Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
„Oddziedziczanie” dziedzictwa Usuwanie pomników sowieckich w państwach bałtyckich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Political Communication during the 2020 Presidential Election Campaign in Poland: The Role of Medical Experts [Komunikowanie polityczne podczas prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2020 roku: rola ekspertów medycznych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Local Elections under Lockdown: The Case of Latvia [Wybory lokalne w warunkach lockdownu: Przykład Łotwy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Aksjologia rosyjskiej wojny. Sakralizacja i heroizacja agresji przeciwko Ukrainie w dyskursie Władimira Putina i Cyryla Gundiajewa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Disinformation in the Polish Media Space in the First Year of Russia’s Full-Scale Aggression Against Ukraine [Dezinformacja w polskiej przestrzeni medialnej w pierwszym roku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Teoretyczne aspekty komunikowania politycznego
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2023
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Cywilizacja wojny. Rosja w ideologii Dugina. Rozmowa prof. Zbigniewa Kaźmierczyka z ks. prof. Marcinem Składanowskim
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
The role of the Visegrad Group in the European security system [Rola Grupy Wyszehradzkiej w systemie bezpieczeństwa europejskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Aneta Bąk-Pitucha
Wojna w Ukrainie jako czynnik zmiany zasad przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Anna Szachoń-Pszenny
Misje stabilizacyjne w ramach NATO jako czynnik bezpieczeństwa państwa polskiego w kontekście powstania Wojsk Obrony Terytorialnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
Partie polityczne w Tadżykistanie – regulacje prawne i praktyka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Aneta Bąk-Pitucha
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki w Krakowie 20-22 września 2023 roku
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Aneta Bąk-Pitucha
From Vilnius to Washington, D.C.: NATO’s Adaptation and its Impact on Central and Eastern Europe [Od Wilna do Waszyngtonu: Adaptacja NATO i jej wpływ na Europę Środkowo-Wschodnią]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
The evolution of the European Union’s eastern neighbourhood since the Russia-Ukraine war [Jak ewoluowało wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej od czasu wojny rosyjsko-ukraińskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Polska debata o modelu integracji w ramach Unii Europejskiej w latach 2015–2022. Spór pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Polska wobec fali migracyjnej z południa w 2023 roku - stanowisko względem nowego paktu migracyjnego Unii Europejskiej z uwzględnieniem przywrócenia kontroli granicznej ze Słowacją
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Anna Szachoń-Pszenny
Miejsce Ukrainy w strategii Federacji Rosyjskiej: geopolityka i ludobójstwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Russia’s War on Ukraine: Geopolitics, International Law, and Genocide [Wojna Rosji na Ukrainie: geopolityka, prawo międzynarodowe i ludobójstwo]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Conflict as a Strategic Imperative in Putin’s Political Agenda: A Fundamental Component of Russia’s Strategic Framework [Konflikt jako imperatyw strategiczny w programie politycznym Putina: podstawowy element ram strategicznych Rosji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Uniwersytet Lubelski/Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny przy Lubelskim Kolegium Wielkim im. św. Andrzej Boboli „Bobolanum”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn prof. KUL
"Natowskie wojska szczękające gąsienicami czołgów". Polska i granica polsko-białoruska w propagandzie białoruskiej po 2020 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
Polsko-rosyjskie spory o historię (2015-2019)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracjistosunki międzynarodowe
dr Konrad Słowiński
Konfiskaty kosztowności w świątyniach różnych związków religijnych w Mińsku i Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w świetle dokumentu z maja 1922 roku. Przyczynek do realizacji bolszewickiej polityki ekonomicznej i wyznaniowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Gil
The Baltic Experience in Countering Contemporary Russian Disinformation [Doświadczenia państw bałtyckich w przeciwdziałaniu współczesnej rosyjskiej propagandzie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Sowietyzacja Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jako proces
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Cyril and Methodius as Precursors of the ‘Rus’ World’: The Image of the Solun Brothers and Russian Imperialism [Cyryl i Metody jako prekursorzy „ruskiego świata": obraz Braci Sołuńskich i rosyjskiego imperializmu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Silent Protesters or Acceptors? The Reaction of the Russian-Speakers to the Removal of the Soviet Monuments in Latvia and Estonia After Russia’s Full-Scale Invasion of Ukraine [Cisi protestujący czy akceptujący? Reakcja osób rosyjskojęzycznych na usuwanie pomników sowieckiech na Łotwie i w Estonii po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Stan badań nad stosunkami polsko-żydowskimi na ziemiach polskich pod okupacją sowiecką (1939-1941)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Digital inequalities among the national minorities in Central and Easter Europe [Nierówności cyfrowe wśród mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Regime Of Foreign Occupation And Its Impact On Human Rights: From Polish And Ukrainian Political-Legal Retrospective And Nowadays [Reżim obcej okupacji i jego wpływ na prawa człowieka: współczesna i historyczna perspektywa polityczno-prawna Polski i Ukrainy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr inż. Rafał Lizut
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45579 zweryfikowanych pozycji.