Agnieszka Fudali-Czyż

dr Agnieszka Fudali-Czyż

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


Eyetracking in psychology - lecture

Cele przedmiotu:
The aim of the course is to provide students with the theoretical and practical application of eyetracking in psychology (research of visual attention and other cognitive processes, visual interaction, marketing research, testing of drivers and pilots).
Wymagania wstępne:
Entry requirements:
R1 - the ability to analyze scientific texts;
R2 - basic computer skills;
Efekty kształcenia:
Knowledge
After completing the course the student should acquire knowledge of eyetracking in sufficient detail to enable a critical analysis of scientific texts on this subject, the proper and critical treatment of the eye-movement data. He knows areas of using eyetracker, can identify the cognitive processes involved in the visual perception, shows an awareness of bottom-up and top-down mechanisms of visual attention. Also knows methods of analysis and presentation of the results of psychological research conducted using eyetracker.
Skills
The student is able to analyze a study using eyetracker. He is reading scientific articles on eyetracking research with an understanding. Is able to make critical analysis of the interpretation of the results of eye-movement research.
Attitudes
Classes are designed to shape the awareness of the scope of eyetracker studies, cognitive processes involved in the visual perception.
Metody dydaktyczne:
Methods and teaching materials
The lecture, presentation, presentation of the eyetracker in action, case study: analysis of studies using eyetracker. Teaching aids: two laptops, eyetracker, projector.
Treści programowe:
Meeting I. An introduction to eyetracking studies: biological bases of oculomotor behavior; historical methods of of eye movements measurement; working principle of the modern eyetrackers;
Meeting II. Practical knowledge of how to use an eyetracker with a possibility to participate in one of eyetracking studies as a subject and/or a research assistant;
Meeting III. Eyetracking study designs; Methods of eye movement data analyzes (data visualization; qualitative and quantitative analyzes of eyetracking data);
Meeting IV. Eyetracking application to psychological research;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Presentation based on a research article describing the results of eyetracking research. Passing an oral exam covering the whole of these issues.
e-mail: agnieszka.fudali.czyz@gmail.com
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Basic literature
1. Liversedge, S., Gilchrist, I., Everling, S. (2011). The Oxford handbook of eye movements. Oxford: Oxford University Press.
2. Duchowski, A. T. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. London: Springer.
3. Nielsen, J.; Pernice, K. (2010). Eyetracking Web Usability. Berkeley: New Riders Press.
4. Majaranta, P. i in. (red.) (2011). Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking: Advances in Assistive Technologies. Hershey, PA, USA: IGI Global.
Supplementary literature
1. Bałaj, B. (2012). Analizy ilościowe i jakościowe danych okoruchowych w psychologii poznawczej. W: Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. Kraków: StatSoft Polska. s. 43-58. ISBN 978-83-88724-63-3.
2. Bałaj, B., Francuz, P. (2012). Siła podobieństwa w ruchach oczu wykonywanych podczas oglądania i wyobrażania sobie obiektów – czynniki modyfikujące. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2(18), 63-76.
3. Jardanowski, P., Chojnacki, W. (2009). Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking. Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce, 107-118. http://symetria.pl/blog/files/kansei2009_Jardanowski_Chojnacki.pdf
4. Petrykowski, J., Karwatka, T. Eye tracking w badaniach użyteczności. Janmedia. http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/pdf/eye_tracking_w_badaniach_uzytecznosci-Jakub_Petrykowski-Janmedia.pdf
5. Pasikowska, A. (2009). Tajniki eyetrackingu. http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/usability/tajniki-eyetrackingu-4554
6. Suchta, T. (2002). Eye Tracking. Gdzie spoczywa oko konsumenta. Modern Marketing. http://www.modernmarketing.pl/index.php?pg=arta&magnr=200209&artnr=02&artpg=1
7. Drewes, H. (2010). Eye Gaze Tracking for Human Computer Interaction, http://edoc.ub.uni-muenchen.de/11591/1/Drewes_Heiko.pdf
8. Zapała, D., Bałaj, B. (2012). Eye Tracking and Head Tracking – The two approaches in assistive technologies. W: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, s. 2406-2415. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS. ISBN 978-80-905243-3-0.
9. Szubielska, M., Bałaj, B., Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4, 342-357.
10. Bałaj, B. (2012). Paivi Majaranta, Hirotaka Aoki, Mick Donegan, Dan Witzner Hansen, John Paulin Hansen, Aulikki Hyrskykari, Kari-Jouko Raiha (Eds.) “Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking: Advances in Assistive Technologies”. Hershey, PA: IGI Global, 2012, ss. 382 (recenzja). Roczniki Psychologiczne, 15(3), 109-111.

