mgr Michał Narecki

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Wykładowca


Język angielski - CEF B1 - lektorat

Cele przedmiotu:
C1 - zmiana w kompetencjach studenta, aby mógł dość swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz życia zawodowego.
C2 - rozwijanie wszystkich sprawności językowych w celu osiągnięcia poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne:
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1
- przystąpienie do testu poziomującego
- dostęp do internetu
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
MÓWIENIE
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5. wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
PISANIE
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne:
analiza tekstów, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, ćwiczenia utrwalające poznany materiał, praca w parach i praca w grupach, dyskusja, odgrywanie ról, praca własna studenta (również praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej)
Treści programowe:
Treści kształcenia zgodne z podaną literaturą i opisem zawartym w części \"Efekty kształcenia - Wiedza\"

Treści szczegółowe:
1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect
2. Konstrukcje zdaniowe uwzględnione w programie nauczania na poziomie B2 (np. mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący [np. I wish], konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym [np. stop to do sth, stop doing sth], pytania rozłączne, [question tags], łączniki zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, pytania pośrednie)
3. Czasowniki modalne (np. can, could, should, must)
4. Materiał leksykalny w zakresie: człowiek, jego praca i zainteresowania, sport, czas wolny, zakupy, komputery, kultura i edukacja, przyroda, zagrożenia dla świata.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Praca na lektoratach
Prace domowe
Wypowiedzi pisemne
Wypowiedzi ustne
Krótkie prace kontrolne
Testy z poszczególnych działów

ocena niedostateczna:
- student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
- student nie zalicza testów (próg zaliczenia 60%)
- student nie wykonuje zadań zleconych na platformie e-learningowej
ocena dostateczna
- student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 60-69%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 70-84%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale
ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 85-100%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu
umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale,pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
literatura podstawowa:
Clare A., Wilson JJ., Speakout Intermediate, Second Edition, Pearson 2015
platforma e-learningowa My English Lab
literatura uzupełniająca:
Longman, Słownik Współczesny
Foley M., Hall D., My Grammar Lab Intermediate, Pearson 2012

Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym - lektorat

Cele przedmiotu:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią angielską z wybranych zagadnień z dziedziny biotechnologii, a także rozwój umiejętności rozumienia różnego rodzaju tekstów w języku angielskim dotyczących biotechnologii i innych nauk przyrodniczych oraz umiejętności wypowiadania się w języku angielskim (w formie pisemnej i ustnej) na tematy związane z wybranym kierunkiem studiów. Celem kursu jest również rozwijanie i utrwalanie kompetencji ogólnojęzykowych i komunikacyjnych na poziomie CEF B2
Wymagania wstępne:
W1- znajomość języka angielskiego na poziomie B1/ B1+
W2- przystąpienie do testu poziomującego
W3- dostęp do internetu
Efekty kształcenia:
K_K01 dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych
K_K02 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji językowych, w szczególności w obszarach związanych z pracą biotechnologa
K_K02 uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznego języka obcego dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie
K_K03 jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu biotechnologa
K_U1 (słuchanie) rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych, złożonych tekstach o tematyce biotechnologicznej, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
K_U2 (słuchanie) rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanych mu zagadnień z dziedziny biotechnologii
K_U3 (czytanie) wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wybranych zagadnień z dziedziny biotechnologii, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
K_U4 (czytanie) szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o tematyce biotechnologicznej
K_U5 (mówienie) bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy związane z biotechnologią przedstawiając swoje zdanie
K_U6 (mówienie) wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą biotechnologii oraz udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji
K_U7 (mówienie) posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu wybranych zagadnień z dziedziny biotechnologii
K_U8 (pisanie) pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na tematy ogólne oraz z dziedziny biotechnologii (raport, esej, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr
K_U9 (pisanie) notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym wybranych zagadnień w dziedzinie biotechnologii
K_W1 rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących wybranych zagadnień w dziedzinie biotechnologii
K_W2 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2
K_W3 rozpoznaje cechy charakterystyczne dla języka specjalistycznego;
K_W4 rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka
Metody dydaktyczne:
analiza tekstów, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia utrwalające poznany materiał, praca w parach i praca w grupach, dyskusja, praca własna studenta (również praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej), prezentacja multimedialna
Treści programowe:
Treści kształcenia zgodne z podaną literaturą i opisem zawartym w części \"Efekty kształcenia - Wiedza\"
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Praca na lektoratach
Prace domowe
Wypowiedzi pisemne
Krótkie prace kontrolne
Testy z poszczególnych działów
Prezentacja multimedialna
ocena niedostateczna:
- student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
- student nie zalicza testów (próg zaliczenia 60%)
- student nie wykonuje zadań zleconych na platformie e-learningowej
ocena dostateczna
- student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 60-69%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 70-84%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale
ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 85-100%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale, pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Clare A., Wilson JJ., Speakout Upper Intermediate, Second Edition, Pearson 2015
platforma e-learningowa My English Lab
Tamzen A., Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press 2011
Donesch-Jeżo E., English for Students of Pharmacy and Pharmacists, Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków 2007
artykuły specjalistyczne i teksty o tematyce zgodnej z profilem studiów (selekcja prowadzącego)
Longman, Słownik Współczesny
Oxford Advanced Dictionary, 7th Edition, OUP, 2005

Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym - lektorat

Cele przedmiotu:
Celem kursu jest wprowadzenie podstawowego słownictwa związanego z wybranymi zagadnieniami o tematyce przyrodniczo-gospodarczej; rozwój umiejętności rozumienia różnego rodzaju tekstów w języku angielskim dotyczących wybranych zagadnień o tematyce przyrodniczo- gospodarczej a także umiejętności wypowiadania się w języku angielskim (w formie pisemnej i ustnej) na tematy związane z wybranym kierunkiem studiów. Celem kursu jest również rozwijanie i utrwalanie kompetencji ogólnojęzykowych i komunikacyjnych na poziomie CEF B1/B2
Wymagania wstępne:
- znajomość języka angielskiego na poziomie A2+/B1
- przystąpienie do testu poziomującego
- dostęp do internetu
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (z naciskiem na tematykę przyrodniczo-gospodarczą, klimat, inżynierię środowiska, etc.);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku (Architektura Krajobrazu, Matematyka);
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
MÓWIENIE
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5. wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
PISANIE
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne:
analiza tekstów, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, ćwiczenia utrwalające poznany materiał, praca w parach i praca w grupach, dyskusja, odgrywanie ról, praca własna studenta (również praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej)
Treści programowe:
Treści kształcenia zgodne z podaną literaturą i opisem zawartym w części \"Efekty kształcenia - Wiedza\"

Treści szczegółowe:
1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect
2. Konstrukcje zdaniowe uwzględnione w programie nauczania na poziomie B2 (np. mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący [np. I wish], konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym [np. stop to do sth, stop doing sth], pytania rozłączne, [question tags], łączniki zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, pytania pośrednie)
3. Czasowniki modalne (np. can, could, should, must)
4. Materiał leksykalny w zakresie: człowiek, życie, środowisko naturalne, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, klimat, pogoda, ekosystemy, jednostki miary, źródła energii, chemia, zasoby naturalne, urbanizacja, etc.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Praca na lektoratach
Prace domowe
Wypowiedzi pisemne
Wypowiedzi ustne
Krótkie prace kontrolne
Testy z poszczególnych działów

ocena niedostateczna:
- student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
- student nie zalicza testów (próg zaliczenia 60%)
- student nie wykonuje zadań zleconych na platformie e-learningowej
ocena dostateczna
- student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 60-69%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 70-84%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale
ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 85-100%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale, pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
artykuły specjalistyczne i teksty o tematyce przyrodniczo-gospodarczej (selekcja prowadzącego)
Evans V., Dooley J., Rodgers K., Environmental Engineering, Express Publishing 2013
Foley M., Hall D., My Grammar Lab Intermediate, Pearson 2012
Evans V., Dooley J., Cook D., Architecture, Express Publishing 2013
Longman, Słownik Współczesny

Język angielski - CEF B2 - lektorat

Cele przedmiotu:
C1 - zmiana w kompetencjach studenta, aby mógł dość swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz życia zawodowego.
C2 - rozwijanie wszystkich sprawności językowych w celu osiągnięcia poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne:
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1
- przystąpienie do testu poziomującego
- dostęp do internetu
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
MÓWIENIE
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5. wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
PISANIE
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne:
analiza tekstów, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, ćwiczenia utrwalające poznany materiał, praca w parach i praca w grupach, dyskusja, odgrywanie ról, praca własna studenta (również praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej)
Treści programowe:
Treści kształcenia zgodne z podaną literaturą i opisem zawartym w części \"Efekty kształcenia - Wiedza\"

Treści szczegółowe:
1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect
2. Konstrukcje zdaniowe uwzględnione w programie nauczania na poziomie B2 (np. mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący [np. I wish], konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym [np. stop to do sth, stop doing sth], pytania rozłączne, [question tags], łączniki zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, pytania pośrednie)
3. Czasowniki modalne (np. can, could, should, must)
4. Materiał leksykalny w zakresie: człowiek, jego praca i zainteresowania, sport, czas wolny, zakupy, komputery, kultura i edukacja, przyroda, zagrożenia dla świata.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Praca na lektoratach
Prace domowe
Wypowiedzi pisemne
Wypowiedzi ustne
Krótkie prace kontrolne
Testy z poszczególnych działów

ocena niedostateczna:
- student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
- student nie zalicza testów (próg zaliczenia 60%)
- student nie wykonuje zadań zleconych na platformie e-learningowej
ocena dostateczna
- student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 60-69%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 70-84%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale
ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 85-100%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu
umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale,pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
literatura podstawowa:
Clare A., Wilson JJ., Speakout Intermediate, Second Edition, Pearson 2015
platforma e-learningowa My English Lab
literatura uzupełniająca:
Longman, Słownik Współczesny
Foley M., Hall D., My Grammar Lab Intermediate, Pearson 2012

Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT - lektorat

Cele przedmiotu:
C1 Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.
C2 Rozwijanie sprawności językowych niezbędnych dla dalszego doskonalenia językowego.
Wymagania wstępne:
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
3. przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
4. rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.

UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
2. rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
4. interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
5. wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
2. szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
MÓWIENIE
1. prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
2. bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
3. formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
4. wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
5.wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
6. udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
7. posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
PISANIE
1. pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne:
Praca z książką, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, prezentacja multimedialna
Treści programowe:
Forma zajęć: ćwiczenia

1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect
2. Konstrukcje zdaniowe uwzględnione w programie nauczania na poziomie B2 (np. mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący [np. I wish], konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym [np. stop to do sth, stop doing sth], pytania rozłączne, [question tags], łączniki zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, pytania pośrednie)
3. Czasowniki modalne (np. can, could, should, must)
4. Materiał leksykalny w zakresie: kariera, firmy, sprzedaż, stres, rozrywka, ekonomia, marketing, planowanie, umiejętności, cechy charakteru, uczucia, produkty
5. Elementy języka specjalistycznego z zakresu IT: databases, computer hardware, computer networks, big data, data mining, software licensing, software development methodologies, the Internet and the World Wide Web, data governance, software testing
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)
- Wykonanie wszystkich prac domowych (w tym obowiązkowych prac pisemnych)
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach
- Zaliczenie testów z kolejnych działów
- Prezentacja lub projekt

Ocena niedostateczna:
- student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
- student nie zalicza testów (próg zaliczenia 60%)
- student nie wykonuje zadań zleconych na platformie e-learningowej
Ocena dostateczna
- student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 60-74%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
Ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 75-89%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale
Ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
- student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy (w przedziale 90-100%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
- student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale, pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Business Partner B2 (Pearson) + platforma MyEnglishLab
English 4 IT (Helion)
English for Information Technology (Pearson)
Materiały udostępniane przez prowadzącego