dr hab. Witold Matwiejczyk (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii XIX wieku

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Sprawy polskie" w pruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1900-1918)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie.

2018


Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Pobyt badawczy

2016


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • „Konsequent und rational? Grundlinien und Facetten der preußischen Polenpolitik im Spiegel der deutschsprachigen Presse 1894-1918”. Rezension zu: Spät Robert, "Die „polnische Frage“ in der öffentlichen Diskussion im Deutschen Reich, 1894-1918", Marburg 2014, 478 S., Studien zur Ostmitteleuropaforschung, Bd. 29.
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Obecność bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Recenzja artykułu naukowego

 • Europejskie przywództwo. Niemcy w Unii Europejskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Obecność bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Tajna policja polityczna w Prusach wobec mniejszości polskiej 1871-1932

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

 • Tajna policja polityczna w Prusach wobec mniejszości polskiej 1871-1932

2014


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Prezentacja polsko-niemieckich projektów naukowych finansowanych przez PNFN

Organizacja konferencji krajowej

 • Cztery i pół wieku gmin ewangelickich na Lubelszczyźnie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Niemieccy przemysłowcy w XIX wiecznym Lublinie
 • Arcybiskup Florian Stablewski – Pruski urzędnik kościelny czy Prymas Polski? – Pytanie o granice legalizmu i lojalizmu wyższych dostojników kościelnych w okresie zaborów
 • Wytrwać w wierności – Droga życiowa ks. Antoniego Słomkowskiego, rektora i odnowiciela KUL.
 • Rodzina Vetterów w życiu gospodarczym, społecznym i kulturowym Lublina
 • Tadeusz Kościuszko jako polityk i bohater w tradycji narodowej

Organizacja konferencji

 • Tryptyk Powstańczy - 220 rocznica Powstania Kościuszkowskiego

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Tajna policja polityczna w Prusach wobec mniejszości polskiej 1871-1932

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • Tajna policja polityczna w Prusach wobec mniejszości polskiej 1871-1932

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia biegłego

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Tragizm ugody czy tragizm samotności? Florian Stablewski na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie i Poznaniu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Eine moderne Gesellschaft ohne Staat? Selbstmodernisierung oder Nationalisierung der Polen in Preußen 1815-1918.

Stypendium w ramach programu KAAD

 • *
  [Stypendium]

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia biegłego
 • Opinia biegłego
 • Opinia biegłego
 • Opinia biegłego
 • Opinia biegłego

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Niemiecka wspólnota katolicka w Poznaniu w XIX wieku jako problem badawczy

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • W. Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX w. Poznań 2009
  [w:] Przegląd Zachodni 2012, Nr. 1

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • Arkadiusz M. Stasiak, Miejskość i szlacheckość. Kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Die deutsche katholische Gemeinde in Posen als Forschungsproblem
  [Niemiecka wspólnota katolicka w Poznaniu jako problem badawczy ]

Stypendium w ramach programu DAAD

 • Forschungsstipendium
  [Stypendium badawcze]

Działalność odczytowa

 • Polskie drogi do niepodległości w XIX wieku
 • Warsztaty historyczne –Czym jest historia i o pożytkach z jaj poznawania
 • Jak Wielkopolanie zwyciężyli żelaznego kanclerza Bismarcka – o mechanizmach modernizacji w XIX wieku

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Warsztaty historyczne, Historia moja pasja-czyli o sensie poznawania historii

2011


Artykuł w czasopiśmie

 • Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Organizacja konferencji krajowej

 • Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektorska

Działalność odczytowa

 • Die Wege der Polen zur Freiheit zur Unabhangigkeit in der Geschichte und in der Gegenwart

Organizacja konkursów i olimpiad

 • "Kurier Lubelski 1" (2011)

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wieczór pieśni patriotycznej. Z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Warsztaty historyczne
 • O historii, historiografii i źródłach historycznych - czyli witajcie w domu.
 • O Marksie, socjalistach i ruchu robotniczym - czyli o tym, czego nie lubicie się uczyć.

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Polski arcybiskup i niemiecki cesarz. Korespondencja między Florianem Stablewskim a Wilhelmem II w sprawie języka nauczania religii.

Artykuł w czasopiśmie

 • Profesor Jan Ziółek-praca, spokój i pogoda ducha
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 • Profesor Jan Ziółek(1931-2009)
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Raporty policji pruskiej o stanie ruchu narodowo polskiego w Niemczech 1910-1930

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Raporty policji pruskiej o stanie ruchu narodowo polskiego w Niemczech 1910-1930

2009


Książka naukowa recenzowana

 • Niemieccy katolicy w Poznańskiem a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871-1914

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zwischen Staatsräson und Nationalbewegung. Katholizismus der Polen im 19. Jh.
  [Zwischen Staatsräson und Nationalbewegung. Katholizismus der Polen im 19. Jh]

2008

 • Polscy emigranci zarobkowi w Zagłębiu Ruhry do 1939 r.