Neuromarketing - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi zastosowania metody fMRI, elektroencefalogramu (EEG), potencjałów wywołanych (ERP), oraz metod fizjologicznych w marketingu (analiza percepcji reklam – tradycyjnych i on-line, analiza skuteczności rozszerzania marki, atrakcyjność opakowań produktów konsumenckich).
Wymagania wstępne:
Ukończenie trzeciego roku studiów na psychologii ze specjalnością biznes i przedsiębiorczość.
Efekty kształcenia:
Wiedza:
K_W01 Po zakończeniu zajęć student wykazuje się znajomością celów wykorzystania metod obrazowania, EEG, ERP oraz metod fizjologicznych w badaniach neuromarketingowych; potrafi zidentyfikować procesy poznawcze biorące udział w odbiorze przekazu wizualnego i ich neuropsychofizjologiczne korelaty.
Umiejętności:
K_U03 Student posiada umiejętność krytycznego czytania tekstów naukowych z zakresu neuromarketingu; student potrafi przedstawić wyniki badań neuromarketingowych w formie prezentacji.
Postawy:
K_K10. Student ma świadomość zalet jak i ograniczeń wykorzystania metod neuropsychofizjologicznych w badaniach neuromarketingowych; student jest wrażliwy na próby nadinterpretacji wyników badań neuromarketingowych.
Metody dydaktyczne:
Metody i pomoce dydaktyczne: praca w grupach, zadanie przygotowania w grupach tematycznej prezentacji multimedialnej; praca z tekstem naukowym; dyskusja; komputer; rzutnik;
Treści programowe:
Zajęcia 1. Zajęcia organizacyjne. Zaznajomienie z konspektem zajęć. Przydział do grup tematycznych z prezentacjami multimedialnymi. Zadanie materiału do przeczytania na następne zajęcia (Fudali-Czyż, Cudo, Ratomska, 2016)
Zajęcia 2. Neuromarketing jako nowa generacja badań konsumenckich za pomocą metod do badania aktywności mózgu, tj.: EEG, ERP, fMRI.
Zajęcia 3. Prezentacja multimedialna, gr I - Wprowadzenie do metody fMRI.
Zajęcia 4. Praca z artykułami neuromarketingowymi, w których wykorzystano metodę fMRI.
Zajęcia 5. Prezentacja multimedialna, gr II - Wprowadzenie do metody EEG.
Zajęcia 6. Praca z artykułami neuromarketingowymi, w których wykorzystano metodę EEG.
Zajęcia 7. Prezentacja multimedialna, gr III - Wprowadzenie do metody ERP, wczesne komponenty ERP.
Zajęcia 8. Prezentacja multimedialna, gr IV - Interpretacja późnych komponentów ERP.
Zajęcia 9. Interpretacja uzyskanych wyników z badania neuromarketingowego za pomocą metody ERP. Czynniki warunkujące skuteczność rozszerzania marki (brand extensions), czyli wprowadzania na rynek nowych produktów pod już istniejącą, dobrze znaną marką – analiza przypadków.
Zajęcia 10. Prezentacja multimedialna, gr V - Wprowadzenie do metod fizjologicznych, cz. I.
Zajęcia 11. Prezentacja multimedialna, gr VI-Wprowadzenie do metod fizjologicznych, cz. II.
Zajęcia 12. Powtórzenie materiału na kolokwium.
Zajęcia 13. Kolokwium obejmujące całość omawianych zagadnień.
Zajęcia 14. Poprawa kolokwium.
Zajęcia 15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwium pisemnego obejmującego całość omawianych zagadnień (z uwzględnieniem analizy wyników badań neuromarketingowych), przygotowanie prezentacji multimedialnej, zaangażowanie podczas pracy w grupach, aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Fudali-Czyż, A., Cudo, A., & Ratomska, M. (2016). Międzykulturowy neuromarketing: międzykulturowy wymiar badań neuromarketingowych. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, (4 (20)), 73-80.
Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Vizja Press & IT, Warszawa.
Jaśkowski, P. (2004). Zarys Psychofizjologii. Wysza Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo, A., Francuz, P., Kopiś, N., & Tużnik, P. (2016). Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study. Neuroscience letters, 628, 30-34.

Literatura uzupełniająca
Ohme, R., Osiecki, K., Pleszczyńska, I., Szczurko, T. (2010). Nowa generacja badań konsumenckich: eksperyment, czasy reakcji i fale mózgowe. W: M. Wierzchoń (red.), J. Orzechowski (red.) Nowe trendy w reklamie – między nauką a praktyką (The new trends in advertisement – between science and practice). (s. 76-96), Academica.
Ohme, R. (2008). Neuromarketing jako owoc mariażu nauki z biznesem. Marketing i Rynek, 2, 11-16.
Ariely, D., Berns, G. S. (2010). Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business. Nature Reviews Neuroscience, 11, 284–292.
Doliński, D. (2008). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Wyd. 2. Gdańsk, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Doliński, D. (2008). Wykorzystanie wiedzy o procesach percepcji w konstruowaniu komunikatu marketingowego. Marketing i Rynek, 4, 2-6.
Fisher, C., E., Chin, L., Klitzman, R. (2010). Defining Neuromarketing: Practices and Professional Challenges. Harvard Review of Psychiatry, 18(4), 230-237.
Handy T. C. (2005). Event - Related Potentials – A Methods handbook. Cambridge: The MIT Press.
Jaśkowski, P. (2004) Neuronalne korelaty świadomości wzrokowej, czy globaliści kontra antyglobaliści. Studia Psychologiczne, 42, 29-39.
Lowenstein, G. (2008). Neuroeconomics. Annual Review of Psychology, 59, 647–672.
Luck S. J., (2005). An Introduction to the Event - Related Potential Technique. Cambridge: The MIT Press.
Ma, Q., Wang, X., Dai, S., Shu, L. (2007). Event-related potential N270 correlates of brand extension. Behavioral, Integrative and Clinical Neuroscience - NeuroReport, 18(10), 1031-1034.
Ma, Q., Wang, X., Shu, L., Dai, S. (2008). P300 and categorization in brand extension. Neuroscience Letters, 431, 57–61.
Ma, Q., Wang, K., Wang, X., Wang, C., Wang, L. (2010). The influence of negative emotion on brand extension as reflected by the change of N2: A preliminary study. Neuroscience Letters 485, 237–240.
McClure, S. M., Li, J., Tomlin, D., Cypert, K. S., Montague, L. M., Montague, P. R. (2004). Neural correlates of behavioral reference for culturally familiar drinks. Neuron, 44, 379–387.
Treleaven-Hassard, S., Gold, J., Bellman, S., Schweda, A., Ciorciari, J., Critchley, Ch., Varan, D. (2010). Using the P3a to gauge automatic attention to interactive television advertising. Journal of Economic Psychology 31, 777–784.

