Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Enoch at the Ends of the Earth: Horizon-Based Astronomy and the Stars in 1 Enoch 33–36 [Enoch at the Ends of the Earth. Horizon-Based Astronomy and the Stars in 1 Enoch 33–36]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel
Jaworniczanin w Lublinie. Osiemdziesiędziesięciojednolecie prof. dra hab. Władysława Makarskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19”. Czwarte Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Londyn–Lublin, 15 kwietnia 2021 r
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
The Effect of Yttria Content on Microstructure, Strength, and Fracture Behavior of Yttria-Stabilized Zirconia. [Wpływ zawartości itru na mikrostrukturę, wytrzymałość i pękanie tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
La présence de l’énonciateur des assertions causales dans des dissertations écrites par les étudiants de FLE [Obecność enuncjatora w stwierdzeniach przyczynowych w rozprawkach napisanych przez studentów uczących się języka francuskiego jako obcego.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Anna Kucharska
Joseph Conrad's Legacy in Postwar Polish Émigré Literature: The Case of Andrzej Bobkowski's “An Encounter” [Joseph Conrad's Legacy in Postwar Polish Émigré Literature: The Case of Andrzej Bobkowski's “An Encounter”]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
О интерсемиотической передаче комического в аудиодескрипции к советским кинокомедиям [O intersemiotycznym przekazie komizmu w audiodeskrypcji do komedii radzieckich ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Zmysły szeroko otwarte - percepcja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świetle współczesnych koncepcji neuropoznawczych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Karolina Krzysztofik
Persona locum honorat! Dziewięćdziesięciolecie prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Многоязычие в современном российском кинематографе – попытка типологии [Wielojęzyczność we współczesnym kinie rosyjskim – propozycja typologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Przestępstwo zmuszania uczestników postępowania (art. 245 k.k.)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Charakteryzacja morfologii powierzchni warstwy fotoanody oraz warstwy kropek kwantowych na podłożu porowatym w ogniwach fotowoltaicznych III generacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Biblical Figural Exegesis As the Source of Imagery in the Religious Poetry of Wacław Potocki [Biblijna egzegeza figuralna jako źródło wyobraźni w poezji religijnej Wacława Potockiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Agnieszka Czechowicz prof. KUL
Przejawy cancel culture wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2022 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Samoregulacja a podejmowanie zachowań zdowotnych. Dwa rodzaje skutecznej samoregulacji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Diskriminierungsgeschichten. Zur Komplexität des Hasses in Mirna Funks "Zwischen Du und Ich" und Eva Menasses "Dunkelblum" [Opowieści o dyskryminacji. Wielowymiarowość nienawiści w "Zwischen Du und Ich" Mirny Funk i "Dunkelblum" Evy Menasse]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Poezja „najprostszych słów” na warsztacie tłumacza: przekłady Jerzego Pleśniarowicza w kontekście polskiego kanonu Bohdana Ihora Antonycza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr Andrij Saweneć
Lubelska szkoła prawa międzynarodowego praw człowieka Hanny Waśkiewicz
Artykuł w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
dr Robert Tabaszewski
Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi – empiryczna analiza stanu wiedzy i jego zróżnicowania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
The function of occupational activity for health as perceived by chronically-ill people [The Function of Occupational Activity for Health as Perceived by Chronically Ill People]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Polska młodzież wobec Kościoła katolickiego. Analiza pastoralno – socjologiczna w perspektywie badań empirycznych młodzieży i nauczycieli
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
On the use of regular expressions and exact-text matching in computer-based test scoring algorithms [O wyrażeniach regularnych i wyszukiwaniu dokładnych fraz w komputerowych algorytmach sprawdzających zadania testowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwopedagogika
dr hab. Wojciech Malec
Od Redaktora Naczelnego [Kościół i Prawo 11(24), nr 1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Historical and Theological Sources of Sekularism and Secularisation [Historyczno-teologiczne źródła sekularyzmu i sekularyzacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Cancel culture a Kościól rzymskokatolicki w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Nauka i Przemysł – Metody Spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr Joanna Wasąg
Rubrycele i schematyzmy diecezji lubelskiej w dobie zaborów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Eukatastrofa - Pociecha Szczęśliwego Zakończenia - w literaturze. Nie tylko o Tolkienie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Modele przywództwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41387 zweryfikowanych pozycji.