dr Agata Łuka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Filologii Łacińskiej

Stanowisko: Asystent

Data i miejsce urodzenia

12 lutego 1975 r., Lublin

Wykształcenie

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Aleksandra Szymańskiego (obecnie im. ks. Jana Twardowskiego) w Lublinie (1982-1990)

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (1990-1994)

Studia magisterskie, KUL - filologia klasyczna wraz z przygotowaniem pedagogicznym (1994-1999) ukończone z wyróżnieniem

Studia doktoranckie w KUL (1999-2002)

Doktorat Epigramaty Janusa Pannoniusa a renesansowe postulaty literackie (promotor – dr hab. Andrzej Budzisz, prof. KUL; publiczna obrona 14 września 2007 r.). Rozprawa doktorska nagrodzona przez Rektora KUL nagrodą indywidualną.

Studia podyplomowe, UMCS - nauczanie języka polskiego jako obcego (2017/2018) ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

Praca dyplomowa Realizacja samogłosek nosowych w polszczyźnie współczesnej napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Mazura (2018 r.)

Szkolenie specjalistyczne do pełnienia funkcji asystenta migranta, KUL, Lubelska Koalicja na rzecz Integracji (2019)

Dydaktyka (1999-2018)

- w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr w Łęcznej (1999-2002, 2004-2006):

Język łaciński

- w Instytucie Filologii Klasycznej KUL:

Analiza i interpretacja tekstów łacińskich

Analiza literacka tekstów łacińskich

Analiza tekstów łacińskich

Dydaktyka języków klasycznych

Dydaktyka szczegółowa

Historia literatury łacińskiej - zarys. Okres augustowski

Interpretacja tekstów łacińskich

Kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu

Lektura grecka

Lektura łacińska

Literatura, kultura i język starożytnego Rzymu (seminarium licencjackie)

Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia

Metryka starożytna

Praktyczna nauka języka greckiego

Praktyczna nauka języka łacińskiego

Teksty łacińskie

Translatorium łacińskie

Wstęp do literaturoznawstwa

Wykład monograficzny Cui damus hos elegos - galeria adresatów poezji Ianusa Secundusa

- w Instytucie Filologii Polskiej KUL (na kierunku Edytorstwo):

Edytorstwo dzieł starożytnych

Język łaciński

Łacińskie źródła edytorstwa

Publikacje

- Wartość semantyczna greckich substantywizacji Marka Aureliusza, Roczniki Humanistyczne, 48(2000), z. 3 Filologia klasyczna, s. 67-92

- Nawiązania do Marcjalisa w epigramatach Janusa Pannoniusa (ze streszczeniem), Roczniki Humanistyczne, 49(2001), z. 3 Filologia klasyczna, s. 39-49

- Wizje historii w „Tragedii człowieka” Imre Madácha (Przekład z języka węgierskiego. Tytuł oryginału: A történelem perspektívái „Az ember tragédiájá”ban. Autor: Pál S. Varga. Sprawdzenie zgodności przekładu z oryginałem Szilvia Laurinyecz), Ethos 56(2001), s. 220-236

- Nauczyciele, uczeni i poeci w epigramatach Janusa Pannoniusa (ze streszczeniem), Roczniki Humanistyczne 51(2003), z. 3, s. 121-130

- Obraz Węgier w poezji Janusa Pannoniusa, Studia Classica et Neolatina VI. Od Średniowiecza po Oświecenie, Gdańsk 2004, s. 84-88

- Elocutio w wybranych epigramatach Janusa Pannoniusa na tle porównawczym (ze streszczeniem), Roczniki Humanistyczne 53(2005), z. 3 Filologia klasyczna, s. 101-121

- Wizerunek prawnika w antycznych i renesansowych epigramatach łacińskich (ze streszczeniem), w: Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. A. Dębiński, St. Jóźwiak, Lublin 2008, s. 95-108

- Dramat w modzie i moda w dramacie (ze streszczeniem), w: Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego , red. K. Narecki, Lublin 2011, s. 203-215

- Rzym jako jeden z głównych celów siedemnasto- i osiemnastowiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta. Sprawozdanie z objazdu naukowego do Rzymu w dniach 20-27.07.2011 r., Roczniki Humanistyczne, 58-59(2010-2011) z. 3 Filologia klasyczna, s. 243-249

- Szczerość, kłamstwo, pochlebstwo. Próba interpretacji dwóch Fedrusowych bajek. W: Słowa - Obrazy - Dźwięki. Baśń w terapii i wychowaniu. Zakład Wychowania Muzycznego i Literackiego w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, red. T. Lempke, red. nauk. Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz, Warszawa 2012, s. 91-100

- Książka Przekładnia, czyli jak spolszczyć łacinę (antologia przekładów, parafraz, parodii i trawestacji wybranych łacińskich utworów antycznych i renesansowych, dokonanych głównie podczas zajęć dydaktycznych i warsztatów), ss. 148. Nakładem A. Łuki, Lublin 2012

 

- Marudny paw i cwany lew, czyli matematyczne bajki Fedrusa. Czasopismo Bibliotek Warszawskich Sowa Mokotowa, nr II (19), 15.08.2012 r., s. 18-19

- Libretto Giacoma Cassettiego do oratorium „Juditha triumphans” Antonia Vivaldiego jako parafraza biblijna (ze streszczeniem). W: Prekursorzy i twórcy europejskiej kultury Europy. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Augustynowi Eckmannowi, red. A. Łuka, A. Strycharczuk, Lublin 2013, s. 221-241

- Inviolata tuos extendat fama labores. Janusa Secundusa utwory dla Jana Dantyszka (ze streszczeniem). W: Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB , red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 243-254

