Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Polityka imigracyjna Polski w latach 2004-2015
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr Grzegorz Tutak
Wymogi prawne celebrowania wielointencyjnych Mszy świętych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Kraków, 6 września 2022 r.
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2023
Ks. dr Paweł Lewandowski
The Hermeneutic Method of Translating and Reading Translations: Rendering Cultural References in Sue Townsend’s The Queen and I into Polish [Hermeneutyczna metoda tłumaczenia i czytania tłumaczeń: przekład odniesień kulturowych w polskiej wersji powieści Sue Townsend "Królowa i ja" ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Jerzy Skwarzyński
The Fear of The COVID-19 Pandemic and Its Relation to Religion [Lęk przed pandemia COVID-19 i jego relacja do religii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr Bartłomiej Krzos
Risk factors of Secondary Traumatic Stress in psychotherapists studied during the COVID-19 [Czynniki ryzyka wtórnego stresu traumatycznego u terapeutów pracujących podczas COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Presentational relative clauses introduced by 'że' in Polish [Zdania względne prezentacyjne wprowadzane przez 'że' w języku polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Wojciech Guz
Godność dziecka i jego rodziców w nauczaniu Papieskiej Rady ds. Rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Znamiona dojrzałości uczuciowej kandydatów do kapłaństwa. Ks. Łukasz Plata, Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Dlaczego Brat Kalikst Kłoczko jest kandydatem na ołtarze?
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2023
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Słowo wprowadzenie i powitania
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2023
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Słowo wstępne
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2023
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Wprowadzenie
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2023
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
International Human Rights Law [Prawo międzynarodowe praw człowieka]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
International Human Rights Law [Prawo międzynarodowe praw człowieka]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Introduction [Wprowadzenie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
W drodze do beatyfikacji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Przepowiadanie homilijne w Polsce. Analiza aspektów treściowych i formalnych wybranych homilii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
The Status and Duties of Ecclesiastical Judges in Cases Concerning the Nullity of Marriage [Status i zadania sędziego kościelnego w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Grote geschiedenis van de Nederlandse taal: een onontbeerlijk handboek [Wielka historia języka niderlandzkiego: niezbędny podręcznik]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Brunetto Salvarani, Teologia per tempi incerti, Editori La Terza, Bari 2018, pp. 199
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Vincenzo Palumbo, La misericordia di Dio tra sofferenza e compassione. La «via» della teologia italiana contemporanea, Edizioni Dehoniane Bologna (EDB), Bologna 2018, ss. 350
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Factors related to personal quality of life in prison inmates [Czynniki związane z personalną jakością życia u więźniów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Elżbieta Talik
Umieranie i śmierć w polskojęzycznych drukach prawosławnych z kręgu Akademii Mohylańskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Recenzja pracy zbiorowej wydanej przez Kurię Diecezji Radomskiej, Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu i Stowarzyszenie Verum Pulchrum Bonum (Stowarzyszenie „Młyńska”) zatytułowanej „Mistyczka z Radomia – Wanda Malczewska” pod red. bpa Piotra Turzyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, wydanie pierwsze Radom 2019, ISBN 978-83-7789-605-1, ss. 170; wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione Radom 2020, ISBN 978-83-7
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Die erlebte Grenze in »Przewóz« von Andrzej Stasiuk [Przeżywana granica w powieści "Przewóz" Andrzeja Stasiuka]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Moralność katolicka. Przewodnik dla początkujących według nauczania św. Jana Pawła II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
The Role of Thomistic Philosophy in the Cultural Mission of the Catholic University of Lublin [Rola filozofii tomistycznej w misji kulturowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Spowiedź jest łaską, nie karą, wywiad Teresy Margańskiej
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2023
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 43010 zweryfikowanych pozycji.