Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Spatial analysis of cultural ecosystem services in Lublin: Perception of local residents and tourists [Analiza przestrzenna kulturowych usług ekosystemowych w Lublinie: percepcja lokalnych mieszkańców i turystów ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki prawne
dr Iryna Kozak-Balaniuk
Spatial analysis of cultural ecosystem services in Lublin: Perception of local residents and tourists [An aliza przestrzenna kulturowych usług ekosystemowych w Lublinie: percepcja lokalnych mieszkańców i turystów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Crime of ecocide in Ukraine – environmental consequences of Russian military aggression [Zbrodnia ekobójstwa w Ukrainie – skutki środowiskowe rosyjskiej agresji zbrojnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśnenauki prawne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Preferences of public space users towards trees and other forms of greenery in Lublin’s old town. [Preferencje użytkowników przestrzeni publicznych wobec drzew i innych form zieleni na terenie Starego Miasta w Lublinie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Joanna Renda
The Influence of Religion on Economic Growth and the Environment. A Literature Review [Wpływ religii na wzrost gospodarczy i środowisko. Przegląd literatury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
The Triple Crisis and the Response by Creativity in Charity [Chrześcijańska odpowiedź na podwójny kryzys: Mieszkalnictwo, odpady i „Wyobraźnia Miłosierdzia”]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. dr Filip Krauze
Improving methods to predict aboveground biomass of Pinus sylvestris in urban forest using UFB model, LiDAR and digital hemispherical photography [Ulepszenia metod prognozowania nadziemnej biomasy Pinus sylvestris w lasach miejskich z zastosowaniem modelu UFB, LIDAR i cyfrowych zdjęć hemisferycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Iryna Kozak-Balaniuk
Crop Harvesting Can Affect Habitat Selection of Wild Boar (Sus scrofa) [Zbiór plonów może wpłynąć na wybór siedlisk dzika (Sus scrofa)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
mgr Piotr Kociuba
Cleaning up the banking system of Ukraine in the light of sustainable development goals [Cleaning up the banking system of Ukraine in the light of sustainable development goals]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians) [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians) [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr Iryna Kozak-Balaniuk
The Role of United Territorial Communities in the Functioning of Agricultural Enterprises [The Role of United Territorial Communities in the Functioning of Agricultural Enterprises]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Perceived destination image of Poland: an analysis based on Ukrainian and Russian perceptions [Postrzegany wizerunek docelowy Polski: analiza oparta na percepcji ukraińskiej i rosyjskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Zrzeszenie Świadków Jehowy w województwie lubelskim w latach 1945–1964
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Управління економічним потенціалом підприємства сільських територіальних громад в умовах змін [Zarządzanie potencjałem ekonomicznym przedsiębiorstwa gmin wiejskich w warunkach przemian]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
The State – a Necessity or an Enemy? [Państwo – konieczność lub wróg?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Jan Kłos
Economic development of business on suburban territories: a theoretical-methodic and practical aspect [Economic development of business on suburban territories: a theoretical-methodic and practical aspect]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Struktura terytorialne Kościoła ewangelicko augsburskiego, ewangelicko metodystycznego i ewangelicko reformowanego w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Mapa archidiecezji lwowskiej. 1918–1938/39
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Sieć parafialna Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1939–1988 w ujęciu kartograficznym .
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Forecasting of Gross Agricultural Output of Agrarian Enterprises of Ukraine: Case Study with STELLA Software [Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Iryna Kozak-Balaniuk
Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software [Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologiczne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX w. na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Simulation of decline of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) forests in Gorgan Mountains (Ukrainian Carpathians): case study using FORKOME model [Symulacja zaginięcia świerkowych (Picea abies L. Karst.) lasów w Gorganach (Ukraińskie Karpaty): badania z zastosowaniem modelu FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації [Współpraca społeczności terytorialnych w warunkach decentralizacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Удосконалення розвитку приміських територій [Poprawa rozwoju obszarów podmiejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств [Kształtowanie wewnętrznego mechanizmu ekonomicznego dla rozwoju form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw rolnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
River in the margins? Contemporary development of rural riverside areas. An example of the middle Wieprz [Rzeka na marginesie? O współczesnym zagospodarowaniu wiejskich terenów nadrzecznych. Przykład środkowego Wieprza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dawid Soszyński
Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dawid Soszyński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45579 zweryfikowanych pozycji.