prof. dr hab. Piotr Gutowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Profesor zwyczajny


Historia filozofii nowożytnej i współczesnej - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C 1 - przedstawienie dziejów filozofii europejskiej od XV wieku do XXI wieku
C2 - omówienie głównych nurtów i koncepcji filozofii wypracowanych w czasach nowożytnych i współczesnych
C 3 - prezentacja poglądów: Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke’a, Hume’a, Kanta, Hegla, Comte’a, Nietzschego, Russella, Wittgensteina, Heideggera, Sartrea
C4 -krytyczna analiza tekstów źródłowych
Wymagania wstępne:
W1- podstawowa wiedza dotycząca historii filozofii starożytnej i średniowiecznej
W2-umiejętność analizowania tekstów filozoficznych
W3- umiejętność krytycznego myślenia

Efekty kształcenia:
Wiedza: student zna i rozumie rolę i znaczenie filozofii w kształtowaniu się ery nowożytnej i współczesnej; student zna główne nurty filozofii w omawianych okresach i ich przedstawicieli; student zna terminologię i naczelne idee wypracowane przez filozofów nowożytnych i współczesnych; student zna poglądy czołowych filozofów ery nowożytnej i współczesnej. Umiejętność: student potrafi wykorzystać informacje uzyskane z wykładu i przeczytanych lektur; student potrafi zanalizować tekst historyczny, ustalić zawarte w nim problemy, zdefiniować terminy i strukturę; student posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię filozoficzną dla danej koncepcji filozoficznej; student rozumie teksty analizowane i zalecane na zajęciach oraz potrafi rozwiązywać problemy wykorzystując literaturę przedmiotu; Kompetencje społeczne: student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych; student jest otwarty na dyskusję z osobami prezentującymi odmienne przekonania filozoficzne oraz student jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych.
Metody dydaktyczne:
dyskusja nad poszczególnymi myślicielami, prezentacje multimedialne; analiza tekstów źródłowych
Treści programowe:
Celem konwersatorium jest ukazanie dziejów filozofii europejskiej od XV wieku do XXI wieku. W sposób szczególny omawiane są poglądy następujących autorów : R. Descartesa, B. Spinozy, G. W. Leibniza, J. Locke’a, G. Berkeleya, D. Hume’a, I. Kanta, G. W. Hegla, A. Comte’a, K .Marksa, J.S. Milla, A. Schopnehauera, F. Nietzschego, B. Russella, L. Wittgensteina, M. Heideggera, J.P. Sartrea
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2 - wiedza: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej, jej nurtów i przedstawicieli oraz nie zna poglądów reprezentowanych przez człowych myślicieli ery nowożytnej; umiejętności: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej nurtów i przedstawicieli oraz nie zna poglądów reprezentowanych przez człowych myślicieli ery nowożytnej; kompetencji społecznych: Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
Na ocenę 3 – wiedza: Student posiada ogólną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej, jej nurtów, ma jednak ograniczoną znajomość poglądów reprezentowanych przez czołowych myślicieli ery nowożytnej i współczesnej. umiejętności: Student posiada ogólną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej i jej nurtów, ma jednak ograniczoną znajomość poglądów reprezentowanych przez czołowych myślicieli ery nowożytnej. kompetencje społeczne: Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Na ocenę 4 – wiedza: Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej, jej znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej oraz zna poglądy czołowych myślicieli ery nowożytnej i współczesnej; umiejętności: Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy. Kompetencje społeczne: Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy.
Na ocenę 5 – wiedza: Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej, jej znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej, zna gruntownie poglądy czołowych myślicieli ery nowożytnej i współczesnej; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu; umiejętność: Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych; Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 2-3 (różnie wydania)
Teksty klasyczne Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke’a, Berkeleya, Hume’a, Kanta, Hegla, Comte’a, Nietzschego
F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 4: Od Kartezjusza do Leibniza, Przeł. J. Marzęcki (różne wydania)
F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 5: Od Hobbesa do Hume’a, Przeł. J. Pasek (różne wydania)
F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 6: Od Wollfa do Kanta, Przeł. J. Łoziński (różne wydania)
F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 7: Od Fichtego do Nietzschego, Przeł. J. Łoziński (różne wydania)