Agnieszka Fudali-Czyż

dr Agnieszka Fudali-Czyż

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Eksperymentalnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2021


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

 • application for an international competition EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment pt. „#BeHyEmployable - A gamification-based mobile application to unlock the entrepreneurial potential of NEETs” - Call 2020 Unlocking Youth Potential, ID FORM: 2020-1-0198
  [wniosek na międzynarodowy konkurs EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment pt. „#BeHyEmployable - A gamification-based mobile application to unlock the entrepreneurial potential of NEETs” - Call 2020 Unlocking Youth Potential, ID FORM: 2020-1-0198]

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • If I knew they were the expression of the creativity of people with blindness, I would rate them higher – Bias in evaluating the work of people with blindness
  [Gdybym wiedział, że są wyrazem kreatywności ludzi niewidomych, oceniłbym je wyżej - stronniczość w ocenie pracy osób niewidomych]
  [w:] Creativity : Theories - Research - Applications
 • How does knowledge about an artist’s disability change the aesthetic experience? Advances in Cognitive Psychology
  [ W jaki sposób wiedza o niepełnosprawności artysty zmienia wrażenia estetyczne? Postępy w psychologii poznawczej]
  [w:] Advances in Cognitive Psychology

Kurs e-learningowy

 • Kurs e-learningowy do ćwiczeń "Psychologia Poznawcza: Percepcja wzrokowa i Uwaga"
 • E-learning course for "Eye tracking in Psychology" classes (in english)
  [Kurs e-learningowy do zajęć "Eye tracking in Psychology" (w jęz. angielskim)]
 • Kurs e-learningowy do konwersatorium "Neuromarketing"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A. (2020). The One with Flipped Classroom. “Concluding Conference” Fundamentals of University Teaching and Tutoring. 9-10.01.2020, Wroclaw, Poland.

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots
  [w:] Cognition Technology & Work
 • Vection attenuates N400 event-related potentials in a change-detection task
  [w:] PERCEPTION

Skrypt dydaktyczny

 • Parametry ruchu gałek ocznych i ich interpretacja
 • Neuromarketing: teorie i badania

Kurs e-learningowy

 • Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P. (2019). The importance of focal and ambient mode of visual processing among experts and non- experts: the EFRP study. Oral speech on the 11th Cracow Cognitive Science Conference, 11-12.05.2019, Jagielonian University, Kraków.

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna, organizowana i przeprowadzona jako część projektu pt. "Mistrzowie Dydaktyki" na Uniwersytecie w Gröningen w Holandii w dniach 8-12.04.2019 (temat wizyty studyjnej to: ‚Fundamenty Nauczania Uniwersyteckiego: Projektowanie, Prowadzenie i Ocena’)
 • Wizyta studyjna, organizowana i przeprowadzona jako część projektu pt. "Mistrzowie Dydaktyki" z edukatorami z Uniwersytetu w Gröningen, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 27-28.06.2019 (tematy wizyty studyjnej: model tutoringu, przypadki nauczania, angażowanie studentów, różnicowanie między studentami)
 • Wizyta studyjna, organizowana i przeprowadzona jako część projektu pt. "Mistrzowie Dydaktyki" z edukatorami z Uniwersytetu w Gröningen, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 27-28.06.2019 (temat wizyty studyjnej to: ‚Nauczanie Uniwersyteckie’)

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Badanie estetycznego Aha (wglądu) w percepcji wzrokowej i dotykowej dzieł osób z niepełnosprawnością (1/6-20-20-05-0511-0002-0063)

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Selective Attention and Working Memory Under Spatial Disorientation in a Flight Simulator
  [Selektywna uwaga i pamięć robocza w przestrzennej dezorientacji w symulatorze lotu]
  [w:] The International Journal of Aerospace Psychology
 • The effect of art expertise on eye fixation-related potentials during aesthetic judgment task in focal and ambient modes
  [w:] Frontiers in Psychology
 • Change Detection Flicker Task Effects on Simulator-Induced Spatial Disorientation Events
  [w:] Aerospace Medicine and Human Performance

Skrypt dydaktyczny

 • Eyetracking in Psychology
  [Eyetracking w Psychologii]

