Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Infirmeria Szpitala Świętego ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku,
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
historiainformatykanauki farmaceutycznenauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiunauki teologicznepedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
A Preliminary Research on Automatic Identification of Melanocytic Skin Lesions from Digital Images [Wstępne badania dotyczące automatycznej identyfikacji zmian melanocytowych skóry z obrazów cyfrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Determining Reference Spectra for Medical Diagnosis Using Clustering Methods [Określenie widm referencyjnych do diagnostyki medycznej przy użyciu metod klateryzacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
A Quest for Identity Criteria in Computational Ontologies [A Quest for Identity Criteria in Computational Ontologies]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Paweł Garbacz
Identification of Melanocytic Skin Lesions Using Deep Learning Methods [Identyfikacja zmian melanocytowych skóry za pomocą metod uczenia głębokiego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Towards Ontology-Driven Verification of Car Claims Settlement [W kierunku opartej na ontologii weryfikacji likwidacji szkód komunikacyjnych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Modifications Of Digital Technologies By Client- Oriented Service Of Logistics Activities In The Management System Of The Enterprise [Modyfikacje technologii cyfrowych przez usługi zorientowane na klienta w działalności logistycznej w systemie zarządzania przedsiębiorstwem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanseinformatykanauki o polityce i administracji
dr inż. Rafał Lizut
Computational Science – ICCS 2023 [Computational Science – ICCS 2023]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
astronomiainformatykamatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
A steganographic method of embedding an identifier into the spatial data of an electronic map [Stenograficzna metoda umieszczania identyfikatora w danych przestrzennych karty elektronicznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacja
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
An application of raman spectroscopy in combination with machine learning to determine gastric cancer spectroscopy marker [Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej w połączeniu z uczeniem maszynowym do wyznaczania markera spektroskopii raka żołądka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacjainżynieria biomedycznanauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
About Analytical Approximate Solutions of the Van der Pol Equation in the Complex Domain [About Analytical Approximate Solutions of the Van der Pol Equation in the Complex Domain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
informatykamatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
The Synthesis and Evaluation of Diethyl Benzylphosphonates as Potential Antimicrobial Agents [Synteza i ocena benzylofosfonianów dietylu jako potencjalnych środków przeciwdrobnoustrojowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Approximate solution of a dominant singular integral equation with conjugation
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykamatematyka
dr Paweł Wójcik
Analysis of the Homozygosity of Microsatellite Markers by Using Fuzzy Sets [Analiza homozygotyczności markerów mikrosatelitarnych z wykorzystaniem zbiorów rozmytych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacjamatematyka
mgr Krystyna Kiersztyn
Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates [Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Generalized Helicity Operator for a Spin 2 Particle in the Presence of an External Uniform Magnetic Field [Generalized Helicity Operator for a Spin 2 Particle in the Presence of an External Uniform Magnetic Field]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
The use of information granules to detect anomalies in spatial behavior of animals [Wykorzystanie ziaren informacji do wykrywania anomalii w zachowaniu przestrzennym zwierząt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacjamatematyka
mgr Krystyna Kiersztyn
Promiscuous Lipase-Catalyzed Markovnikov Addition of H-Phosphites to Vinyl Esters for the Synthesis of Cytotoxic α-Acyloxy Phosphonate Derivatives [Aktywność lipazy katalizowanej w reakcji Markownikowa w syntezie estrów winylowych dodanych do H-fosforyny -Pochodne acyloksyfosfonianowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Cognitive Approach To Modeling Populationʼs Quality Of Life [Podejście kognitywne do modelowania jakości życia populacji.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanseinformatykanauki o polityce i administracji
dr inż. Rafał Lizut
Intuitively Adaptable Outlier Detector [Intuitively Adaptable Outlier Detector]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacjamatematyka
mgr Krystyna Kiersztyn
Pyridine Derivatives—A New Class of Compounds That Are Toxic to E. coli K12, R2–R4 Strains
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
A Survey of Machine Learning Methods and Applications in Electronic Design Automation
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr Viktor Melnyk
A Survey of Machine Learning Methods and Applications in Electronic Design Automation [Przegląd metod i aplikacji uczenia maszynowego w automatyzacji projektowania elektronicznego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
informatyka
dr Viktor Melnyk
Logic Programming with Post-Quantum Cryptographic Primitives for Smart Contract on Quantum-Secured Blockchain
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Особенности концепции "Университета 3.0" и направления ее реализации [Cechy koncepcji „Uniwersytet 3.0” i kierunki jej realizacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatykapedagogika
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
δ-Lactones—A New Class of Compounds That Are Toxic to E. coli K12 and R2–R4 Strains
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Self-Improvable Computer System Model and Architecture Based on Reconfigurable Hardware, Automatic Design and Synthesis Tools and Artificial Intelligence Technologies [Self-Improvable Computer System Model and Architecture Based on Reconfigurable Hardware, Automatic Design and Synthesis Tools and Artificial Intelligence Technologies]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr Viktor Melnyk
Identity of historical localities in information systems [Identity of historical localities in information systems]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Paweł Garbacz
Identity of historical localities in information systems [Tożsamość historycznych miejscowości w systemach informatycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiahistoriainformatyka
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Spinless Particle with Darwin–Cox Structure in an External Coulomb Field [Spinless Particle with Darwin–Cox Structure in an External Coulomb Field]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45579 zweryfikowanych pozycji.