- przekład inskrypcji łacińskich (inskrypcje nr 6, 27, 38, 46, 48, 53, 55, 60, 62, 65, 66, 68, 71-75, 77, 79-81, 83, 84, 89-91, 111, 123, 129, 130, 131, 136, 138, 140, 142, 143) w Corpus Inscriptionum Poloniae, tom X - Inskrypcje województwa lubuskiego pod red. J. Zdrenki, zeszyt 6 - Powiat Nowosolski. Zebrał i opracował A. Górski. Toruń 2013. Publikacja jest efektem projektu badawczego Inskrypcje na terenie Polski Zachodniej (Uniwersytet Zielonogórski 2010-2012)

- Książka Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę (zbiór przekładów izometrycznych i utworów stylizowanych na antycznie miary poezji greckiej i łacińskiej, dokonanych m. in. podczas zajęć dydaktycznych i warsztatów), ss. 149. Nakładem A. Łuki, Lublin 2013

Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę

 

- Tibullus uwspółcześniony (przekład elegii II 4 Tibullusa), Classica Catoviciensia. Scripta Minora 18(2013), s. 54-56

- Recenzja książki: Joseph B. Solodow, Latin Alive. The Survival of Latin in English and the Romance Languages. Cambridge 2010, ss. 356. In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką 7(2013), s. 199-208

- Łacińskie renesansowe versus echoici i ich rzekoma nieprzekładalność (ze streszczeniem). Studia Classica et Neolatina XII. Przez stulecia..., Gdańsk 2014, s. 182-200

- Planus venter, czyli translatorskie problemy z Owidiuszem (ze streszczeniem). In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką 8(2014), s. 91-102

- Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza konflikt z prawem (ze streszczeniem). Studia Prawnicze KUL I/57(2014), s. 85-118

- „PrzekładOwidiusza (Amores I 9). Meander 69(2014), s. 185-186

- Translatorskie losy pieśni Horacego „Ad Lydiam meretricem" (ze streszczeniem). Między Oryginałem a Przekładem 26(2014): Przekład w kulturze, s. 79-100

- Quintus Horatius Flaccus, Carm. II 20 (przekład Horacjańskiej ody II 20). Nowy Filomata 19(2015), z. 2, s. 275

- Książka Sobie śpiewam a Muzom. Epigramaty Ianusa Pannoniusa a renesansowe postulaty literackie (dysertacja doktorska), ss. 162. Nakładem A. Łuki, Lublin 2016

Pannonia

 

- Problem podwójnego obywatelstwa egipskiego terapeuty Harpokrasa (Plin., ep. 10, 5; 6; 7; 10). Tekst – tłumaczenie – komentarz. Współautor: dr hab. Maciej Jońca. Zeszyty Prawnicze UKSW, 16(2016), z. 2, s. 211-219

- „Przekład” Horacego (Ep. I 2, Troiani belli scriptorem, Maxime Lolli...). Meander 71(2016), s. 191-192

- Thomas Campion (1567-1620), Elegia otwierająca II wyd. Elegiarum liber (1619), przekład. Nowy Filomata 20(2016), z. 2, s. 266-267

- Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem – Tekst i tłumaczenie (t. I), Pliniusz Młodszy. Korespondencja z cesarzem Trajanem – Komentarz (t. II), ss. 480+344. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, A. Łuka. Lublin 2017

- Nie tylko Gaius. Sensacyjne znaleziska „za szafą”. Łódzkie Studia Teologiczne 27(2018), nr 2, s. 95-110

- Izometrycznie czy z rymem? Nowy przekład zbioru „Basia” („Pocałunki”) Ianusa Secundusa. Translatorica & Translata 1(2018), s. 5-13.

- U Trymalchiona (Petr. 55–56). Meander 73(2018), s. 89-90.

- Całus Everaertsa. Ars interpretandi, [w:] Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, Lublin 2019, s. 251-267.

- Petroniusz Arbiter, Trymalchion uwspółcześniony (Satyricon 67; 74, 6-17; 77-78), Nowy Filomata 23(2019), z. 2, s. 149-151.

Grant badawczy

- Teoria i praktyka prawa rzymskiego na przykładzie X księgi korespondencji Pliniusza Młodszego i cesarza Trajana. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, wykonawcy: dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL; dr Izabela Leraczyk; dr Agata Łuka

Warsztaty interpretacyjno-translatorskie

2009/2010

- I edycja otwartych warsztatów poetycko-interpretacyjnych pt. Rzymski kształt miłości (10 marca - 28 kwietnia 2010 r.). Przekłady zebrano w albumie wręczonym Uczestnikom.

1. Malinowy król (10 marca 2010)

2. Tłumacze poezji Horacego (17 marca 2010)

3. Venus regina amoris (24 marca 2010)

4. Zabawa w rymy (7 kwietnia 2010)

5. Poetyckie motywy tematyczne (14 kwietnia 2010)

6. Związki miłości z fizjologią (21 kwietnia 2010)

7. Dziewczyna o perłowych włosach (28 kwietnia 2010)

2010/2011

- II edycja otwartych warsztatów poetycko-interpretacyjnych pt. Szprychy, ciasteczka, morowe panny. Amor puellae, amor patriae (8 listopada-20 grudnia 2010)

1. Żar poezji antycznej - Aestus erat, mediamque dies exegerat horam (8 listopada 2010)

2. Miłość nie wybiera - Ne sit ancillae tibi amor pudori (22 listopada 2010)

3. Uczucie niedopowiedziane - Kiedy ma miła szła przez ulicę… (6 grudnia 2010)

4. To była blondynka - Flava puella (20 grudnia 2010)

2011/2012

- III edycja otwartych warsztatów poetycko-interpretacyjnych pt. Ja minę, ty miniesz… Amor vitae, pulsus mortis (12 marca-14 maja 2012)

1. Jestem, więc mnie nie będzie (12 marca 2012)

2. Życiodajna śmierć (19 marca 2012)

3. Życie – zwierzę niepochwytne (26 marca 2012)

4. Spem longam reseces, carpe diem (2 kwietnia 2012)

5. Pulvis et umbra sumus (16 kwietnia 2012)

6. Transit aetas, volant anni (7 maja 2012)

7. Labuntur anni (14 maja 2012)

W ramach cyklu odbyły się:

