Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Law in Imperial China in the research of Father Professor Antoni Kość SVD [Prawo chińskie okresu cesarstwa w badaniach Ks. Prof. Antoniego Kościa SVD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historianauki prawne
dr Lech Buczek
Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów uczestników imprez turystycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Leszek Ćwikła prof. KUL
Long-Term and Institutional Care: A Global Perspective and Imperative [Długoterminowa i instytucjonalna opieka: globalna perspektywa i imperatyw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Dochody podatkowe w Polsce i krajach strefy euro: 2019 i 2022
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansenauki prawne
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Polish-Czechoslovak Cross-border Tourism between 1919 and 1939 in the Light of Polish Legislation [Turystyka transgraniczna polsko-czechosłowacka w latach 1919-1939 w świetle przepisów prawa polskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Leszek Ćwikła prof. KUL
The College of Agriculture of the Jagiellonian University in Krakow (1890–1923) as an Example of Special-Purpose Education: The Legal View [The College of Agriculture of the Jagiellonian University in Krakow (1890–1923) as an Example of Special-Purpose Education: The Legal View]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
prof. dr hab. Magdalena Pyter
Ugoda mediacyjna zawarta w e-mediacji – wybrane zagadnienia praktyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Piotr Sławicki
Filantropia czy sprawiedliwy podział? Od kontradyktoryjności do wzajemnego uwa-runkowania. Perspektywa teologicznomoralna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
filozofianauki prawnenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
. Problemy konstytucyjne diagnozowane na kanwie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - uwagi w świetle spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Między zarządzaniem a przewodzeniem - Jak zmienia się podejście do pracowników?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Obowiązki wynikające ze statusu stałego mediatora oraz przeprowadzenia mediacji w sprawach cywilnych względem sądu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki prawne
dr Marek Dąbrowski
Kreatywność i prawo autorskie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
ADR w sporcie na przykładzie związków piłki nożnej w Polsce i w Ukrainie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Piotr Sławicki
Mediation in penal enforcement proceedings de lege lata [Mediation in penal enforcement proceedings de lege lata]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Marek Dąbrowski
Legal status and acquisition of mediator qualifications. A legal comparative analysis of the regulations in Spain and Poland [Legal status and acquisition of mediator qualifications. A legal comparative analysis of the regulations in Spain and Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Marek Dąbrowski
Prof. Alfons Parczewski – (nieco) zapomniany organizator nauk prawnych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
prof. dr hab. Magdalena Pyter
Mediacja w postępowaniu karnym wykonawczym de lege lata
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Piotr Sławicki
Gramy legalnie, czyli o licencjach na korzystanie z utworów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Równowaga życia i pracy - ostatnie zmiany w prawie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
International Human Rights Law [Prawo międzynarodowe praw człowieka]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Piosenka, czyli utwór słowno-muzyczny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Podnoszenie kwalifikacji pracowników
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Inspiracja czy opracowanie?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Status artysty w kontekście prawa do kultury
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
The Inter-State Application to the European Court of Human Rights in Strasbourg – Potential Revival [Skarga międzypaństwowa do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – potencjalne odrodzenie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Status mediatora w postępowaniu karnym wykonawczym de lege ferenda
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Piotr Sławicki
Zmiany w zakresie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary w nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Zmiany w zakresie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary w nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Domena publiczna i twórczość ludowa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy w spółkach kapitałowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki prawne
mgr Karol Moniczewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.