Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Theology of Spirituality: Its Growing Importance Amid the Transformations of the Modern World and the Church [Rosnące znaczenie teologii duchowości w kontekście przemian współczesnego świata i Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL
The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola [The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Platon: Jon
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Strategia umiędzynarodowienia KUL
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2021
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Człowiek - od Boga i dla Boga
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Social determinants of digital exclusion in an ageing society. The case of Poland [Społeczne determinanty wykluczenia cyfrowego w starzejącym się społeczeństwie. Przykład Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF SHAPING THE POSITION OF THE EUROPEAN ENTERPRISE IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY [OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF SHAPING THE POSITION OF THE EUROPEAN ENTERPRISE IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
English Loanwords in the Irish of Iorras Aithneach – New Vowels in a Government and Licensing Analysis [Angielskie zapożyczenia w irlandzkim dialekcie Iorras Aithneach - nowe samogłoski z perspektywy rządu i licencjonowania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła prof. KUL
God's Love in the Teaching of Cardinal Stefan Wyszyński [God's Love in the Teaching of Cardinal Stefan Wyszyński]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa Katolickiej nauki społecznej.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Ochrona dzieci przed seksualizacją w polskim prawie karnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
The Battle of the Arts of Henri d'Andeli and the Uneasiness about 'Pagan' Literature in Medieval Schools [Bitwa sztuk Henryka z Andeli i niepokój związany z literaturą "pogańską" w średniowiecznych szkołach]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Maioris ad limina templi... Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Commisio Maritima jako szczególne osiągnięcie polityki morskiej króla Zygmunta II Augusta.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Judyta Dworas-Kulik
Kobiece rozeznawanie duchowe – wybrane przypadki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Ampurdán (1659-1690) - studium strategii obronnej Hiszpanii względem Francji w epoce Ludwika XIV
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Sprawiedliwość a miłosierdzie w encyklice św. Jana Pawła II Dives in misericordia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Ślady wczesnochrześcijańskiej egzegezy aleksandryjskiej w łacińskiej interpretacji Starego Testamentu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Zasada niepewności - czyli o losowości wydarzeń
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki socjologicznepsychologia
prof. dr hab. Jan Kłos
Totus Tuus świętego Jana Pawła II
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Akty alienacji i transakcji w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Quality of Life and Its Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions [Poczucie jakości życia i jego korelaty u osób skazanych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Talik
Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells [Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska prof. KUL
Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi – badanie pilotażowe z zastosowaniem modelu TROS-KA.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Uczeń z przewlekłą chorobą nerek "incognito" w szkole ogólnodostępnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Rola rodziców w edukacji zdalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach trzecich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Relacje wzrostu gospodarczego i emisji dwutlenku węgla w państwach Europy Środkowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Bezetting en bevrijding in Friesland en Tsjechië door dichters gezien [Okupacja i wyzwolenie we Fryzji i Czechach oczami poety]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Rola szkoły w profilaktyce i hamowaniu progresji przewlekłych chorób nerek u dzieci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38872 zweryfikowanych pozycji.