- spotkanie z psychologiem - wykład i prezentacja p. mgr Justyny Mazurkiewicz o psychologii egzystencjalnej pt. Życiodajna śmierć – zagadnienia śmierci w psychologii egzystencjalnej. IFK KUL, 19 marca 2012

- warsztaty translatorskie połączone z odczytem p. prof. Juliusza Domańskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. Safona - Katullus - Kochanowski. Przekład tekstów i przekład kultur. IFK KUL, 11 maja 2012

2012/2013

- Nunc desiderium curaque non levis: miłość ojczyzny u Horacego. Warsztaty interpretacyjno-translatorskie dla Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików UMCS Exploratio, Lublin, Instytut Historii UMCS, 29 listopada 2012

- IV edycja otwartych warsztatów interpretacyjno-translatorskich pt. Fama crescit eundo (24 kwietnia-21 maja 2013)

1. Rumores unius aestimemus assis. Plotki u Katullusa (24 i 25 kwietnia 2013)

2. Fama, malum qua non aliud velocius ullum. Plotka według Wergiliusza (7 maja 2013)

W ramach cyklu odbyły się warsztaty poświęcone aktorskiej interpretacji tekstu, dykcji i emisji głosu prowadzone przez p. prof. Marcina Przybylskiego, wykładowcę Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, reżysera, aktora Teatru Narodowego w Warszawie. IFK KUL, 21 maja 2013

2013/2014

- Epigrafika i metryka - dystych elegijny. Warsztaty translatorsko-metryczne dla Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików UMCS Exploratio, Lublin, Instytut Historii UMCS, 16 grudnia 2013

- V edycja otwartych warsztatów interpretacyjno-translatorskich pt. Pisane na serwetkach. Warsztaty odbyły się podczas wieczoru autorskiego połączonego z promocją książki Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę, Lublin, Kawiarnia&Księgarnia Między Słowami, 14 maja 2014

2014/2015

- Warsztaty interpretacyjno-translatorskie Carpe diem, czyli każda chwila jest ważna dla studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 17 listopada 2014

- VI edycja otwartych warsztatów interpretacyjno-translatorskich (20 maja 2015) p. t. Carpe diem, czyli nie trać czasu na głupoty. Gościem specjalnym była p. dr Joanna Pędzisz, germanista, lingwista, dydaktyk tłumaczenia symultanicznego, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS.

cz. 1 - Carpe diem. Co Horacy miał na myśli? Prowadzenie: dr Agata Łuka

cz. 2 - Carpe diem. Was meint damit Horaz? Prowadzenie: dr Joanna Pędzisz

- Daj mi, Basiu ma miła, dziesięć centów. Jedenastozgłoskowiec falecejski. Warsztaty translatorsko-metryczne dla Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików UMCS Exploratio, Lublin, Instytut Historii UMCS, 28 maja 2015

- Warsztaty interpretacyjno-translatorskie Exclusus amator dla studentów Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 4 grudnia 2015

2015/2016

- VII edycja otwartych warsztatów interpretacyjno-translatorskich (13 i 16 maja 2016) 

cz. 1 - Przekład to fraszka (?) - warsztaty przekładu i parafrazy łacińskich fraszek renesansowych. Lublin, Kawiarnia&Księgarnia Między Słowami, 13 maja 2016. Warsztaty połączone z promocją książki pt. Sobie śpiewam a Muzom. Epigramaty Ianusa Pannoniusa a renesansowe postulaty literackie (Lublin 2016, nakładem A. Łuki, ss. 162)

cz. 2 - „Gościu, siądź pod mym liściem” - warsztaty tłumaczenia i pisania fraszek i aforyzmów. Centrum Kultury w Lublinie, 16 maja 2016. Gościem specjalnym warsztatów była p. dr Joanna Pędzisz, germanista, lingwista, dydaktyk tłumaczenia symultanicznego, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS.

2016/2017

- VIII edycja otwartych warsztatów interpretacyjno-translatorskich pt. „Całowanki” - otwarte warsztaty przekładu i interpretacji antycznej i renesansowej topiki erotycznej w poezji łacińskiej i wernakularnej, 26 maja 2017, Księgarnio-Kawiarnia Szklarnia, Centrum Kultury w Lublinie. Gośćmi warsztatów były p. dr Paulina Mazurkiewicz, romanista, badacz francuskiej terminologii specjalistycznej, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Romańskiego IFR KUL oraz p. dr Joanna Pędzisz, germanista, lingwista, dydaktyk tłumaczenia symultanicznego, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS.

cz. 1 – Da mihi suaviolum. Prowadzenie: dr Agata Łuka

cz. 2 – Baise et rebaise moi. Prowadzenie: dr Paulina Mazurkiewicz

cz. 3 – O schwöre nicht und küsse nur. Prowadzenie: dr Joanna Pędzisz

2017/2018

- IX edycja otwartych warsztatów interpretacyjno-translatorskich pt. „Pamięć słabnie, jeśli jej nie ćwiczysz” - otwarte warsztaty przekładu i technik mnemotechnicznych, 24 maja 2018, Księgarnio-Kawiarnia Szklarnia, Centrum Kultury w Lublinie. Gościem warsztatów była p. dr hab. Joanna Pędzisz (Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS)

cz. 1 – Memoria minuitur, nisi eam exerceas. Prowadzenie: dr Agata Łuka

cz. 2 – Das Gedächtnis lässt nach, wenn du es nicht übst. Prowadzenie: dr hab. Joanna Pędzisz

2018/2019

- Tu nie ściga mnie ryś, tygrys ni żbik, kot nawet w krzakach znikł. Wiersz asklepiadejski większy. Warsztaty translatorsko-metryczne dla studentów Instytutu Historii UMCS, uczestników translatorium z języka obcego, prowadzonego przez p. dra hab. Pawła Madejskiego, Lublin, Instytut Historii UMCS, 26 marca 2019