Recenzja artykułu naukowego

 • recenzent artykułu naukowego w czasopiśmie Annales UMCS,sectio J

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2018). True Beauty Lies In Experts Eyes: Eye-Fixation Related Potentials Study of Focal Processing of Beautiful and Non-Beautiful Paintings by Experts and Non-Experts in The Field of Art, CUDES, Istanbul (Turkey), 19-21 April.
  [ Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2018). True Beauty Lies In Experts Eyes: Eye-Fixation Related Potentials Study of Focal Processing of Beautiful and Non-Beautiful Paintings by Experts and Non-Experts in The Field of Art, CUDES, Istanbul (Turkey), 19-21 April.]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., Augustynowicz, P., Francuz, P., Bałaj, B. (2018). Rightward bias in change detection awareness and its neural correlates revealed after saccades during peripheral stimulation (scientific poster), BYNS 2018 Conference, 11-15.09.2018, Barcelona (Spain)

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • training visit in the Laboratory for Perceptual Dynamics, University of Leuven (KU Leuven)
  [ staż szkoleniowy ERASMUS + w Laboratorium Dynamiki Percepcyjnej Uniwersytetu KU Leuven w Belgii]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • członkowstwo w The Federation of European Neuroscience Societies (FENS)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN)

2017


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • 5th Polish Eye Tracking Conference
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja artykułu naukowego

 • recenzent artykułu naukowego w czasopiśmie Annales UMCS,sectio J

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • the member of the organizing committee of the international conference entitled "5th Polish Eye-Tracking Conference", held on 21-23 April at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
  [członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji 5 Polish Eye-Tracking Conference, która odbyła się w dniach 21-23.04 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Kopiś, N. (2017). Oculomotor parameters in analysis of eye-fixation related potentials (EFRP). Scientific lecture at the international conference titled: The 5 Polish Eye-Tracking Conference, held on 21-23 April at Catholic University of Lublin John Paul II.
  [Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Kopiś, N. (2017). Oculomotor parameters in analysis of eye-fixation related potentials (EFRP). Referat naukowy w ramach międzynarodowej konferencji pt. "5 Polish Eye-Tracking Conference", która odbyła się w dniach 21-23.04 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.]
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Stróżak, P., Balaj, B., Ratomska, M. (2017). The effect of the left-right direction of saccadic eye movements and peripheral lattice optokinetic stimulation on saccades latency in change detection task. Short scientific lecture at the international conference titled "The 5 Polish Eye-Tracking Conference, held on 21-23 April at Catholic University of Lublin John Paul II.
  [Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Stróżak, P., Bałaj, B., Ratomska, M. (2017). The effect of the left-right direction of saccadic eye movements and peripheral horizontal optokinetic stimulation on saccades latency in change detection task. Krótki referat naukowy w ramach międzynarodowej konferencji pt. „5 Polish Eye-Tracking Conference”, która odbyła się w dniach 21-23.04 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A., Lewkowicz, R., Bałaj, B., Francuz, P., Augustynowicz, P., Stróżak, P. (2017). The impact of spatially disorienting cues on attentive blank stares in pilots and non-pilots. Poster presented at the 13th International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON 2017) on 5-8.08, University of Amsterdam, Netherlands.
  [Fudali-Czyż, A., Lewkowicz, R., Bałaj, B., Francuz, P., Augustynowicz, P., Stróżak, P. (2017). The impact of spatially disorienting cues on attentive blank stares in pilots and non-pilots. Poster zaprezentowany na 13 Międzynarodowej Konferencji Kognitywnej Neuronauki (ICON 2017) w dniach 5-8.08, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia.]
 • Stróżak, P., Fudali-Czyż, A., Augustynowicz, P., Francuz, P. (2017). Visual change detection after saccades during optokinetic stimulation. Poster presented at the 13th International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON 2017) on 5-8.08, University of Amsterdam, Netherlands.
  [Stróżak, P., Fudali-Czyż, A., Augustynowicz, P., Francuz, P. (2017). Visual change detection after saccades during optokinetic stimulation. Poster zaprezentowany na 13 Międzynarodowej Konferencji poświęconej Kognitywnej Neuronauce (ICON 2017) w dniach 5-8.08, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2017). Asymetria jawnej i ukrytej uwagi wzrokowo-przestrzennej podczas wykonywania zadania detekcji zmiany wielkości – analizy danych typu EFRP i ERP. Refarat naukowy na ogólnopolskiej konferencji Neuromania V, która odbyła się w dniach 27-28.05 na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowa

 • kierownik w zaakceptowanym do finansowania projekcie badań pt. "Funkcjonowanie mechanizmu samokontroli w uzależnieniu od zakupów" w ramach Programu Przeciwdziałania Behawioralnym Uzależnieniom, który realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • członek zespołu ds. nauczania statystyki

