dr hab. Witold Matwiejczyk (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii XIX wieku

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace magisterskie
 • Wychowanie chłopców w Galicji w XIX wieku w świetle pamiętników.
 • Pielgrzymki Polaków do Rzymu w latach pontyfikatu Leona XIII

2017

Prace magisterskie
 • Kampania włoska armii francuskiej w relacji Napoleona Bonaparte (1796 - 1797)

2016

Prace magisterskie
 • Naród, kultura i cywilizacja w myśli społeczno-politycznej Wincentego Pola
 • Relacje polsko-węgierskie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie dzieła "Polska i Węgry. Stosunki polsko-węgierskie w historii, kulturze i gospodarstwie".

2015

Prace licencjackie
 • Uniwersytety średniowiecznej Europy
 • Edukacja młodzieży w XIX wieku w Poznaniu. Obraz edukacji młodzieży w ,, Przechadzkach po mieście'' Marcelego Motty
 • Monastycyzm w Europie Zachodniej od narodzin do końca XI wieku
 • Obraz życia codziennego w oddziałach powstańczych 1863/1864
 • Rola kobiet w polskich powstaniach narodowych w XIX w
 • Polskie Państwo Podziemne w obliczu wkraczającej Armii Czerwonej
 • Okupacja niemiecka na terenie Lublina w latach 1939-1944
 • Moda w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach: 1949-1970
 • Mniejszość ukraińska w Polsce w latach 1921-1926
 • Rzeczpospolita polsko-litewska w Europie w XVII wieku
 • Konflikt grecko-turecki o Cypr
 • Kultura rycerska średniowiecznej Europy
 • Wpływy skandynawskie na tworzenie Rusi Kijowskiej
 • Europejskie Siły Zbrojne - zarys i koncepcja
 • Królestwo Jerozolimskie w okresie wypraw krzyżowych (1095-1290)
 • Udział Polaków w hiszpańskiej wojnie domowej 1936-1939
 • Kobiety w Powstaniu Styczniowym w świetle pamiętników.
 • Dwór szlachecki po powstaniu styczniowym w powieściach Marii Rodziewiczówny
 • Rola kobiety w życiu rodzinnym w XIX wieku w świetle literatury dla kobiet.
 • Przebudzenie tożsamości narodowej mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku
 • Ormianie we Lwowie XIX wieku
Prace magisterskie
 • Prasa polska w Berlinie od końca XIX wieku do roku 1922.
 • Historyczna gra komputerowa jako nośnik pamięci zbiorowej.

2014

Prace licencjackie
 • Życie kobiet w Lublinie podczas I wojny światowej, w wybranych pamiętnikach i wspomnieniach.
 • Organizacja szkoły ludowej w Wielowsi w latach 1861 - 1950
 • Deotyma, poetka pokorna. Obraz kobiety wyemancypowanej intelektualnie
 • Odwrót Napoleona z Rosji w 1812 roku we wspomnieniach Armanda Caulaincourta.
 • Choroby umysłowe w nauce polskiej XIX wieku.
 • Węgierska Wiosna Ludów na łamach "Gazety Polskiej" 1848-1849.
Prace magisterskie
 • Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1942-1944
 • Okupacja niemiecka i sowiecka na terenie ziemi lubaczowskiej.

2013

Prace magisterskie
 • Towarzystwo "Straż" w latach 1905 - 1914
 • Obraz Śląska na łamach wybranych wielkopolskich artykułów prasowych w latach 1872-1890
 • Przemysł w Lublinie w latach 1944 - 1949
 • Życie społeczno-polityczne Lublina w latach 1980-81 w świetle prasy opozycyjnej
 • Górny Śląsk w polskiej publicystyce plebiscytowej w latach 1918-1921.

2012

Prace magisterskie
 • Problem akceptacji wspólnoty mormońskiej przez społeczeństwo amerykańskie w latach 1830-1890
 • Obraz dziejów narodowych w piśmiennictwie Józefa Chociszewskiego

2011

Prace licencjackie
 • Wojna o niepodległość Grecji 1821-1830 w "Kurierze Warszawskim".
 • Rola historii narodowej w kształtowaniu oblicza ideowego "Sokoła" z lat 1908-1918.
 • Generał Jan Henryk Dąbrowski w wybranych pamiętnikach i opracowaniach historycznych.
 • Dzieje narodowe Polaków w piśmiennictwie Karola Miarki.
 • Koncepcja narodu polskiego w myśli Jana Koźmiana.
Prace magisterskie
 • Wiece jako manifestacja polskości w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1876-1894.
 • Biskupi diecezji węgierskich w XIX wieku.
 • Joanna Grudzińska w świetle pamiętników XIX wieku.
 • Biskupi diecezji czeskich w XIX wieku
 • Życie codzienne Lublina na początku XX wieku w świetle pamiętników.
 • Środowisko teatralne Lublina w okresie 1918-1959.
 • Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza w 1932 roku - projekty, dyskusje i ocena w prasie związkowej

2010

Prace magisterskie
 • Kulturkampf w Wielkim Księstwie Poznańskim na łamach "Orędownika" w latach 1873-1883

2009

Prace magisterskie
 • Obraz Rosjan w opini publicznej Powstania Listopadowego.
 • Arcybiskupi gnieźnieńsko-poznańscy w opinii prasy polskiej 1886-1906.
 • Topografia Lublina w pamięci zbiorowej w XX wieku.

2008

Prace magisterskie
 • Mniejszość ukraińska w powiecie chełmskim wrzesień 1939 - lipiec 1944
 • Obraz Polaków i Niemców w powieści Marii Rodziewiczówny "Między ustami a brzegiem pucharu"
 • Ruch oporu w latach 1944-1947 na terenie powiatu lubelskiego.