- X edycja otwartych warsztatów interpretacyjno-translatorskich pt. „Fraszki o frykasach” - warsztaty tłumaczenia dwuwierszowych epigramatów o smakołykach z księgi Xenia (Epigrammaton liber XIII) Marcjalisa, Lublin, Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych KUL, 15 maja 2019

- „Kochanowski, łacina, wino i polonez” - warsztaty o kulturze renesansu, Muzeum Regionalne w Zwoleniu, 17 maja 2019

Odczyty i wystąpienia

- Odczyt Leczenie metodą upuszczania krwi w „De medicina” Celsusa wygłoszony podczas XCVI Zjazdu PTF i konferencji naukowej pt. Latinitas medicinalis – kultura i język, Katowice, 22-23 września 2000

- Odczyt Portret króla Macieja Korwina w epigramatach Janusa Pannoniusa wygłoszony na zebraniu Koła Lubelskiego PTF, Lublin, KUL, 29 marca 2001

- Odczyt Obraz Węgier w poezji Janusa Pannoniusa wygłoszony podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, poświęconej literaturze nowołacińskiej (Colloquium Neolatinum II), Gdańsk, 8-9 maja 2001

- Odczyt Nauczyciele, uczeni i poeci w epigramatach Janusa Pannoniusa wygłoszony podczas XXXIV Sesji zorganizowanej przez sekcję Filologiczną przy komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Łódź, Wyższe Seminarium Duchowne, 11-12 września 2001

- Odczyt Czy język węgierski jest rzeczywiście językiem ugrofińskim wygłoszony podczas konferencji naukowej Philologorum Polonorum Colloquium Glottologicum, Łódź, 23-25 czerwca 2004

- Odczyt Laudacja i inwektywa w poświęconych papieżom epigramatach Janusa Pannoniusa wygłoszony podczas zebrania Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin, KUL, 13 grudnia 2006

- Odczyt Zapożyczenia łacińskie i greckie w języku węgierskim wygłoszony podczas zebrania Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin, KUL, 18 czerwca 2008

- Odczyt Wizerunek prawnika w antycznych i renesansowych epigramatach łacińskich w ramach II Seminarium Kazimierskiego z Prawa Rzymskiego Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, Kazimierz Dolny, 24-26 października 2008

- Odczyt i prezentacja multimedialna wraz z p. drem Maciejem Jońcą (Katedra Prawa Rzymskiego) „O relictum filiae nomen pietasque victa furore” czyli o gwałcie w starożytności podczas zebrania Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin, KUL, 25 listopada 2009

- Odczyt i prezentacja multimedialna Dramat w modzie i moda w dramacie podczas Jubileuszowej Konferencji Naukowej poświęconej Panom Profesorom Robertowi Chodkowskiemu i Henrykowi Podbielskiemu Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja, Lublin, KUL, 8-10 października 2009

- Wykład o recepcji kuchni antycznej podczas uczty antycznej w pierwszym dniu VII Studenckiej Konferencji Starożytniczej Ita enim finitima sunt falsa veris. Prawda i kłamstwo w starożytności, Lublin, KUL, 13-15 maja 2011

http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id2573,Gimnazjalisci-z-Jedynki-na-uniwersyteckiej-scenie.html

- Połączony z prezentacją multimedialną odczyt Tanga i kankan, czyli Orfeusz w piekle podczas zebrania Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin, KUL, 15 czerwca 2011

- Prezentacja Czy przedstawione na Łuku Tytusa judaika zostały rzeczywiście zrabowane przez Rzymian ze Świątyni Jerozolimskiej i czy forma ich przedstawienia odpowiada prawdzie? dla uczestników objazdu naukowego do Rzymu 20-27 lipca 2011 r. Rzym jako jeden z głównych celów siedemnasto- i osiemnastowiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta, Forum Romanum, 21 lipca 2011

- Odczyt Libretto Jacopo Cassettiego do oratorium „Juditha triumphans” jako parafraza biblijna podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji jubileuszu 70. urodzin ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna, Lublin, KUL, 21-22 marca 2012

- Odczyt Szczerość, kłamstwo, pochlebstwo. Próba interpretacji dwóch Fedrusowych bajek podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Słowa - Obrazy - Dźwięki. Baśń w terapii i wychowaniu. Zakład Wychowania Muzycznego i Literackiego w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 1 czerwca 2012

- Odczyt Nieuk czyta epitafium. Kilka uwag o renesansowych epigramatach nagrobkowych podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej. Pracownia Epigrafiki Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 17 października 2012

- Odczyt Quam castigato planus sub pectore venter. Płaski brzuch jako towar podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy, Instytut Europejski UAM w Gnieźnie, 7-8 listopada 2012

- Odczyt De mortuis nil nisi bene? Inwektywa i żart w epitafiach renesansowych podczas posiedzenia Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Lublin, KUL, 20 marca 2013

- Odczyt Łacińskie renesansowe versus echoici i ich rzekoma nieprzekładalność podczas konferencji Colloquium Neolatinum V. Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego i Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII wieku, 9-10 maja 2013

- Odczyt Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza konflikt z prawem w ramach IV Seminarium Kazimierskiego z Prawa Rzymskiego Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne. Kazimierz Dolny, 17-19 maja 2013

- Odczyt Translatorskie losy pieśni Horacego „Ad Lydiam meretricem” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Przekładoznawczej Przekład w kulturze, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, 20-21 czerwca 2013

- Odczyt Ból głowy i inne alkowiane wymówki - nowa moda czy klasyka? podczas seminarium naukowego w ramach II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Źródłoznawczej, Uniwersytet Zielonogórski, 10-11 kwietnia 2014

- Odczyt Karty z albumu Lublina. Najpiękniejsze lubelskie epitafia podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej. Pracownia Epigrafiki Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 21 października 2014

- Carpe diem, carpe rosas, occasionem carpe. Kilka uwag z warsztatu tłumacza. Wystąpienie podczas posiedzenia Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Uniwersytet Warszawski, 22 maja 2015

