czujnik SrMnO3/funkcjonalizowany h-BN modyfikowany kompozytem do woltamperometrycznego oznaczania antybiotyku furaltadonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Why did wisents outlive aurochs [Dlaczego żubry przetrwały dłużej niż tury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Bacteroidota structure in the face of varying agricultural practices as an important indicator of soil quality – a culture independent approach [Struktura Bacteroidota w obliczu zróżnicowanych praktyk rolniczych jako ważny wskaźnik jakości gleby - podejście niezależne od hodowli]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
New Margin-Based Biochar for Removing Hydrogen Sulfide Generated during the Anaerobic Wastewater Treatment [Nowy biowęgiel do usuwania siarkowodoru powstającego podczas beztlenowego oczyszczania ścieków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr Artur Banach
The Synthesis and Evaluation of Diethyl Benzylphosphonates as Potential Antimicrobial Agents [Synteza i ocena benzylofosfonianów dietylu jako potencjalnych środków przeciwdrobnoustrojowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Blood serum lipid profiling may improve the management of recurrent miscarriage: a combination of machine learning of mid-infrared spectra and biochemical assays [Profilowanie lipidów w surowicy krwi może poprawić postępowanie w przypadku nawracających poronień: połączenie uczenia maszynowego widm średniej podczerwieni i testów biochemicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiurolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates [Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Functional and Seasonal Changes in the Structure of Microbiome Inhabiting Bottom Sediments of a Pond Intended for Ecological King Carp Farming [Funkcjonalne i sezonowe zmiany w strukturze mikrobiomu zasiedlającego osady denne stawu przeznaczonego do ekologicznej hodowli karpia królewskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Overview of Research on Vanadium-Quercetin Complexes with a Historical Outline [Overview of Research on Vanadium-Quercetin Complexes with a Historical Outline]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Yarrowia lipolytica as an Alternative and Valuable Source of Nutritional and Bioactive Compounds for Humans [Yarrowia lipolytica jako alternatywne i cenne źródło składników odżywczych i bioaktywnych dla człowieka ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Jach
Comparative nanopore sequencing-based evaluation of the midgut microbiota of the summer chafer (Amphimallon solstitiale L.) associated with possible resistance to entomopathogenic nematodes [Oparta na sekwencjonowaniu nanoporowym ocena porównawcza mikroflory jelita środkowego guniaka czerwczyka (Amphimallon solstitiale L.) związana z możliwą odpornością na nicienie entomopatogeniczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznenauki o zdrowiurolnictwo i ogrodnictwoweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Comparative Nanopore Sequencing-Based Evaluation of the Midgut Microbiota of the Summer Chafer (Amphimallon solstitiale L.) Associated with Possible Resistance to Entomopathogenic Nematodes [Porównawcza ocena mikroflory jelita środkowego jelita fartucha letniego (Amphimallon solstitiale L.) powiązana z możliwą opornością na entomopatogenne nicienie w oparciu o sekwencjonowanie nanoporów. ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr Monika Jach
Description of the Nymphal Stages of Hoplopleura affinis (Anoplura: Hoplopleuridae) from the Striped Field Mouse Apodemus agrarius with a Global Checklist of Hoplopleura Species from the Genus Apodemus [Description of the Nymphal Stages of Hoplopleura affinis (Anoplura: Hoplopleuridae) from the Striped Field Mouse Apodemus agrarius with a Global Checklist of Hoplopleura Species from the Genus Apodemus]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Rafał Łopucki
Does the Use of an Intercropping Mixture Really Improve the Biology of Monocultural Soils?–A Search for Bacterial Indicators of Sensitivity and Resistance to Long-Term Maize Monoculture [Czy stosowanie mieszanek międzyplonowych rzeczywiście poprawia biologię gleb monokulturowych? Poszukiwanie bakteryjnych wskaźników wrażliwości i oporności na długotrwałą monokulturę kukurydzy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Application of a Screen-Printed Sensor Modified with Carbon Nanofibers for the Voltammetric Analysis of an Anticancer Disubstituted Fused Triazinone [Zastosowanie sitodrukowanego czujnika modyfikowanego nanowłóknami węgla w woltamperometrycznej analizie przeciwnowotworowego dwupodstawionego triazynonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki chemicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Ilona Sadok
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.