Psychologia percepcji - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Cel:
Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy na temat wybranych zagadnień z wykładu z psychologii percepcji.

Kolejnym celem zajęć jest omówienie podstaw eksperymentu jako metody badań w psychologii poznawczej, w tym w psychologii percepcji.
Wymagania wstępne:
Wymagania:
Wymagania wstępne: równoległe uczestnictwo w wykładzie z psychologii percepcji.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 - Posiadanie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu percepcji wzrokowej i procesów uwagowych.
K_W03 Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu neuronauki poznawczej i jej powiązań z psychologią percepcji.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii percepcji do rozumienia i analizowania wrażeń wzrokowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01. Student rozumie znaczenie procesów percepcji i uwagi dla zachowania i życia psychicznego człowieka i wykazuje gotowość poszerzania wiedzy w tym zakresie.
Metody dydaktyczne:
Praca w grupie. Dyskusja.
Analiza tekstów z zakresu psychologii percepcji pod kierunkiem prowadzącego.
Treści programowe:
Treści:
Wprowadzenie (omówienie treści zajęć, literatury obowiązującej na zajęciach, warunków zaliczeń).
Postępowanie badawcze w psychologii i projektowanie eksperymentów 
System optyczny oka: jakie funkcje pełni każdy element systemu, jak są zbudowane poszczególne elementy, jakie zaburzenia wiążą się z uszkodzeniem poszczególnych elementów systemu optycznego, jakie zmiany w percepcji powoduje wadliwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu optycznego oka.
Budowa i funkcje: siatkówki oka, fotoreceptorów, komórek zwojowych.
Barwa, jej wskaźniki fizyczne, koło barw Newtona, barwy przeciwstawne (dopełniające), teoria widzenia barw Younga Helmholtza, teoria widzenia barw Heringa założenia, weryfikacja, doświadczenia, które teoria wyjaśnia i których teoria nie wyjasnia. Synteza addytywna i subtraktywna. Zjawisko ślepoty na barwę.
Szlak wzrokowy: poszczególne elementy szlaku, neurologiczne połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Skrzyżowanie wzrokowe, połączenia układu. 
Pierwszorzędowa kora wzrokowa V1, organizacja kory V1, pełnione funkcje poszczególnych komórek pola kory V1, teorie opisujące funkcjonowanie kory V1. Obszary kory V2, V4 i V5 pełnione funkcję, zaburzenia, które powstają w przypadku ich uszkodzeń, miejsce w percepcji.
Badania prowadzone przez Ungerlider i Mishkin oraz Milner i Goodale, procedury eksperymentalne, wyniki, wnioski, rozumienie roli szlaku brzusznego i grzbietowego w percepcji.
Rodzaje ruchów gałek ocznych.
Struktury neuronalne kontrolujące ruchy gałek ocznych. 
Uwaga wzrokowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Obecność na zajęciach
2) Zaliczenie 2 kolokwiów semestralnych 
3) Pozytywna aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa 
Francuz, P. (2013). Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Nęcka, E., Orzechowski, J., & Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej" Academica".
Kosslyn, S.M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia: Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL. 

Literatura uzupełniająca 
Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP. 
Czerniawska E., Czerniawska-Far M. (2007). Psychologia węchu i pamięci węchowej. Warszawa: WAiP.
Francuz, P. (2007). Obrazy w umyśle. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR. 
Francuz, P. (2010). Na ścieżkach neuronauk. Lublin: Wydawnictwo KUL. 
Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN.
Grabowska A. (2005). Percepcja wzrokowa i jej analogie do innych form percepcji. [W:] T. Górska A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.). Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (s. 171-216).
Sacks, O. (2009). Muzykofilia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i ska. 
Czasopismo: Świat Nauki (2008) Wydanie specjalne: Iluzje. Warszawa: Prószyński Media.