- Odczyt Całus Everaertsa. Ars interpretandi w ramach V Seminarium Kazimierskiego z Prawa Rzymskiego Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce. Kazimierz Dolny, 9-11 października 2015

- Odczyt Izometrycznie czy z rymem? Nowy przekład zbioru „Basia” Ianusa Secundusa. Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna Translatoryka i Translacje - TiT III „Translacja - transkreacja - interpretacja”. Uniwersytet Łódzki, 6-7 maja 2016

- Odczyt  „Bych kreślił i nadkreślił, fraszka fraszką będzie.” Z warsztatu tłumacza epigramatów antycznych i renesansowych. Posiedzenie Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego. IFK KUL, 19 maja 2016

- Odczyt Nie tylko Gaius. Sensacyjne znaleziska „za szafą”. Konferencja naukowa Gaius noster. Polskie studia nad „Instytucjami” Gajusa w latach 1816-2016. Lublin, Katedra Prawa Rzymskiego KUL, 17-18 października 2016

- Odczyt De se aegrotante. Ianicius, Pannonius, Secundus. Konferencja naukowa Poeta laureatus. Życie i dzieło Klemensa Janickiego w 500 rocznicę urodzin. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 25-26 listopada 2016

- Odczyt Muchy w nosie. Kilka uwag o (braku) realizacji samogłosek nosowych w polszczyźnie współczesnej. Posiedzenie Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego. ISKiO KUL, 27 lutego 2019

- Odczyt Percepcja grecko-rzymskiego antyku w komunikacji współczesnej. Międzynarodowa konferencja naukowa „Teksty kultury - oblicza komunikacji XXI wieku 3”. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, 18-20 września 2019

- Odczyt Tak z poezji wyszła proza, czyli o niepoprawnym czytaniu metrycznym w audiobookach. Posiedzenie Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Katedra Filologii Klasycznej KUL, 25 lutego 2020

Udział w konferencjach naukowych

- Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Młodych Filologów Klasycznych, Lublin, 1-3 grudnia 1999

- XCVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego i konferencja naukowa pt. Latinitas medicinalis – kultura i język, Katowice, UŚ, 22-23 września 2000 (z odczytem Leczenie metodą upuszczania krwi w „De medicina” Celsusa)

- Konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Klasycznej KUL i Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL z okazji 20. rocznicy śmierci p. prof. Leokadii Małunowiczówny, Lublin, KUL, 10 maja 2000

- Konferencja pt. Jerzy Łanowski (1919-2000) uczony, tłumacz, popularyzator, Wrocław, UWr 23-24 listopada 2002

- XCIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego pt. Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury europejskiej, Lublin, KUL, 18-20 września 2003

- Setny Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego pt. Owidiusz – twórczość, recepcja, legenda, Warszawa, UKSW, 16-18 września 2004

- LXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pt. Słowotwórstwo. Diachronia – synchronia – perspektywy. Kategoria rodzaju gramatycznego w języku, Szczecin, US, 15-16 września 2006

- Konferencja naukowa pt. Ut pictura poesis – obraz i obrazowanie w teorii i praktyce starożytnych Greków i Rzymian, Lublin, KUL, 5-7 października 2006

- Konferencja naukowa Staropolskie Arkadie z cyklu Kolokwia staropolskie, Kazimierz Dolny, 11-13 września 2008 (uczestnictwo z wolnej stopy)

- Sesja naukowa nt. Komizm w literaturze antycznej podczas Walnego Zgromadzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Poznań, UAM, 19-20 września 2009

- II Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, Kazimierz Dolny, 24-26 października 2008 (z odczytem Wizerunek prawnika w antycznych i renesansowych epigramatach łacińskich)

- Jubileuszowa Konferencja Naukowa poświęcona Panom Profesorom Robertowi Chodkowskiemu i Henrykowi Podbielskiemu Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja, Lublin, KUL, 8-10 października 2009 (z odczytem i prezentacją multimedialną Dramat w modzie i moda w dramacie)

- CIV Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego połączone z konferencją naukową Metropolia kulturowa basenu Morza Śródziemnego. Rzym na przełomie er, Wrocław, UWr, 14-16 września 2011

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 70. urodzin Ks. Prof. dra hab. Augustyna Eckmanna, Lublin, KUL, 21-22 marca 2012 (z odczytem Libretto Jacopo Cassettiego do oratorium „Juditha triumphans” jako parafraza biblijna)

- Konferencja Międzynarodowa Paideia sive institutio moralis et civilis omnium terrarum civium, Lublin, KUL, 15 maja 2012

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowa - Obrazy - Dźwięki. Baśń w terapii i wychowaniu , Zakład Wychowania Muzycznego i Literackiego w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 1 czerwca 2012 (z odczytem Szczerość, kłamstwo, pochlebstwo. Próba interpretacji dwóch Fedrusowych bajek)

- VII Ogólnopolska Konferencja Epigraficzna, Pracownia Epigrafiki Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 17 października 2012 (z odczytem Nieuk czyta epitafium. Kilka uwag o renesansowych epigramatach nagrobkowych)

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy, Instytut Europejski UAM w Gnieźnie, 7-8 listopada 2012 (z odczytem Quam castigato planus sub pectore venter. Płaski brzuch jako towar)

- Konferencja naukowo-edukacyjna Okupacja i prawo, Katedra Prawa Rzymskiego Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa UMCS, Lublin, 20 marca 2013

- Konferencja Naukowa Colloquium Neolatinum V, Uniwersytet Gdański, 9-10 maja 2013 (z odczytem Łacińskie renesansowe versus echoici i ich rzekoma nieprzekładalność)

- IV Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne. Kazimierz Dolny, 17-19 maja 2013 (z odczytem Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza konflikt z prawem)

- Ogólnopolskie Sympozjum Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL warsztatem pracy badacza antyku, Biblioteka Uniwersytecka KUL, 28 maja 2013

