Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ist der Fremdsprachenunterricht schon mehrsprachig oder immer monolingual ausgerichtet? Über Herausforderungen und Probleme auf dem Weg zur mehrsprachigen Wende [Ist der Fremdsprachenunterricht schon mehrsprachig oder immer monolingual ausgerichtet? Über Herausforderungen und Probleme auf dem Weg zur mehrsprachigen Wende]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr Eliza Chabros
O Uniwersytecie i uniwersytetach. Kilka myśli nieoportunistycznych na marginesie artykułu o. Jacka Woronieckiego pt. Uczeń czy książka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
“AI, will you help?” How learners use Artificial Intelligence when writing. [„AI, pomożesz?” Jak uczniowie korzystają ze sztucznej inteligencji podczas pisania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr Izabela Olszak
On the existential use of the verb "brakować" 'to lack' in Polish [Użycie egzystencjalne czasownika "brakować" w języku polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Quotative uses of Polish similative demonstratives [Polskie zaimki wskazujące 'tak/taki' w funkcji wprowadzenia wypowiedzenia przytoczonego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr hab. Wojciech Guz
O imionach i nazwiskach Żydów na podstawie księgi urodzeń izraelickiego okręgu metrykalnego Lubycza Królewska (1907–1929).
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Archiwum filomatów jako obiekt badań lingwistycznych.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Methodology for conducting linguistic research into visual impairment: Challenges and recommendations [Metotologia badań nad niepełnosprawnością wzrokową w obszrze jezykoznawstwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Jolanta Sak-Wernicka
Euphemisms and teacher–student interactions [Eufemizmy a relacje student-nauczyciel]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Anna Bloch-Rozmej
Aspekty wyrażania następczości w europejskiej i meksykańskiej odmianie języka hiszpańskiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Tomasz Niestorowicz
A new consonant-vowel architecture: Japanese borrowings from European languages from the viewpoint of Complexity Scales and Licensing [Nowa architektura spółgłosek i samogłosek: japońskie zapożyczenie z języków europejskich z perspektywy Skal Złożoności i Licencjonowania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła prof. KUL
“Na dokładkę nog even dit.” Overeenkomsten en verschillen tussen de classificaties van partikels in de Poolse en in de Nederlandse traditie van partikelstudie [“Na dokładkę nog even dit.” Overeenkomsten en verschillen tussen de classificaties van partikels in de Poolse en in de Nederlandse traditie van partikelstudie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Kamila Tomaka
Wisława Szymborska w polskich dokumentach biograficznych (na podstawie filmów: "Chwilami życie bywa znośne", "Napisane życie. Wisława Szymborska" oraz "Radość Pisania")
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Positive psychology in foreign language learning and teaching. The case of older adults. [Psychologia pozytywna w glottodydaktyce. Kontekst uczenia się polskich seniorów. ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
mgr Sylwia Niewczas
La grammatica spiegata nei videoblog – l’esempio del congiuntivo. [Wyjaśnienia gramatyczne w videoblogach - przykład trybu congiuntivo]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Anna Kucharska
The Impact of Service-Learning on English Education. A Socio-Cultural Project as an Attempt to Increase Cultural Awareness [Wpływ Service Learning (nauki przez służbę) na edukację angielską. Projekt społeczno-kulturalny jako próba zwiększenia świadomości kulturowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Izabela Olszak
Conoscenze e opinioni degli studenti neofilologici sull’argomentazione [Wiedza i opinie studentów neofilologii na temat argumentacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Anna Kucharska
Zijn er in het Nederlands echt zoveel onregelmatige werkwoorden? Een pleidooi tegen de discriminatie van sterke werkwoorden [Czy naprawdę jest tak wiele czasowników nieregularnych w języku niderlandzkim? Apel przeciwko dyskryminacji czasowników mocnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Le thème du 'vin' dans "Moderato cantabile" de Marguerite Duras à la lumière de la sémantique interprétative textuelle [Temat 'wina' w powieści "Moderato Cantabile" Marguerite Duras w świetle interpretacyjnej semantyki tekstu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
French and English Texts of the Laws of Oléron: Assessing Proximity between Copies and Editions by Means of Cosine Similarity [Francuski i angielski tekst Praw Oléronu: Analiza bliskości kopii i edycji z wykorzystaniem podobieństwa cosinusowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Jerzy Wójcik
French and English Texts of the Laws of Oléron: Assessing Proximity between Copies and Editions by Means of Cosine Similarity [Francuski i angielski tekst Praw Oléronu: Analiza bliskości kopii i edycji z wykorzystaniem podobieństwa cosinusowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Kinga Lis
Deriving morphologically irregular passive potential adjectives in Polish [Derywacja nieregularnych morfologicznie przymiotników pasywno-potencjalnych w języku polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Sebastian Wasak
Theoretical implications of the prefixation of Polish change of state verbs [Implikacje teoretyczne prefiksacji w polskich czasownikach zmiany stanu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland [Praktyczny przewodnik języka niderlandzkiego w Belgii i Holandii]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
językoznawstwo
mgr Beata Popławska
Catégorisation conceptuelle des noms de pain en Pologne et stratégies appliquées à leur traduction en français [KATEGORYZACJA KONCEPTUALNA NAZW PIECZYWA W POLSCE I STRATEGIE ICH TŁUMACZENIA NA JĘZYK FRANCUSKI]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Muriel Waterlot
O kompetencji interkulturowej tłumaczy filmów animowanych – na przykładzie rosyjskiego i polskiego dubbingu filmów Shrek i Kung Fu Panda
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
mgr Karolina Wakulik
Mastering the use of the passive voice in English: A corpora-based project for mature advanced Polish learners of English [Doskonalenie użycia strony biernej w angielskim: projekt oparty na korpusach językowych przeznaczony dla dorosłych uczących się angielskiego na poziomie zaawansowanym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Traduire en se décentrant : exemples d’écueils rencontrés par des étudiants en français de l’économie et de la finance [Perspektywa odbiorcy tekstu docelowego: o problemach z tłumaczeniem tekstów z dziedziny ekonomii i finansów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Sebastian Piotrowski
Les contraintes de la communication dans l’espace virtuel : la négociation de l’identité des usagers sur les forums de discussion en ligne [Ograniczenia komunikacji w przestrzeni wirtualnej: negocjacja tożsamości użytkowników na forach dyskusyjnych online]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Aproximación al análisis de los nombres generales y su función encapsuladora en el discurso científico [Rzeczowniki ogólne i ich wartości kondensujące w dyskursie naukowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44435 zweryfikowanych pozycji.