dr hab. Barbara Niebelska-Rajca

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Małpa i lustro. O kilku aspektach pojęcia natury w dawnej refleksji estetycznej w: Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. E. Buszewicz, J. Dąbkowska-Kujko, A. Jakóbczyk-Gola, A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwa UW: Warszawa 2020.

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O estetyce Jacopa Mazzoniego. Jacopo Mazzoni, Della difesa della Commedia di Dante...
  [w:] Terminus

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Kłopot z wyobraźnią. Pojęcie "phantasia-imaginatio" w teorii twórczości renesansu i baroku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Poetics of Phantasia: Some Remarks on the Renaissance Concepts of Imagination and “Fantastic Imitation”
  [Poetyka Phantasii: Kilka uwag o renesansowych koncepcjach wyobraźni i "Fantastycznej imitacji"]
  [w:] Zagadnienia Rodzajow Literackich/ Problems of Literary Genres

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Apassionata", "virtuosa", "petrarkistka", kurtyzana (?) Gaspara Stampa w legendzie i w krytyce literackiej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Xi'an International Studies University

2017


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • "Alta fantasia" as "concetto poetico". Jacopo Mazzoni's "Della difesa della Comedia di Dante" and the 16th-century concept of "imitazione fantastica". Ravenna, Congresso Cantesco Internazionale
  [Alta fantasia as concetto poetico. Jacopo Mazzoni's "Della difesa della Comedia di Dante" and the 16th-century concept of "imitazione fantastica"]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • The Warburg Institute, The British Library - kwerenda naukowa

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Accademia degli Alterati i pożytki z fermentacji. Florenckie debaty o poezji i estetyce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Fantasia vel imaginatio. Antyczne źródła wczesnonowożytnych teorii wyobraźni

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawdopodobieństwo i przyjemność. O kategorii "impossibile credibile"
  [w:] Teksty Drugie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Gaspara Stampa, petrarkistka wenecka

Stypendium MNISW

 • Stypendium MNISW dla wybitnych młodych naukowców

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana
 • Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana

2014


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Accademia degli Alterati i Accademia degli Insensati. Teoretycznoliterackie i krytyczne debaty włoskiego renesansu (konferencja "Nie tylko salon. Wspólnotowe formy życia literackiego". Wydział Artes Liberales UW

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana
 • The Warburg Institute, The British Library - kwerenda naukowa
 • Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Galerie pojęć. Dawna myśl teoretycznoliteracka jako nośnik pamięci kulturowej

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Program

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • The Warburg Institute, The British Library - kwerenda naukowa

2012


Książka naukowa recenzowana

 • „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Franciszek Rychłowski, Na dzień Niepokalanego Poczęcia Panny Przenaświętszej kazanie wtóre (1667), oprac. W. Pawlak, B. Niebelska-Rajca, [w:]

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • J. Schulte, Salomon Dykman wobec tradycji hebrajskiego humanizmu, wstęp w: S. Dykman, Przekłady, wiersze, eseje listy, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2012, s. 13-40

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej

Organizacja konferencji krajowej

 • Kolokwia staropolskie: Przyjaźń w literaturze staropolskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Trwałość pojęć. Wczesnonowożytna refleksja teoretycznoliteracka i pamięć kulturowa, Warszawa, 25 10 2012

Udział w konferencji krajowej

 • Kolokwia staropolskie: Przyjaźń w literaturze staropolskiej

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda w Bibliotheque Polonaise a Paris

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Koncepcje wyobraźni w refleksji teoretycznoliterackiej renesansu i baroku

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • „Humanitas”: Projects of Humanist Anthropology w: Humanism in Polish Culture, edited by A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, s. 59-76.
  [„Humanitas”: Projects of Humanist Anthropology w: Humanism in Polish Culture, edited by A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, s. 59-76.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Poeta imitatore” czy „poeta facitore”? Późnorenesansowe włoskie dyskusje o mimesis
  [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce
 • Konwencja jako źródło awangardy. Uwagi o nowatorstwie dawnych poetyk
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Maraviglia, difficoltà, novità. Kategoria niezwykłości w refleksji teoretycznoliterackiej renesansu i baroku, Warszawa, 04 11 2011

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Sensualność w kulturze polskiej.

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Sensualność w kulturze polskiej.

Nagroda krajowa

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów (za rozprawę doktorską 2011 r.)