Lech Jańczuk

dr Lech Jańczuk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Współpraca gmin obwarzankowych na płaszczyźnie gospodarczej. Zarys problemu
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Samodzielność finansowa powiatów w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Europa XXI wieku

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Członek Komisji dyscyplinarnej ds. pracowników KUL

2019


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Członek Komisji Rewizyjnej lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Finanse miasta Lublin w latach 2002 - 2016
  [w:] Rocznik Lubelski
 • Financial analysis of the city of Zamość for the years 2013 - 2017
  [Analiza finansowa miasta Zamośc w latach 2013 - 2017]
  [w:] Political Preferences

Hasło encyklopedyczne

 • Józef Ludwig Franciszek Gajek (1907-1987)

Recenzja artykułu naukowego

 • Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Analiza wyników

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ewolucja systemu politycznego

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Nitra

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • The media's role during extraordinary measures in Poland
  [Rola mediów w czasie stanów nadzwyczajnych w Polsce]

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty kreujące popyt inwestycyjny w Polsce
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Polityki rozwoju lokalnego. Ujęcie Podmiotowe
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Local self-government as part of the security system of Poland and the Czech Republic. Comparative analysis
  [Jednostki samorządu terytorialnego jako element systemu bezpieczeństwa w Polscei i Czechach. analiza komparatystyczna]

Hasło w leksykonie

 • Ruch Patriotyczny Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ruch Polityczny Akcji Wyborczej „Solidarność” (RP AWS)
 • Przymierze "Samoobrona"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • LOKALNA POLITYKA I WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Integrated Management of Regional Finances as a Component of Smart Specjalization Policy of European Regions on the example of Poland
  [Zintegrowane zarządzanie finansami regionalnymi jako składowa polityki inteligentnej specjalizacji regionów europejskich na przykładzie Polski]
 • Determinants of socio-economic development of Ukraine and Poland after the Autumn of Nations
  [Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy i Polski po Jesieni Ludów]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych. Ujęcie ustrojowe
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Przepływy pieniężne w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza komparatystyczna

Hasło encyklopedyczne

 • Służba

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Samorząd terytorialny jako element systemu bezpieczeństwa państwa
 • Основы административного реформы в Украине. попытка оцинити
  [Determinanty reformy administracyjnej na Ukrainie. Próba oceny]

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Samorząd powiatowy w Polsce. Aspekt finansowy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Civil society in the face of the reform of the social security system in Poland
  [Społeczeństwo obywatelskie wobec reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce]
  [w:] Journal of European Economy
 • The perennial financial forecasting as a tool for predicting performance-based budgeting
  [Wieloletnie planowanie finansowe jako narzędzie predykcji budżetu zadaniowego]
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Samorząd terytorialny jako benchmark ładu zintegrowanego w procesie rozwoju zrównoważonego
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu trytorialnego
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego jako miernik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Вісник Тернопільського Національного Економічного Університету
  [Kwartalnik Tarnopolskiego Narodowego Ekonomicznego Uniwersytetu ]
  [w:] Вісник Тернопільського Національного Економічного Університету

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rozwój regionów i gmin wobec reformy adinistracyjno - tertorialnej: perspektywy i zagrożenia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu trytorialnego

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Local self-government in local development. Ukrainian and Polish experience
  [Jednostki samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. Ukraińskie i polskie doświadczenia.]
 • The perennial financial forecasting as a tool for predicting performance based budgeting
  [Wieloletnie planowanie finansowe jako narzędzie predykcji budżetowania zadaniowego]

Usługi naukowo-badawcze w kraju pozyskane w drodze przetargu

 • Metodologia badań oraz bariery wejścia na rynek lotniczy dla przedsiębiorców w województwie lubelskim

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Bezpieczeństwo finansowe społeczności loklanych i regionalnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Determinaty pierwszego etapu decentralizacji administracji w Polsce
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Ujęcie retrospektywne
 • 15 lat samorządu powiatowego i wojewódzkiego w Polsce. Próba retrospekcji

