Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Spółdzielczość spożywców w Polsce. Chlubna przeszłość versus turbulentna teraźniejszość
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Grupa „Jezus – Kościół – ubodzy” podczas drugiej sesji II Soboru Watykańskiego w świetle raportów z prac w Kolegium Belgijskim w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansehistorianauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Zadania gmin z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i źródła ich finansowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Regionalne zróżnicowanie obiektywnej jakości życia mieszkańców województwa lubelskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
Implementing the Principle of the Common Good in Classical and Social Enterprises [Realizacja zasady dobra wspólnego w klasycznych i społecznych przedsiębiorstwach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr hab. Adam Zadroga prof. KUL
Dochody podatkowe w Polsce i krajach strefy euro: 2019 i 2022
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansenauki prawne
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
The household as learning organization [GOSPODARSTWO DOMOWE JAKO ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
TURBULENCJE ZEWNĘTRZNE A FINANSE GMIN W POLSCE – DOŚWIADCZENIA OSTATNICH LAT
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Management of municipal solid waste in Poland - issues of balancing financial flows [Gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi w Polsce: Zagadnienia bilansowania przepływów finansowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Dotacje z budżetu państwa w budżetach województw w Polsce w latach 1999–2021
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Municipal waste management in municipalities in Poland – towards a circular economy model [Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach w Polsce – ku modelowi gospodarki o obiegu zamkniętym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Determinanty decyzji zakupowych dotyczących produktów ekologicznych w opiniach młodych nabywców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Wybrane wyzwania związane z funkcjonowaniem samorządów województw – wymiar finansowy, społeczny i przestrzenny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Modifications Of Digital Technologies By Client- Oriented Service Of Logistics Activities In The Management System Of The Enterprise [Modyfikacje technologii cyfrowych przez usługi zorientowane na klienta w działalności logistycznej w systemie zarządzania przedsiębiorstwem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanseinformatykanauki o polityce i administracji
dr inż. Rafał Lizut
Economic growth, religiosity, and the environment. A comparative study based on the environmental Kuznets curve [Wzrost gospodarczy, religijność i środowisko. Badanie porównawcze oparte na środowiskowej krzywej Kuznetsa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
The role of state aid for the food industry – Based on the example of dairies in Poland [Rola pomocy publicznej w przemyśle spożywczym- na przykładzie mleczarni w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
The Influence of Religion on Economic Growth and the Environment. A Literature Review [Wpływ religii na wzrost gospodarczy i środowisko. Przegląd literatury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Organic Milk Production Sector in Poland: Driving the Potential to Meet Future Market, Societal and Environmental Challenges [Sektor ekologicznej produkcji mleka w Polsce: wykorzystanie potencjału do sprostania przyszłym wyzwaniom rynkowym, społecznym i środowiskowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Economic, legal and social conditions for the development of dairy cooperatives in Poland: Historical implications and contemporary assessment from farmers [Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania rozwoju spółdzielczości mleczarskiej w Polsce: implikacje historyczne i współczesna ocena rolników]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania rozwoju spółdzielczości mleczarskiej w Polsce: implikacje historyczne i współczesna ocena rolnika
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr Mirosław Urbanek
Jogurty jako superfood
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym jako beneficjenci pomocy udzielnej w ramach formuły de minimis oraz de minimis w rolnictwie – aspekty prawne i ekonomiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finansenauki prawne
dr Maria Zuba-Ciszewska
Zrównoważony rozwój lokalny : podstawy teoretyczne i działania praktyczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Tradycja i innowacje w produkcji mleka i jego przetwórstwie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Bank w działalności jednostek samorządowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
CHANGES OF EUROPEAN UNION COUNTRIES POSITIONS IN THE INTERNATIONAL TRADE OF RAW MATERIALS IN 2016, 2019 AND 2021. IMPORTANCE FOR AGRICULTURE [ZMIANY POZYCJI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SUROWCAMI W LATACH 2016, 2019 i 2021. ZNACZENIE DLA ROLNICTWA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak
Wykorzystanie kredytu handlowego przez mleczarnie w Polsce z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Wykorzystanie kredytu handlowego przez mleczarnie w Polsce z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Daniel Budzeń, Bartosz Edwarczyk, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, 290 s.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in South Asian Countries: The Role of Energy Consumption and Trade Openness [Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in South Asian Countries: The Role of Energy Consumption and Trade Openness]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.