Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Greek Catholic Military Pastoral Care in the Face of World War II [Greckokatolickie Duszpasterstwo Wojskowe w obliczu II wojny światowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Zjawisko migracji Polaków w obliczu wybuchu drugiej wojny światowej. Zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
We Are No Longer Europeans: The Evolution of the Image of Europe and the West in Russian Strategic Documents (2007–2023) [Już nie jesteśmy Europejczykami: Ewolucja obrazu Europy i Zachodu w rosyjskich dokumentach strategicznych (2007-2023)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwie
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Europa Środkowa jako przestrzeń stabilności i bezpieczeństwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Model duszpasterstwa służb mundurowych w strategii systemu bezpieczeństwa narodowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
The relations between the Holy See and state and religious leaders in Romania at the turn of the 20th and 21st centuries [Relacje Stolicy Apostolskiej z przywódcami państwowymi i religijnymi w Rumunii na przełomie XX i XXI wieku]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Marta Gębska, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa państw Inicjatywy Trójmorza. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej 2022, ss. 681. ISBN 978-83-8263-189-0.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Marriage and Family in Putin’s Russia: State Ideology and the Discourse of the Russian Orthodox Church [Małżeństwo i rodzina w Putinowskiej Rosji: Ideologia państwowa i dyskurs Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
The COVID-19 pandemic and elderly people’s rights to social security and health protection [Pandemia COVID-19 a prawa osób starszych do zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Urszula Soler prof. KUL
PROPUSKNAYA SPOSOBNOST' STEGANOGRAFICHESKIKH KANALOV PRI SOKRYTII INFORMATSII [XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie informacyjne w przemyśle, logistyce i sferze społecznej” (ITI*2023)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
informatyka techniczna i telekomunikacjanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Russia’s National Security in Aleksandr Dugin’s Neo-Eurasianism: A Sacred Fortress [Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina: Święta twierdza]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Sylwetka duszpastersko - naukowo – badawcza ks. prof. dr hab. Edwarda Jarmocha w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i nauk o bezpieczeństwie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologicznepedagogika
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Prawda filarem pokoju w nauczaniu papieża Franciszka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2008–2020
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Boosting civic aspects of defence in the Baltic states [Wzmacnianie obywatelskich aspektów obrony w państwach bałtyckich]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwie
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
ACTIONS OF POPE FRANCIS IN 2022 AGAINST THE WAR IN UKRAINE [DZIAŁANIA PAPIEŻA FRANCISZKA W 2022 R. WOBEC WOJNY W UKRAINIE]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Disinformation in Polish society in 2021 – trends, channels, sources [Dezinformacja w polskim społeczeństwie w 2021 roku – Trendy, tematy, kanały przekazu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler prof. KUL
A “God-Bearing Nation”: Religious Aspects of the Russian Concept of State Authority ["Bogonośny lud": Religijne aspekty rosyjskiej koncepcji władzy państwowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
RELACJE JANA PAWŁA II I KARDYNAŁA JÓZEFA SLIPYEGO JAKO PRZYKŁAD BUDOWANIA RELACJI I POKOJU
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
BISHOP OF PODLASIE, ARCHBISHOP JAN MARCELI GUTKOWSKI DEFENDER OF THE FAITH AGAINST TSARISM [BISKUP PODLASKI, ABP JAN MARCELI GUTKOWSKI OBROŃCA WIARY PRZED CARATEM ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historianauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
From an ideological war to an ideology of war: Aleksandr Dugin’s assumptions of neo-Eurasianism and their application to Russian preparations for the war against Ukraine [Od wojny ideologicznej do ideologii wojny: Aleksandra Dugina założenia neoeurazjatyzmu i ich zastosowanie w rosyjskich przygotowaniach do wojny przeciwko Ukrainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
From Desecularization to Sacralization of the Political Language: Religion and Historiosophy in Vladimir Putin’s Preparations for War [Od desekularyzacji do sakralizacji języka politycznego: Religia i historiozofia we Władimira Putina przygotowaniach do wojny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Tożsamość, inność, solidarność i Europa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
True is a pillar of peace in the Messages for pope Francis' World Day of Peace, [Prawda filarem pokoju w Orędziach na Światowy Dzień Pokoju papieża Franciszka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Socio attitudes of a military chaplain in the creation of social security of Poland [Postawy społeczne kapelana wojskowego w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego w Polsce ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Perception of Security Among the Members of Pro-Defence Organisations in Poland: A Comparison of 2018 and 2022 [Percepcja bezpieczeństwa wśród członków organizacji proobronnych w Polsce. Porównanie lat 2018-2022]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
КОРРЕКЦИЯ ОДИНОЧНЫХ И ДВОЙНЫХ ПАРНЫХ ОШИБОК В СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. [Information Systems and Technologies]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacjanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Peace in the Messages for pope Francis' World Day of Peace [Pokój w orędziach na Światowy Dzień Pokoju papieża Franciszka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Security Management in Poland during a Crisis Situation – Formal and Practical Aspects. Indications for Ukraine [Zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce podczas sytuacji kryzysowych - aspekty prawne i praktyczne. Wskazania dla Ukrainy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45905 zweryfikowanych pozycji.