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research
  [ERPs w zadaniu typu oddball w warunkach wzrokowej stymulacji indukującej iluzję 'wekcji' (iluzję poruszania się własnego ciała u stacjonarnego obserwatora)]
  [w:] EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH
 • Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study
  [Kontrolowany proces kategoryzacji podczas oceny rozszerzenia marki u osób posługujących się językiem z grupy języków Indo-Europejskich]
  [w:] NEUROSCIENCE LETTERS
 • Międzykulturowy neuromarketing: międzykulturowy wymiar badań neuromarketingowych
  [w:] Rynek - Społeczeństwo - Kultura

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Stróżak, P., Bałaj , B. (2016). The effect of lateralized saccadic eye movements and horizontal optokinetic stimulation on asymmetrical attentive blank stares distribution: An EFRP study. Referat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Aspects of Neuroscience w dniach 25-27.11. na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.
  [Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Stróżak, P., Bałaj , B. (2016). Wpływ zlateralizowanego ruchu sakadycznego oka i horyzontalnej stymulacji optokinetycznej na asymetryczną dystrybucję uwagowo pustych spojrzeń: Badanie EFRP. Referat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Oblicza Nauronauki w dniach 25-27.11. na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.]
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz, P., Bałaj, B., Stróżak, P., Lewkowicz, R., Truszczyński, O., Ratomska, M. (2016). The effect of different spatial disorientation conditions on the number of attentive blank stares in pilots and non-pilots. Scientific oral presentation at The 32nd International Conference of the European Association for Aviation Psychology (EAAP) – Thinking, High and Low – Cognition and Decision Making in Aviation, 26-30 September in Cascais in Portugal.
  [Wpływ różnych warunków dezorientacji przestrzennej na liczbę uwagowo pustych spojrzeń u pilotów i nie-pilotów]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Kopiś, N. (2016). Aesthetic judgements of paintings in experts and laypersons and different saccadic context: An EFRP study. Scientific poster presentation at The International Conference - Neuronus 2016, which took place on 22-24 April at The Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  [Oceny estetyczne obrazów w grupie ekspertów i laików wraz z różnym kontekstem sakkadowym: badanie EFRP]
 • Francuz, P., Kołodziej, M., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Szymańska, A., Jankowski, T., Fudali-Czyż, A., Oleś, P., On Which Parts of the Beautiful Painting Do I Look Longer and More Carefully? Poster podczas Visual Science of Art Conference (VSAC), Barcelona (Spain), August 26-28, 2016.
  [Francuz, P., Kołodziej, M., Augustynowicz, P., Kopiś, N., Szymańska, A., Jankowski, T., Fudali-Czyż, A., Oleś, P. (2016). Na jakie części pięknego malarstwa patrzę dłużej i bardziej dokładnie?Poster zaprezentowany podczas konferencji Nauki wizualne sztuki, która odbyła się dnia 26-28 sierpnia w Barcelonie.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Fudali-Czyż, A., Cudo, A., Ratomska, M. (2016). Międzykulturowy Neuromarketing: Kulturowe Wyzwania Badań Neuromarketingowych. V Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa – Międzynarodowe Wyzwania Współczesnego Świata, która odbyła się dnia 27.10.2016, na platformie WWW http://rynekspoleczenstwokultura.clickmeeting.com/v-ogolnopolska-e-konferencja-naukowa/79853b6ffbaaf8c69a6c80005811a59d

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa

 • wykonawca w grancie pt. „Analiza funkcjonowania pamięci roboczej u osób uzależnionych od Internetu" w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych a także problemów z tym związanych" finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia (kierownik: dr Dariusz Zapała)

2015


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Stróżak, P., Ratomska, M., Francuz, P., Augustynowisz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B. (2015). ERP correlates of visually induced illusion of self-motion during the oddball task. Referat naukowy przedstawiony na międzynarodowej konferencji Oblicza Neuronauki, która odbyła się w dniach 27-29 listopada w Warszawie.