- Międzynarodowe sympozjum naukowe Język naszej wiary i naszej kultury. De fidei nostrae atque humanitatis lingua. Lublin, KUL, 4 czerwca 2013

- Ogólnopolska Konferencja Przekładoznawcza Przekład w kulturze, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, 20-21 czerwca 2013 (z odczytem Translatorskie losy pieśni Horacego „Ad Lydiam meretricem”)

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej. CV Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Uniwersytet Gdański, 27-28 września 2013

- II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Źródłoznawcza, Uniwersytet Zielonogórski, 10-11 kwietnia 2014 (z odczytem Ból głowy i inne alkowiane wymówki - nowa moda czy klasyka? podczas seminarium naukowego w ramach konferencji)

- VIII Ogólnopolska Konferencja Epigraficzna. Pracownia Epigrafiki Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 21 października 2014 (z odczytem Karty z albumu Lublina. Najpiękniejsze lubelskie epitafia)

- Carpe diem, carpe rosas, occasionem carpe. Kilka uwag z warsztatu tłumacza. Wystąpienie podczas posiedzenia Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Uniwersytet Warszawski, 22 maja 2015

- V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce. Kazimierz Dolny, 9-11 października 2015 (z odczytem Całus Everaertsa. Ars interpretandi)

- Konferencja naukowa List grecki i łaciński poprzez wieki. CVI Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego, UMK w Toruniu, 24-26 września 2015

- Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna Translatoryka i Translacje - TiT III „Translacja - transkreacja - interpretacja”. Uniwersytet Łódzki, 6-7 maja 2016 (z odczytem Izometrycznie czy z rymem? Nowy przekład zbioru „Basia” Ianusa Secundusa)

- Konferencja naukowa Gaius noster. Polskie studia nad „Instytucjami” Gajusa w latach 1816-2016. Lublin, Katedra Prawa Rzymskiego KUL, 17-18 października 2016 (z odczytem Nie tylko Gaius. Sensacyjne znaleziska „za szafą”)

- Konferencja naukowa Poeta laureatus. Życie i dzieło Klemensa Janickiego w 500 rocznicę urodzin. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 25-26 listopada 2016 (z odczytem De se aegrotante. Ianicius, Pannonius, Secundus)

- Konferencja naukowa Antyczne techniki perswazyjne. CVII Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Katowice, Uniwersytet Śląski, 15-16 września 2017

- Międzynarodowa konferencja naukowa „Teksty kultury - oblicza komunikacji XXI wieku 3”. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, 18-20 września 2019 (z odczytem Percepcja grecko-rzymskiego antyku w komunikacji współczesnej)

Lubelski Festiwal Nauki - prezentacje

- Prezentacja Łacina w reklamie w cyklu prezentacji zorganizowanych przez pracowników i studentów Instytutu Filologii Klasycznej KUL w ramach II Lubelskiego Festiwalu Nauki, 20-23 września 2005. Prezentacja została nagrodzona przez JM Rektora KUL nagrodą zespołową III stopnia.

- Prezentacja Napisy łacińskie na sakralnych i świeckich budowlach Lublina w cyklu prezentacji Antyk-Reaktywacja w ramach III Lubelskiego Festiwalu Nauki, 18-21 września 2006. Prezentacja została nagrodzona przez JM Rektora KUL nagrodą zespołową III stopnia za promocję nauki i uniwersytetu.

- Prezentacja Korale dla Lidii – jak Węgrzy śpiewają Horacego w ramach IV Lubelskiego Festiwalu Nauki, 22-28 września 2007. Udział w organizacji Festiwalu został nagrodzony przez JM Rektora KUL nagrodą zespołową IV stopnia.

- Prezentacje Antyk od kuchni wraz z p. mgr Katarzyną Sochą oraz Żądza pieniądza wraz z p. mgr inż. Ewą Rusinek w ramach V Lubelskiego Festiwalu Nauki, 20-26 września 2008. Prezentacje zostały nagrodzone przez JM Rektora KUL nagrodą zespołową IV stopnia.

- Prezentacje Maść czarownic, czyli o zastosowaniu roślin trujących oraz Polon, hafn i molibden czyli skąd się biorą nazwy i symbole pierwiastków chemicznych podczas VI Lubelskiego Festiwalu Nauki, 20-26 września 2009

- Prezentacje Cera alba i monoglicerydy, czyli łacina i greka na etykietach produktów kosmetycznych i żywnościowych oraz Homo homini lupus, czyli prawdy i mity w sentencjach dotyczących zwierząt, w bajkach o zwierzętach i baśniach z udziałem zwierząt podczas VII Lubelskiego Festiwalu Nauki, 18-24 września 2010. Prezentacje otrzymały nagrodę Organizatora oraz wyróżnienie w kategorii Najlepszy Wykład przygotowany przez Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

- Koordynacja projektu Dlaczego Marsjasz musiał zginąć, czyli czym była muzyka w starożytnej Grecji przygotowanego przez Studentów Instytutu Filologii Klasycznej KUL: p. Monikę Juchniewicz i p. Tomasza Pawłowskiego. Prezentacja została wyróżniona przez Organizatora jako jeden z najlepszych projektów studenckich, a dwójka Autorów otrzymała nagrodę Prorektora KUL.

- Prezentacje Felinoterapia, apiterapia, hipoterapia, czyli zwierzaki, które leczą oraz E171, E223, E476 – e…, co to za dziwadła? podczas VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, 18-23 września 2011. Prezentacje zostały nagrodzone przez JM Rektora KUL nagrodą zespołową II stopnia za wyróżniający się projekt na Lubelski Festiwal Nauki.

- Prezentacje In nomine Patris... i co dalej? oraz Łacina i greka zabija człowieka (?) podczas IX Lubelskiego Festiwalu Nauki, 15-21 września 2012

- Prezentacja „Język lata jak łopata” – skargi, plotki i oszczerstwa w antyku i dziś podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki, 14-20 września 2013

- Prezentacja Matematyka, łacina, greka, medycyna - pomieszanie z poplątaniem czy nauka bez barier?”, XI Lubelski Festiwal Nauki, 20-26 września 2014. Projekt został wyróżniony  przez Panią Prorektor KUL w kategorii „Najlepszy Projekt z Największą Liczbą Odwiedzających”.

