Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
O Uniwersytecie i uniwersytetach. Kilka myśli nieoportunistycznych na marginesie artykułu o. Jacka Woronieckiego pt. Uczeń czy książka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Zamiast „Posłowia”
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2023
literaturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Grupa „Jezus – Kościół – ubodzy” podczas drugiej sesji II Soboru Watykańskiego w świetle raportów z prac w Kolegium Belgijskim w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansehistorianauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Koniemłoty. Dzieje miejscowości i parafii. Księga kościoła parafialnego w Koniemłotach
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
historianauki o kulturze i religii
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Bridging the Gaps Between Holocaust Accounts: Fieldwork Evidence for Compromising Forms of Narrative [Wypełnianie luk w relacjach o Holokauście: dowody na kompromitujące formy narracji na podstawie badań terenowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Sławomir Żurek
„W łonie milczenia…" Izaaka z Kataru mistagogia modlitwy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
filozofianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
mgr Marcin Janecki
Św. Marcin z Tours w obrzędowości i religijności ludowej na przykładzie wybranych regionów w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Kult św. Rocha w religijności i obrzędowości ludowej w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Economic growth, religiosity, and the environment. A comparative study based on the environmental Kuznets curve [Wzrost gospodarczy, religijność i środowisko. Badanie porównawcze oparte na środowiskowej krzywej Kuznetsa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
The Influence of Religion on Economic Growth and the Environment. A Literature Review [Wpływ religii na wzrost gospodarczy i środowisko. Przegląd literatury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
„Odjaniepawlić”. Modernistyczny ostracyzm z perspektywy medioznawczej i lingwistycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Od czarnej kucharki do kontestatorki: ‘ciotka Jemima’ jako postać-palimpsest w kulturze amerykańskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o kulturze i religii
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis prof. KUL
Od Lubicza do Lubyczy (1422-2022). Sześć szkiców na sześćsetlecie, Wydawca: Fotopia, Lublin-Lubycza Królewska 2022, ss. 219.
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2023
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Mariusz Koper
"Sama z Nim". Carmen Hernandez i budowanie wtajemniczenia chrześcijańskiego w ramach Drogi Neoaktechumenalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Dusza w życiu i po śmierci w wyobraźni ludowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Self-declarations of religious faith among believers in Poland in the face of the covid-19 pandemic [Przekonania religijne deklarujących wiarę Polaków w obliczu pandemii COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
filozofianauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
prof. dr hab. Robert Ptaszek
The Division and Structure of “David’s Compositions” (11Q5) [Podział i struktura tekstu „Kompozycji Dawidowych” (11Q5)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr Marcin Biegas
„Кресова балагулка” – легкі розмови про важкі справи [„Kresowa bałagułka” – lekkie rozmowy o ważkich sprawach]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Canon Minor i Canon Maior ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zagadkowe dzieło mistrza Joannesa.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki o sztuce
dr Arkadiusz Adamczuk
Chełmska diecezja unicka w Chełmie w latach 1596-1810
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Andrzej Gil
The Light-Life Movement in Poland Under the Communists [Ruch Światło-Życie w Polsce w okresie komunistycznym]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historianauki o kulturze i religii
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
The Need and Opportunities for Philosophical Studies on Religions and Religious Movements [O potrzebie oraz możliwościach filozoficznych badań religii i ruchów religijnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Robert Ptaszek
When Life’s Purpose, Mission and Future are Gone, Let us Dream! [Kiedy cel życia, misja i przyszłość zostały utracone, marzmy!]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologicznepsychologia
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Werbiści Katedry Religiologii i Misjologii w służbie nauki w Polsce i na świecie
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Transformations of Religiosity during the SARS-CoV-2 Pandemic—On the Example of Catholic Religious Practices of Polish Students [Przemiany religijności podczas pandemii SARS-CoV-2 — na przykładzie katolickich praktyk religijnych polskich studentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologicznepedagogika
Ks. dr Dariusz Piasecki
Jacek Kucharski, Magdala i Maria Magdalena. Studium historyczne i egzegetyczno-teologiczne, „Rozprawy i Studia Biblijne 55”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2021, ss. 655.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
archeologiahistorianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Kulturowe absurdy rewolucji postmarksistowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Robert Ptaszek
Parafie unickiej diecezji przemyskiej w starostwie spiskim w opisie wizytacyjnym z 1740 r.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Andrzej Gil
In the Pursuit of Degrowth. Reformed Churches’ Theological Critique of Capitalism. [W poszukiwaniu „postwzrostu”. Teologiczna krytyka kapitalizmu ze strony Kościołów reformowanych.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
The Validity of Prayer Importance Scale (PIS) [Trafność Skali Ważności Modlitwy (SWM)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczneprawo kanoniczne
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44413 zweryfikowanych pozycji.