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Fudali-Czyż, A., Cudo, A., Jaśkiewicz, M., Kopiś, N., Ratomska, M., Tużnik, P. (2015). Neural correlates of brand extension – An ERP study. Scientific poster presented at international conference Neuronus, 17-19 April, Krakow, Poland.
  [Fudali-Czyż, A., Cudo, A., Jaśkiewicz, M., Kopiś, N., Ratomska, M., Tużnik, P. (2015). Neuronalne korelaty rozszerzenia marki - Badanie ERP. Poster naukowy zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Neuronus, 17-19 kwietnia, Kraków.]
 • Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo, A., Francuz, P., Kopiś, N., Tużnik, P. (2015). Controlled categorization processing in brand extension by Indo-European language speakers. An ERP study. Poster przedstawiony na międzynarodowej konferencji Oblicza Neuronauki, która odbyła się w dniach 27-29 listopada w Warszawie.
 • Bałaj, B., Francuz, P., Fudali-Czyż, A., Augustynowicz, P., Stróżak, P., Lewkowicz, R., Truszczyński, O. (2015). Eye movements as an indicator of spatial disorientation in pilots and amateurs. Scientific poster presented at international conference 18th European Conference on Eye Movements, 16-21 August, University of Vienna, Austria.
  [Bałaj, B., Francuz, P., Fudali-Czyż, A., Augustynowicz, P., Stróżak, P., Lewkowicz, R., Truszczyński, O. (2015). Ruchy gałek ocznych jako wskaźnik dezorientacji przestrzennej u pilotów i amatorów. Poster naukowy zaprezentowany na międzynarodowej konferencji 18th European Conference on Eye Movements, 16-21 sierpnia, Uniwersytet Wiedeński, Austria.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ratomska, M., Fudali-Czyż, A. (2015). Metoda elektroencefalografii w badaniach marketingowych. Referat naukowy wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji X Dni Mózgu, 18-20 marca, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Determinants of attentive blank stares. An EFRP study
  [Determinanty "pustego patrzenia". Badanie EFRP]
  [w:] CONSCIOUSNESS AND COGNITION

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Latencja sakad w warunkach stałego i zróżnicowanego poziomu trudności zadania detekcji zmian

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Do fixation-related potentials related to blank stares and change detection differ only in case of highly confident decisions?
  [Czy potencjały wywołane skorelowane z fiksacjami wzroku w czasie pustych spojrzeń i detekcji zmiany różnią się jedynie w przypadku decyzji o wysokim stopniu pewności?]
 • Fudali-Czyż, A. (2014). Eye fixation-related potential (EFRP) studies: results, applications and challenges. Scientific poster presented at international conference IV International Conference ’Aspects of Neuroscience’, 14-16 November, University of Warsaw.
  [Fudali-Czyż, A. (2014). Badania z rejestracją potencjałów wywołanych skorelowanych z fiksacjami wzroku (EFRP): wyniki, aplikacje i wyzwania. Poster naukowy zaprezentowany na międzynarodowej konferencji IV International Conference ’Aspects of Neuroscience’, 14-16 listopada, Uniwersytet Warszawski.]

Nagroda wewnętrzna

 • nagroda im. Prof. Josepha B. Sidowskiego za publikację artykułu: Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz., A. (2014). Determinants of attentive blank stares. An EFRP study. Consciousness and Cognition, 29, 1-9.

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Are Event- and Fixation-Related Potentials comparable?
  [Czy potencjały wywołane skorelowane ze zdarzeniem i z fiksacją wzroku są porównywalne? ]
 • Wgląd w efekt pustego patrzenia za pomocą metody FRP

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • poster pt. 'Wgląd w efekt pustego patrzenia za pomocą metody FRP' zaprezentowany podczas Bernstein Conference 2013
 • poster naukowy pt. 'Czy potencjały wywołane skorelowane ze zdarzeniem i z fiksacją wzroku są porównywalne?'

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Poziom trudności zadania percepcyjnego a latencja sakad

Organizacja konferencji

 • koordynacja projektu pt. Konkurs na najciekawszy plakat, prezentujący badania eksperymentalne z zakresu psychologii percepcji

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Badanie percepcji wzrokowej za pomocą metody FRP

Udział w konferencji

 • I seminarium wyjazdowe Instytutu Psychologii

Staż finansowany ze środków UE

 • laureatka stażu w firmie 'Cognito Badania i Analizy Statystyczne' (staż finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu pt. ‘Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet – naukowców’)

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • wykonawca w grancie NCN pt. ‘Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych’ w ramach konkursu OPUS 6 (kierownik: Piotr Francuz)

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN

 • wykonawca w grancie NCN (OPUS 5, HS6) pt. 'Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej' (kierownik: Piotr Francuz)