- Prezentacja „Metronom, zegarek i łacińskie słówka - drobiazgi godne Nobla”, XII Lubelski Festiwal Nauki, 19-25 września 2015

- Prezentacja sceniczna grupy DIA pt. Kot, lis i wilk w jednym stali domu. Antyczne bajki inaczej, XII Lubelski Festiwal Nauki, Piknik Naukowy LFN, Arena Lublin, 18 września 2016

- Prezentacja Ailurofilia, heterochromia, anizokoria i inne „schorzenia”, XIII Lubelski Festiwal Nauki, 19 września 2016

- Prezentacja Alkohol - zmora starożytności, zaraza współczesności, XIV Lubelski Festiwal Nauki, 26 września 2017

- Prezentacja „Na św. Grzegorza idzie zima do morza”. Jak reformy liturgiczne odbierają sens przysłowiom, XIV Lubelski Festiwal Nauki, 26 września 2017

Nagrody

- 2005 - nagroda Rektora KUL, zespołowa III stopnia za prezentację Łacina w reklamie przedstawioną w cyklu prezentacji zorganizowanych przez pracowników i studentów Instytutu Filologii Klasycznej KUL w ramach II Lubelskiego Festiwalu Nauki

- 2006 - nagroda Rektora KUL, zespołowa III stopnia za promocję nauki i uniwersytetu poprzez prezentację Napisy łacińskie na sakralnych i świeckich budowlach Lublina przedstawioną w cyklu projektów Antyk-Reaktywacja w ramach III Lubelskiego Festiwalu Nauki

- 2007 - nagroda indywidualna Rektora KUL za rozprawę doktorską Epigramaty Janusa Pannoniusa a renesansowe postulaty literackie

- 2007 - nagroda Rektora KUL, zespołowa IV stopnia za prezentację Korale dla Lidii – jak Węgrzy śpiewają Horacego w ramach IV Lubelskiego Festiwalu Nauki

- 2008 - nagroda Rektora KUL, zespołowa IV stopnia za prezentacje Antyk od kuchni wraz z p. mgr Katarzyną Sochą oraz Żądza pieniądza wraz z p. mgr inż. Ewą Rusinek w ramach V Lubelskiego Festiwalu Nauki

- 2010 - nagroda Organizatora oraz wyróżnienie w kategorii Najlepszy Wykład przygotowany przez Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za prezentacje Cera alba i monoglicerydy, czyli łacina i greka na etykietach produktów kosmetycznych i żywnościowych oraz Homo homini lupus, czyli prawdy i mity w sentencjach dotyczących zwierząt, w bajkach o zwierzętach i baśniach z udziałem zwierząt podczas VII Lubelskiego Festiwalu Nauki

- 2011 - nagroda Rektora KUL, zespołowa II stopnia za wyróżniający się projekt na Lubelski Festiwal Nauki za prezentacje Felinoterapia, apiterapia, hipoterapia, czyli zwierzaki, które leczą oraz E171, E223, E476 – e…, co to za dziwadła? podczas VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

- 2014 - wyróżnienie projektu Matematyka, łacina, greka, medycyna - pomieszanie z poplątaniem czy nauka bez barier w kategorii Najlepszy Projekt z Największą Liczbą Odwiedzających w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki

- 2014 - nagroda Rektora KUL, zespołowa II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

- 2016 - nagroda Rektora KUL, indywidualna IV stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz popularyzację nauki

- 2017 - nagroda indywidualna IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

Varia

- Przygotowanie spotkania absolwentów i sympatyków Filologii Klasycznej (degustacja potraw antycznych, ciasteczka z sentencjami, konkurs Upoluj kaczkę sive czy capezzoli di Vene przyniosą ci szczęście, obsługa gości wraz z p. mgr Katarzyna Sochą oraz studentkami V roku filologii Klasycznej: p. Aliną Krzanowską i p. Dagmarą Półtorak) podczas Zjazdu Absolwentów KUL, 31 maja 2008

- Uczestnictwo w Warsztatach Technik Mówienia prowadzonych przez p. mgr Katarzynę Rzepę w Pracowni Słowa Centrum Kultury w Lublinie w ramach projektu edukacyjnego Architektura Słowa, 23 i 30 października 2010 (16 godzin dydaktycznych)

- Wywiad promujący Instytut Filologii Klasycznej KUL w telewizji internetowej ITVL, 17 lutego 2011

http://www.itvl.pl/news/wegierski-jest-latwiejszy-od-polskiego

- Zorganizowanie otwierającego planowany cykl spotkań z filologami klasycznymi Czy wiesz, co robimy po godzinach? wieczoru autorskiego P. Prof. Roberta Chodkowskiego. Spotkanie było połączone z promocją Medei Eurypidesa w przekładzie Pana Profesora oraz warsztatami translatorskimi, Lublin, IFK KUL, 14 czerwca 2011

- Współorganizacja wystawy fotografii Urbs Aeterna oczami filologów klasycznych, Lublin, Atrium Collegium Norwidianum KUL, 16-22 listopada 2011

- Kto nie umiał po łacinie, musiał pasać świnie. Pokazowa lekcja łaciny podczas Tygodnia szkoły z pasją. Lekcje przygotowane i poprowadzone wspólnie z p. mgr Grażyną Łabęcką, Lublin, KUL, 15 maja 2012

- Wykład połączony z prezentacją multimedialną Elementy greckie we współczesnej modzie podczas Dnia Kultury Greckiej, Lublin, KUL, 21 maja 2012

- Wieczór autorski połączony z czytaniem poezji łacińskiej i jej przekładów polskich oraz promocją książki Przekładnia, czyli jak spolszczyć łacinę, Lublin, Księgarnia&Kawiarnia Między Słowami, 22 maja 2012

