Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Law in Imperial China in the research of Father Professor Antoni Kość SVD [Prawo chińskie okresu cesarstwa w badaniach Ks. Prof. Antoniego Kościa SVD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historianauki prawne
dr Lech Buczek
Wybrane przykłady zwolnień i udziału nieletnich w kampaniach wojennych ostatnich Jagiellonów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr Andrzej Gładysz
Introduction [Introduction]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Unity in Diversity. National Minorities in Poland and the Issue of Loyalty to the State [Jedność w różnorodności. Mniejszości narodowe w Polsce a kwestia lojalności względem państwa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Holy Rus - On Ukrainian Russophilism [Holy Rus - On Ukrainian Russophilism]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Dekanat rudnicki w świetle wizytacji z 1918 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Idea wychowania morskiego w praktyce żeńskiego ruchu harcerskiego w latach międzywojennych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Ewa Rzeczkowska
Problematyka budownictwa sakralnego diecezji lubelskiej w stenogramach z przemówień i kazań biskupa sufragana lubelskiego Zygmunta Kamińskiego z lat 1978-1980 zarejestrowanych przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
The Archives at the General House of the Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ in Rome [Archiwum w Domu Generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Rzymie ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr Artur Hamryszczak
Archiwum w Domu Generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr Artur Hamryszczak
[Rec.] Wojciech Jasiński, Legenda Krystiana – autentyk czy mistyfikacja? Żywot i męczeństwo św. Wacława i Ludmiły w świetle analizy historycznej i filologicznej. Studium źródłoznawcze, Wydział Historii UAM, Poznań 2020, ss. 176, faks.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
historia
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Grupa „Jezus – Kościół – ubodzy” podczas drugiej sesji II Soboru Watykańskiego w świetle raportów z prac w Kolegium Belgijskim w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finansehistorianauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Ludwik Christians (Chrystians, Krystjans)
Hasło słownikowe
Rok: 2023
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Іван Альмес, Від молитви до освіти: Історія читання ченців Львівської єпархії XVII–XVIII ст., Львів: Український католицький університет, 2021, ss. 588 (Серія «Київське християнство», т. 26), ISBN: 978-617-7637-31-7 / Ìvan Alʹmes, Vìd molitvi do osvìti: Ìstorìâ čitannâ čencìv Lʹvìvsʹkoï êparhìï XVII–XVIII st., Lʹvìv: Ukraïnsʹkij katolicʹkij unìversitet, 2021, ss. 588 (Serìâ «Kiïvsʹke hristiânstvo», t. 26), ISBN: 978-617-7637-31-7
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Stanisław Łoś (1890-1974). Życie i działalność akademicka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Hyperborejczycy w historii historiografii Europy Północno-Zachodniej i Skandynawii między końcem XVI a początkiem XX wieku. Studium historyczno-geograficzne, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2023
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
NAUKI POMOCNICZE HISTORII W NAUCZANIU SZKOLNYM W ŚWIETLE ANALIZY HISTORYCZNYCH ŹRÓDEŁ REJESTRACJI CIĄGŁEJ
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Piotr Rachwał prof. KUL
Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2023
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
O rozebranych fundamentach i o tym, że krócej znaczy dużo więcej. Przemarsze wojsk w czasach Księstwa Warszawskiego w kościelnych sprawozdaniach strat.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zjawiska kary i nagrody w życiu społeczeństw Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych”, Leszno, 25–27 września 2023 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka prof. KUL
Zapomniane źródła o zdobyciu Zamościa w 1809 roku. (Wspomnienia o. Hermana Łabowskiego, zamojskiego bazylianina i kazanie dziękczynne ks. Onufrego Skotnickiego, infułata zamojskiego)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2022
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2023
historia
Ks. dr Andrzej Kwaśniewski
Mielczanie wśród kapłanów łacińskiej diecezji przemyskiej. Rekonesans badawczy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Ubiory, ludzie i sieci społeczne w „Regestrze a spisku wszystkich rzeczy pańskich” podskarbiego koronnego Mikołaja Szydłowieckiego z 1525 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka prof. KUL
Hyperborejczycy w mocarstwowej ideologii niemieckiej w XVII, XVIII i XIX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Piotr Kochanek prof. KUL
Życie religijne katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie sowieckiej w latach 1953–1964
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Wyprawa odwetowa hetmana Mikołaja Kamienieckiego do Mołdawii w 1509 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr Andrzej Gładysz
Biskup, papieski inkwizytor i heretycy. Uwagi o dokumentacji procesów o herezję w księdze biskupa włocławskiego Zbigniewa Oleśnickiego (1473-1481)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
„Krew lać, życie łożyć i fortuny wszelkie”. Ewolucja relacji do ojczyzny w myśli staropolskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
filozofiahistoria
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Opodatkowanie wiernych na rzecz prac remontowo-budowlanych w diecezji lubelskiej, na podstawie uchwał zgromadzeń parafialnych z lat 1919-1923
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44435 zweryfikowanych pozycji.