dr hab. Paweł Garbacz

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2020

Prace licencjackie
 • Ontologia obiektów budowlanych w prawie budowlanym
 • Ontologiczna reprezentacja klasyfikacji wybranych chorób psychicznych i ich objawów
 • Sposób działania programów komputerowych typu chatbot na przykładzie biblioteki programistycznej ChatterBot
 • Ontologia zdarzeń drogowych w kontekście samochodów autonomicznych.

2015

Prace magisterskie
 • Zdeterminowane obiekty w metodologii nauk Williama Wimsatta

2014

Prace magisterskie
 • Klasyfikacja rodzajów bytów według AlTabātabāi
 • Metody samodoskonalenia się według Mencjusza.
 • Marsyliusza z Padwy koncepcja niepodległości państwa
 • System kastowy jako negacja sprawiedliwości. Studium przypadku plemienia Igbo (Nigeria)
 • Petera van Inwagena koncepcja relatywnej identyczności
 • Koncepcja humanitarności (ren) według Zhu Xi

2011

Prace licencjackie
 • Rola aksjomatu komprehensji w rozwoju teorii mnogości
 • Nauka i jej rola w kulturze według Stanisława Kamińskiego i Jerzego Szymańskiego
Prace magisterskie
 • Dzieje pojęcia sylogizmu w pismach ks. Antoniego Korcika

2010

Prace magisterskie
 • Zagadnienia pozornych modalności w niektórych systemach logiki
 • Józefa Bocheńskiego interpretacja logiki modalnej Arystotelesa
 • Arystotelesowska koncepcja błędów logicznych dictionis
 • Język OWL jako characteristica universalis w projekcie sieci semantycznej

2009

Prace magisterskie
 • Spór o zasadę wyłączonego środka w szkole lwowsko-warszawskiej
 • Juana Comesany argument przeciwko uniwersalizmowi mereologicznemu
 • Arystotelesa koncepcja złożenia części - całość. Studium z genezy mereologii
 • Logika CTL jako logika czasu rozgałęzionego