- Wykład połączony z prezentacją multimedialną Napisy łacińskie na sakralnych i świeckich budowlach Lublina dla klas drugich III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, 4, 6 i 7 lutego 2014

- Wieczór autorski połączony z promocją książki Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę oraz poetyckimi warsztatami interpretacyjno-translatorskimi Pisane na serwetkach, Lublin, Księgarnia&Kawiarnia Między Słowami, 14 maja 2014

- Udział w audycji Anety Wójciszyn-Wasil pt. Eureka (realizacja programu: Piotr Król), Radio Lublin, 30 września 2015

- Zorganizowanie spotkania pt. Tańcząc Homera, podczas którego grupa zawodowych filologów – tancerzy amatorów (absolwentów i pracowników KUL i UMCS, uczestników zajęć Lubelskiego Teatru Tańca) pod przewodnictwem p. prof. Roberta Chodkowskiego publicznie odczytała VI księgę Odysei. Homer przemówił po angielsku, francusku, niemiecku, nowogrecku, polsku, portugalsku, starogrecku i węgiersku. Premierowo odczytano fragmenty przekładu VI księgi Odysei pióra Pana Profesora. Lektura odbyła się w ramach XI Europejskiego Festiwalu Łaciny i Greki (Lyon, www.festival-latingrec.eu) w Księgarnio-Kawiarni Szklarnia (Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12) 24 marca 2017 r. w godzinach 10.00-11.00

https://www.facebook.com/Odyssee24/photos/a.228414777564265.1073741828.227020734370336/254874734918269/?type=3&theater

- Prowadzenie wieczoru autorskiego Marcina Wrońskiego Bez cenzury w ramach cyklu KULowskie spotkania literackie, 8 maja 2017

https://www.youtube.com/watch?v=zCCx6U4tOxE

- „Lubelskie czytanie Odysei” - relacja w „Przeglądzie Uniwersyteckim”, Rok XXIX, maj–czerwiec 2017, nr 3 (167), s. 19

- Przedstawienie taneczne „NON KON”, taneczna interpretacja Fatum w „Odysei” Homera, z towarzyszeniem recytacji XXII pieśni „Odysei” Homera po starogrecku w wykonaniu prof. Mikołaja Szymańskiego (UW). Reżyseria: Anna Żak (LTT - Lubelski Teatr Tańca). Scenariusz, choreografia, kostiumy i obsada: Kloto - Natalia Sykut, Lachezis - dr hab. Joanna Pędzisz (UMCS), Atropos - dr Agata Łuka (KUL). Premiera odbyła się podczas cyklu spektakli i warsztatów tańca „Czas na taniec” (14-29 kwietnia 2018), organizowanych przez Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca (29 kwietnia). Sala widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie, 28 kwietnia 2018

- „Rzeź zalotników” - przedstawienie taneczne podczas seminarium „Platońska filozofia muzyki” p. dr Gabrieli Kurylewicz (UW). Piwnica Artystyczna Kurylewiczów, Rynek Starego Miasta 19, Warszawa, 12 czerwca 2018

- „Wieczór poezji Horacego”. Przygotowanie studentów II roku filologii klasycznej do zaprezentowania własnych przekładów pieśni Horacego, powstałych podczas zajęć „analiza i interpretacja tekstów łacińskich” (1. sem. 2018/2019). Przekłady odczytano z okazji 1953. urodzin Horacego, które odbyły się pod szyldem Koła Naukowego Klasyków KUL, 11 grudnia 2018

- Przedstawienie tańca współczesnego „Chleb po-wsze-dni”. Reżyseria: Anna Żak (LTT - Lubelski Teatr Tańca). Scenariusz, choreografia, kostiumy i obsada: Prawnik - Magdalena Kozik; Germanista - dr hab. Joanna Pędzisz (UMCS); Latynista - dr Agata Łuka (KUL). Premiera odbyła się podczas przedstawienia na zakończenie sezonu 2018/2019, prezentującego etiudy choreograficzne w wykonaniu grup i tancerzy indywidualnych Centrum Ruchu Lubelskiego Teatru Tańca. Sala widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie, 18 czerwca 2019

- Recenzje prac licencjackich

2010

p. Wojciech Kopek, Adekwatność treściowo-stylistyczna polskich przekładów wybranych utworów Horacego

2011

ks. Emannuel Rus, Zadania i obowiązki kohort w okresie cesarstwa rzymskiego

2012

p. Marta Jechalke, Kobieta w Wyznaniach św. Augustyna a klasyczne wzorce rzymskie

p. Tomasz Pawłowski, Cyceron wielkim mówcą był? - historyczna i współczesna ocena

2014

p. Sebastian Koralewicz, Językowe wykładniki wartościowania w opisie postaci u Salustiusza 

- Prowadzenie prac licencjackich

2018

ks. Michał Łukaszczyk, Alcuini epistolae 41, 121, 307 (MGH Epist. 4, 1895, pp. 84-85, 176-178, 466-471). Wstęp, przekład, komentarz

p. Anna Wojtaś, Wizerunek Meduzy w kulturze na przestrzeni dziejów- zarys problematyki

2019

p. Justyna Krzysztoń, Rola matki w pismach św. Augustyna

ks. Dariusz Snochowski, Ordo monasticus S. P. Benedicto attributus. Wstęp, przekład, komentarz

ks. Michał Strudziński, Ivo Carnotensis, Sermones, Sermo III De significationibus indumentorum sacerdotalium in synodo habitus. Wstęp, przekład, komentarz

ks. Łukasz Wojewódzki, Bertarius Cassinensis, Vita Sanctae Scholasticae Virginis. Wstęp, przekład, komentarz

- Sprawowane funkcje

Skarbnik Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego (1999-2009)

Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego (2009-2013)

Członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL (od 2011 r.)

Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filologicznego (od 2013 r.)

Członek Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim (od 2013 r.)

Członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (od 2019 r.)