Udział w festiwalu nauki

 • autorstwo i realizacja projektu pt. „Czy patrzeć znaczy widzieć? O badaniach świadomości wzrokowej za pomocą metody FRP” w formie wykładowej i warsztatowej na IX Lubelskim Festiwalu Nauki

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Poznawcze uwarunkowania zjawiska „pustego patrzenia”. Badania FRP
  [w:] Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej
 • Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy
  [w:] SOCIAL PSYCHOLOGICAL BULLETIN (PSYCHOLOGIA SPOLECZNA)

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzent
  [w:] SOCIAL PSYCHOLOGICAL BULLETIN (PSYCHOLOGIA SPOLECZNA)

Organizacja konferencji krajowej

 • pomoc w organizacji I Polskiej Konferencji Eyetrackingowej, dnia 30 listopada, Lublin.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zastosowanie metody FRP do badania relacji uwagi i ruchu oczu podczas detekcji zmian w scenie wizualnej

Staż finansowany ze środków UE

 • laureatka stażu w w Banku Spółdzielczym w Wisznicach I Oddział w Lublinie (staż finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. ‘Staż Sukcesem Naukowca’)

Udział w festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki - realizacja projektu "Jak zobaczyć mózg w działaniu? Pomiar EEG w badaniach psychologicznych"

2011


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzent
  [w:] Roczniki Psychologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Analyses of determinants of ‘blank stares’ in change detection task revealed by an FRP study
 • Wprowadzenie do metod mózgowych potencjałów wywołanych (ERP i FRP)

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Neural and behavioral correlates of ‘looking but not seeing’ effect
  [Neuronalne i behawioralne korelaty efektu 'patrzy ale nie widzi']

Udział w festiwalu nauki

 • VIII Lubelski Festiwal Nauki - koordynacja i realizacja projektu „Jak poznajemy świat? O pomiarze ruchów gałek ocznych i aktywności ludzkiego mózgu w psychologii”

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The effect of the attention state, expertise, and working memory capacity on the number of ‘attentive blank stares’
  [Wpływ stanu uwagi, eksperckości, pojemności pamięci roboczej na liczbę 'uwagowo pustych spojrzeń' (abstrakt)]
  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Talik, W., Czyż, A., Łaguna, M. (2010). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: G. Grzymał-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna (s. 344-350). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Czyż, A. (2010). Neural and behavioral correlates of ‘looking but not seeing’ effect. Plakat naukowy zaprezentowany na międzynarodowej konferencji w ramach corocznego zjazdu INS (International Neuropsychological Society), dnia 30.06-03.07, Kraków.
 • Fudali-Czyż, A. (2010). The effect of the attention state, expertise, working memory capacity on the number of ‘attentive blank stares’. Plakat naukowy zaprezentowany na 15. Światowym Psychofizjologicznym Kongresie 'The Olympics of the Brain’, dnia 30.08-4.09, Budapeszt.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czyż, A. (2010). Wpływ czasu ekspozycji komunikatu wizualnego na wielkość zjawiska niedostrzegania zmian występującego w warunkach fiksacji krytycznych. Referat naukowy wygłoszony na II Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, dnia 15-17 września, Lublin.
 • Szubielska, M., Bałaj, B., Czyż, A. (2010). Odbiór fotografii artystycznej poprzez stereotyp niepełnosprawności twórcy. Referat naukowy wygłoszony na II Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, dnia 15-17 września, Lublin.
 • Stróżak, P., Czyż, A. (2010). Wprowadzenie do metod mózgowych potencjałów wywołanych (ERP i FRP). Warsztat poprowadzony w ramach 5 Dni Mózgu, dnia 19-21 marca, Lublin.

Stypendium finansowane przez uczelnię

 • stypendium rektorskie KUL

Stypendium finansowane z innych środków

 • program stypendialny „Stypendia Naukowe dla Doktorantów”

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czyż, A. (2009). Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Referat naukowy wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji w ramach 5 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego, dnia 5-6 grudnia, Poznań.

Stypendium finansowane przez uczelnię

 • stypendium rektorskie KUL

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Bahawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej

2008


Prezentacja na konferencji krajowej

 • Talik, W., Czyż, A. Łaguna, M. (2008). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. Plakat naukowy przedstawiony podczas ogólnopolskiej konferencji Migracje po wejściu Polski do Unii Europejskiej - perspektywa psychologiczna i socjologiczna, dnia 29-30 maja, Warszawa.