Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
IS IT WORTHWHILE TO BE RESPONSIBLE? THE IMPACT OF COMPANY'S INTERNAL CSR ON EMPLOYEES' SATISFACTION [Czy warto być odpowiedzialnym? Wpływ wewnętrznego CSR na satysfakcję pracowników]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Implementing the Principle of the Common Good in Classical and Social Enterprises [Realizacja zasady dobra wspólnego w klasycznych i społecznych przedsiębiorstwach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakości
mgr Sylwia Kostrzewa
Model satysfakcji z życia i pracy pracowników polskich przedsiębiorstw realizujących programy zarządzania talentami
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Model satysfakcji z życia i pracy pracowników polskich przedsiębiorstw realizujących programy zarządzania talentami
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakości
mgr Sylwia Kostrzewa
Determinanty decyzji zakupowych dotyczących produktów ekologicznych w opiniach młodych nabywców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Energy-Efficient City Transportation Solutions in the Context of Energy Conserving and Mobility Behaviours of Generation Z [Energooszczędne rozwiązania w transporcie miejskim w kontekście zachowań oszczędzających energię i mobilności pokolenia Z]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Розвиток електронного урядування в публічному управлінні. [Rozwój elektronicznego zarządzania w administracji publicznej.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Shaping Sustainable Development Competencies through Student Internships [Kształtowanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez praktyki studenckie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Management of Business Activity of Territorial Communities: Case of Ukraine. [Management of Business Activity of Territorial Communities: Case of Ukraine. ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
How do CSI attributions moderate the effects of a CSI incident on corporate reputation [Jak atrybucje społecznej nieodpowiedzialności przedsiębiorstwa moderują efekty nieodpowiedzialnego zdarzenia na reputację firmy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
The Role of Trust and Distrust in the Relationship between Corporate Social Irresponsibility and Boycott Intentions: A Parallel Mediation Analysis [Rola zaufania i nieufności w relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a intencją bojkotu: analiza mediacji równoległej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Ecologization: barriers and opportunities to overcome them in the conditions of post-war recovery. [Ecologization: barriers and opportunities to overcome them in the conditions of post-war recovery]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
W kierunku klimatycznego zarządzania innowacyjnymi zasobami przedsiębiorstw ciepłowniczych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Student Internships as a Tool for Assessment of the Employer Brand [Praktyki studenckie jako narzędzie oceny marki pracodawcy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
The function of occupational activity for health as perceived by chronically-ill people [Funkcja aktywności zawodowej dla zdrowia w opinii osób przewlekle chorych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Smart Mobility in a Smart City in the Context of Generation Z Sustainability, Use of ICT, and Participation [Inteligentna mobilność w inteligentnym mieście w kontekście zrównoważonego rozwoju generacji Z, wykorzystania ICT i partycypacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Smart Mobility in a Smart City in the Context of Generation Z Sustainability, Use of ICT, and Participation [Inteligentna mobilność w inteligentnym mieście w kontekście zrównoważonego rozwoju generacji Z, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i partycypacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Corporate social irresponsibility and moral values: A consumer perspective [Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a wartości moralne: Perspektywa konsumenta]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Hierarchia Wartości o poziom religijności studentów zarządzania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
The impact of doing bad on consumer (dis) trust in the company: The moderating role of moral values [Wpływ złego postępowania na zaufanie konsumentów do firmy: moderująca rola wartości moralnych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
How corporate irresponsibility affects negative word of mouth: the moderated mediation approach [W jaki sposób społeczna nieodpowiedzialność oddziałuje na negatywny WOM: podejście mediacyjno moderacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Human-machine trans roles conflict in the organisation: how sensitive are customers to intelligent robots replacing the human workforce? [Human–machine trans roles conflict in the organization: How sensitive are customers to intelligent robots replacing the human workforce?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a kara konsumencka: Przegląd systematyczny i program badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Relacje podmiotów gospodarczych z Polski i Rosji w kontekście stosunków międzynarodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures [Wnioskowanie temporalne z wykorzystaniem algorytmu klasteryzacji mrówkowej i grafów przepływu w problemie prognozowania komplikacji medycznych procedur chirurgicznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacjainżynieria biomedycznanauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Uwarunkowania moralności przyszłych liderów biznesu z perspektywy deontologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
Maintaining a sustainable workplace: Internal Corporate Social Responsibility practices in Dialog Semiconductor during the COVID-19 pandemic [Utrzymanie zrównoważonego miejsca pracy: Praktyki wewnętrznej społecznej odpowiedzialności biznesu w Dialog Semiconductor w czasie pandemii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Nieodpowiedzialność a niemoralność działań przedsiębiorstw: perspektywa teorii kodów moralnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
The Effect of Using Social Media in the Modern Marketing Communication on the Shaping an External Employer’s Image [Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych we współczesnej komunikacji marketingowej na kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
The Importance of Employees’ Competencies: A Comparison between Educational and Business Perspective [Znaczenie kompetencji pracowników: porównanie perspektywy pracowników sektora edukacyjnego i przedsiębiorców]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.