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja książki Małgorzaty Słodowej-Hełpy, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Hasło encyklopedyczne

 • Władza. Aspekt społeczny
 • Województwo

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Finansowanie zintegrowanego rozwoju regionalnego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Samorząd terytorialny jako benchmark ładu zintegrowanego w procesie rozwoju zrównoważonego
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy efektywności finansowania rozwoju zintegrowanego
 • The perennial financial forecasting as a tool for predicting performance-based budgeting
  [Wieloletnie prognozowanie finansowe jako narzędzie predykcji budżetu zadaniowego]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Glokalizm a tożsamość społeczności lokalnych. Próba syntezy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • The public health care system reform as a barrier to local and regional development in Poland
  [Reforma służby zdrowia jako bariera rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce]
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Ocena rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Aspekt finansowy
  [w:] PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ewolucja samorządu terytorialnego w systemie władzy publicznej
 • Instytucjonalny aspekt rozwoju lokalnego w Polsce

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor numeru 1/2013 Roczników Nauk Społecznych
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • 15 lat samorządu powiatowego i wojewódzkiego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ewolucja samorządu terytorialnego w systemie władzy publicznej
 • Determinanty II etapu decentralizacji administracji publicznej w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 15 lat samorządu powiatowego i wojewódzkiego w Polsce. Próba retrospekcji.

Organizacja konferencji

 • Doświadczenia samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju regionalnego

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
 • Marketing terytorialny jako determinanta rozwoju lokalnego
 • Predykcja polityki finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020
 • Zakres samorządności samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
 • Ewolucja samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
 • Eklektyczny paradygmat mierników jakości państwa
 • Zderzenie modeli ustrojowych. Unia Europejska - Afryka północna

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The public health care system reform as a barrier to local and regional development in Poland
  [Reforma służby zdrowia jako bariera rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce]
 • Ocena rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Aspekt finansowy
 • Marketing terytorialny jako determinanta rozwoju lokalnego
 • Zderzenie modeli ustrojowych. Unia Europejska - Afryka północna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Glokalizm a tożsamość społeczności lokalnych. Próba syntezy.
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Ujęcie retrospektywne.
 • Państwo dla gospodarki czy gospodarka dla państwa?

Usługi naukowo-badawcze w kraju

 • POKL

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Stan finansów publicznych jako determinanta zamożności społeczeństwa w III Rzeczypospolitej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pozafinansowe determinanty zdolności kredytowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pozafinansowe determinanty zdolności kredytowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej
 • Eklektyczny paradygmat mierników jakości państwa
 • Zakres samorządności samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Stan finansów publicznych jako determinanta zamożności społeczeństwa w III Rzeczypospolitej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Dług publiczny w Polsce - szanse i zagrożenia

2010


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ewolucja samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Proces decentralizacji administracji publicznej po „Jesieni Ludów”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Proces decentralizacji administracji publicznej po „Jesieni Ludów”

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Miejsce regionów w strukturze Unii Europejskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Miejsce regionów w strukturze Unii Europejskiej

Nagroda zagraniczna

 • Nagroda Rektora Tarnopolskiego Narodowo Ekonomicznego Uniwersytetu

2007


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski

Nagroda zagraniczna

 • Nagroda Prorektora Tarnopolskiego Narodowo Ekonomicznego Uniwersytetu

2006


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Sprawozdawczość a zarządzanie majątkiem samorządowym

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Organizational and financial independence of municipal enterprises in Poland
  [Samodzielność organizacyjna i finansowa przedsiębiorstw komunalnych w Polsce]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Organizational and financial independence of municipal enterprises in Poland
  [Samodzielność organizacyjna i finansowa przedsiębiorstw komunalnych w Polsce]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sprawozdawczość a zarządzanie majątkiem samorządowym