Pedagogika specjalna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aleksandra Borowicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Student powinien opanować wiedzę ograniczeniach i możliwościach związanych z danym typem niepełnosprawności, co stanowi podstawę do udzielania pomocy w sposób fachowy. Powinien mieć świadomość konieczności podmiotowego odnoszenia się do osoby z niepełnosprawnością, myślenia o jej szansach rozwojowych. Powinien poznać teoretyczne i praktyczne zasady pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, somatycznie, motorycznie oraz sensorycznie.
Wymagania wstępne
Uczestnictwo w wykładzie Pedagogika specjalna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W5 Ma uporządkowaną wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
K_W16 Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji sytuacji wychowawczej i edukacyjnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; analizuje jej genezę, powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U11 Potrafi wspierać rozwój i edukację dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kierować procesem terapeutycznym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 K_K08 Jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną
K_K03 Ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Metody dydaktyczne
pogadanka, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstem, metody problemowe
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie, klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej (ICD-10, DSM-IV/V).
Specyfika potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych sferach.
Niepełnosprawność ruchowa jako czynnik modyfikujący rozwój osoby. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową w roli ucznia.
Dziecięce porażenie mózgowe - etiologia, klasyfikacja, terapia.
Zespół Downa - możliwości i ograniczenia, zagadnienia diagnozy i terapii.
Autyzm- możliwości i ograniczenia, zagadnienia diagnozy i terapii.
Choroba Alzheimera -definicja, główne objawy choroby, charakterystyka 3 etapów choroby, leczenie.
Klasyfikacja uszkodzeń słuchu, rodzaje i przyczyny wady słuchu, wychowanie słuchowe dziecka z wadą słuchu; sposoby i środki porozumiewania się dziecka z wadą słuchu.
Klasyfikacja uszkodzeń o wzroku, psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń analizatora wzroku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
BARDZO DOBRY
W zakresie wiedzy ma na wysokim poziomie uporządkowaną wiedzę na temat integralnego rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego. Ma na wysokim poziomie uporządkowaną wiedzę o metodyce pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakresie umiejętności potrafi samodzielnie, w innowacyjny sposób zaplanować proces terapii wychowanka. W zakresie kompetencji społecznych jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną, ma rozwiniętą na wysokim poziomie świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DOBRY
W zakresie wiedzy ma uporządkowaną wiedzę na temat integralnego rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakresie umiejętności potrafi zaplanować proces terapii wychowanka. W zakresie kompetencji społecznych jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną, ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DOSTATECZNY
W zakresie wiedzy ma na podstawowym/ dostatecznym poziomie uporządkowaną wiedzę na temat integralnego rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma podstawową/ dostateczną wiedzę o metodyce pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakresie umiejętności potrafi w podstawowym zakresie zaplanować proces terapii wychowanka. W zakresie kompetencji społecznych jest w małym stopniu otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną, ma niską świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

NIEDOSTATECZNY
W zakresie wiedzy - brak uporządkowania wiedzy na temat integralnego rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Brak wiedzy o metodyce pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakresie umiejętności brak podstawowych umiejętności zaplanowania procesu terapii wychowanka. W zakresie kompetencji społecznych zbyt niski poziom otwartości na innowacyjną działalność terapeutyczną, zbyt niska świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa :
Bobkowicz- Lewartowska L. (2000). Autyzm dziecięcy- zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Chrzanowskia I. (2015) Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Impuls
Bogdanowicz M. (1991). Psychologia kliniczna dziecka wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Mazanek E. (1998). Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Obuchowska I. (1999). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Krakowiak, K. Multan -Dziurda A. ( 2006). Nie głos ale słowo... przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Loska M. (2005). Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Literatura uzupełniająca:
Delacato D.(1995). Dziwne, niepojęte autystyczne dziecko. Warszawa: Fundacja Synapsis.
Dykcik W. (2001). Pedagogika specjalna. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.
Kuczyńska - Kwapisz J. (2002). Materiały informacyjne dla rodziców dziecka zaburzeniami widzenia\". Rewalidacja, s. 80-83.
Kuczyńska - Kwapisz J. (2004). Dzieci niewidome i słabowidzące. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.
Majewski T. (2002) Dzieci niewidome i słabowidzące. [W:] W. Dykcik, B. Szychowiak (red), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej, s. 233-248. Poznań : Wydawnictwo Naukowe.
Krakowiak K. (2006). Studia i szkice w wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Olechnowicz H. (2004). Wokół autyzmu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę