dr Olga Białek-Szwed

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2021


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Brutalizacja języka we współczesnych mediach - krytyka czy mowa nienawiści?

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przemiany społeczno - kulturowe XXI wieku a poczucie braku stabilizacji - perspektywa medioznawcza
  [w:] Perspektywy Kultury
 • Komunikowanie o zdrowiu i medycynie - rzeczywistość a przekazy medialne
  [w:] Teka of Political Science and International Relations

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Topos kobiety we współczesnych mediach masowych

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Jakie media? : konteksty, badania, postulaty : 10-lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mowa nienawiści problemem etycznym współczesnych mediów
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kobiety w polskiej polityce a sposób ich postrzegania przez media masowe

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Leszek Mądzik - artysta, dydaktyk i publicysta

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Kto spotyka jesziwę, spotyka judaizm. A kto spotyka judaizm, spotyka Jezusa z Nazaretu" - Historia Jeszywas Chachmej Lublin

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • O specyfice socjolektu subkultur młodzieżowych - perspektywa badawcza Wojciecha Kajtocha
  [w:] Zeszyty Prasoznawcze

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa "jakie media?" X lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mowa nienawiści problemem współczesnych mediów
 • Komunikowanie o zdrowiu i medycynie - rzeczywistość a przekazy medialne

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Media a zjawisko agresji w sporcie
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Selected Ethical Problems and Contemporary Mass Media
  [Wybrane problemy etyczne a współczesne media masowe]
  [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
 • "Kultura ponad podziałami", czyli problematyka pogranicza na łamach lubelskiego kwartalnika "Akcent"
  [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola i miejsce kobiety w polityce w perspektywie współczesnych mediów w Polsce
 • Wyrazy modne oraz mody leksykalne we współczesnej komunikacji medialnej

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Posłowie. Michalskiego Znak bez kropki, czyli o poezji "stale przekraczającej horyzonty"

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Michalskiego Znak bez kropki, czyli o poezji "stale przekraczającej swoje horyzonty". Posłowie do tomiku wierszy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kobiety w polskiej polityce a sposób ich postrzegania przez media

Organizacja konferencji krajowej

 • Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1988-2016

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda indywidualna IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno - społeczną i popularyzację nauki oraz całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Realia warsztatu współczesnego reportera [nie tylko] prasowego

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Polacy a Rosjanie - przyjaciele czy wrogowie? Wojciecha Kajtocha literacka próba ukazania skomplikowanych relacji dwóch narodów
  [w:] Przegląd Wschodnioeuropejski

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Kultura ponad podziałami" czyli problematyka pogranicza na łamach lubelskiego kwartalnika "Akcent"

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Komisja d/s Programowych IDiKS

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Zwykły" człowiek a współczesna prasa masowa
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Specyfika socjolektu polityków i dziennikarzy a wyrazy modne we współczesnej komunikacji medialnej
 • Pomiędzy tradycją a nowoczesnością - dziennikarskie techniki zdobywania informacji
 • Motywy sensacyjno-kryminalne na łamach wybranych tytułów prasy polskiej okresu XX-lecia miedzywojennego
 • "Obrazy przemocy w polskiej prasie - zapotrzebowanie i konsekwencje ich dystrybucji"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wyrazy modne oraz mody leksykalne we współczesnej komunikacji medialnej

Organizacja konferencji krajowej

 • Obraz "zwykłego" człowieka w mediach

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sensacja, inwigilacja, voyeuryzm - ponadczasowym elementem dyskursu prasowego
  [w:] Media i Społeczeństwo

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Medialna kariera nieparlamentarnych wypowiedzi polskich parlamentarzystów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obrazy przemocy w polskiej prasie współczesnej - zapotrzebowanie i/a konsekwencje ich dystrybucji

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Media dla biednych? Pomoc ubogim i rola mediów na rzecz solidarności z potrzebującymi. Doświadczenia polskie, niemieckie, ukraińskie i litewskie
  [Media dla biednych? Pomoc ubogim i rola mediów na rzecz solidarności z potrzebującymi. Doświadczenia polskie, niemieckie, ukraińskie i litewskie.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pomiędzy tradycją a nowoczesnością - dziennikarskie techniki zdobywania informacji
 • "Motywy sensacyjno-kryminalne na łamach wybranych tytułów prasy polskiej okresu XX-lecia międzywojennego - m.in. "Republiki" z Łodzi, "Expressu Porannego" z Warszawy, "Na szerokim świecie" z Krakowa

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Instytutowa Komisja d/s Jakości Kształcenia

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Media/Medioznawstwo
  [w:] www.academicon.pl

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • "Paparazzi - współczesne media masowe a nieograniczony imperatyw podglądania"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Uwarunkowania i przejawy erotyzacji i/lub pornografizacji współczesnej mediosfery"

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Super Express" - pierwszy polski tabloid (studium przypadku)
  [w:] Infotezy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Sensacja, inwigilacja, voyeuryzm - ponadczasowym elementem dyskursu prasowego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Obrazy agresji w mediach - próba analizy problemu

2011


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Polska poezja i proza przełomu XX i XXI wieku, czyli rzecz o wyborze szkiców i esejów Wojciecha Kajtocha
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Postrzeganie wizerunku i roli kobiety przez współczesną prasę masową w Polsce
 • Granice prywatności we współczesnych mediach
 • "Super Express" - pierwszy polski tabloid (studium przypadku)

2010

 • Stereotypizacja wizerunku kobiety we współczesnej prasie masowej w Polsce
 • Elementy naturalizmu we współczesnej polskiej prasie masowej

 • 2009

 • Agresja werbalna jako narzędzie komunikacji we współczesnej polskiej prasie
 • Polska prasa masowa a zagrożenia wynikające z voyeuryzmu medialnego
 • Ekshibicjoniści polskiej sceny politycznej
 • Zjawisko voyeuryzmu medialnego jako element obligatoryjny polskich tabloidów

 • 2008

 • Voyeuryzm medialny nową strategią w komunikacji masowej
 • Problem voyeuryzmu medialnego w kontekście polskiej prasy masowej

 • Udział w konferencji krajowej

  • Jaka informacja?

  2007


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • The culture above divisions

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Leksykalne sposoby pozyskiwania czytelnika masowego
  • Kto spotyka jesziwę, spotyka judaizm - Geneza, historia, upadek i reaktywacja Jeszywas Chachmej Lublin

  1999


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • "Droga", czyli rzecz o dylematach wiejskiego nauczyciela lat stalinowskich
   [w:] Akcent (ISSN: 0208-6220)