dr Helena Błazińska

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Instytut FilozofiiJęzyk grecki - Kurs dla początkujących - lektorat

Cele przedmiotu:
C1. Wykształcenie umiejętności poprawnego czytania i tłumaczenia (z użyciem słownika) niezbyt trudnych zdań w greckim dialekcie kojne; rozpoznawanie i określanie podstawowych form i struktur gramatycznych, C 2. Dostrzeganie związków greckiej kultury antycznej ze współczesną kulturą polską i europejską, dostrzeganie pokrewieństwa wyrazów języka greckiego z wyrazami języka polskiego i języków obcych nowożytnych, C 3. Wyrobienie sprawności posługiwania się słownikiem, C 4. Nabycie umiejętności posługiwania się najbardziej znanymi zwrotami i sentencjami greckimi w odpowiednim kontekście.
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego (lub dowolnego języka nowożytnego).
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna zasady wymowy liter (lub ich sekwencji) alfabetu greckiego, 2. Zna i rozpoznaje części mowy i części zdania, 3. Rozpoznaje przynależność rzeczownika do danej deklinacji i czasownika do właściwej mu koniugacji, 4. Zna formy podstawowe i znaczenie słownictwa podawanego dla poszczególnych tłumaczonych tekstów, 5. Określa formy w terminologii łacińskiej, 6. Zna podstawowe konstrukcje gramatyczne języka greckiego, 7. Zna wybrane zwroty i sentencje greckie.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student poprawnie czyta dowolny tekst grecki, 2. Posługuje się wiadomościami z fleksji i składni podczas przekładu prostych i złożonych zdań greckich na język polski, 3. Podczas przekładu zdań greckich na język polski wykorzystuje opanowane pamięciowo słownictwo greckie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny, objaśnianie struktur gramatycznych i ich zastosowania, analiza przykładów zdań (metoda gramatyczno-tłumaczeniowa), praca w grupach, ćwiczenia fleksyjne, praca własna studenta z podręcznikiem, pokaz multimedialny, korekta prac pisemnych.
Pomoce dydaktyczne:
Tradycyjny zapis na tablicy, kserokopie materiałów piśmiennych, sprzęt komputerowy.
Treści programowe:
Zarys historii języka greckiego, części mowy, części zdania, alfabet, dyftongi, przydechy, akcenty, formy podstawowe i określanie form, indicativus i imperativus praesentis oraz aoristi koniugacji na –o oraz na -mi, genus activum oraz medium-passivum, verba deponentia; deklinacje (I-III), przyimki, zaimki (osobowe, dzierżawcze, względne, wskazujące), przymiotniki (I-III deklinacji), przysłówki, przymiotniki i rzeczowniki odsłowne; konstrukcje: dativus possessoris, accusativus duplex, accusativus cum infinitivo, genetivus absolutus. Słownictwo skorelowane w podręczniku z ww. materiałem gramatycznym; wybrane sentencje greckie (starożytność pogańska) oraz sentencje proweniencji biblijnej; najważniejsze modlitwy chrześcijańskie w języku greckim: Eis to Onoma, Pater hemon, Chajre Maria, Doksa Patri.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Obowiązek frekwencji: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze; pozostałe należy usprawiedliwić (usprawiedliwienie lekarskie, sądowe lub z uczelni). Trzy nieusprawiedliwione nieobecności studenta mogą skutkować odmową zaliczenia ćwiczeń przez prowadzącego.
2. Ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach.
3. Zapowiedziane kolokwia pisemne (od 1 do 4) w semestrze, trwające od 15 do 30 minut, nie później niż na tydzień przed planowanym zakończeniem zajęć; w wypadku nieobecności na kolokwium student ma obowiązek zgłoszenia się do prowadzącego, by umówić się na zaliczenie materiału objętego kolokwium.
4. Ocena podsumowująca semestr (od 2 do 5) jest oparta na ocenach uzyskanych z kolokwiów oraz na ocenie wynikającej z ciągłego oceniania pracy studenta na zajęciach (odpowiedzi ustne).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura: a/ Podstawowa:
1. ks. K. Bardski, He kojne dialektos. Podręcznik do nauki języka greckiego Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa;
2. M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, PWN;
3. E. Nestle, Novum Testamentum Graece et Latine, (dowolne wydanie);
4. Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I - IV, PWN;
5. O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t. I-II, Wyd. Szkolne PWN;
6. Z. Abramowiczówna, W. Appel, Słownik polsko-starogrecki, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007;
b/ Uzupełniająca:
1. St. Kalinkowski, Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii;
VERBINUM, Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2012
2. M. Borowska, Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996;
3. A. i K. Korusowie, Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1997

Uzupełniająca: Stanisław Kalinkowski, Hellenisti eidenaj. Podręcznik dla studentów teologii, Warszawa 2012; Ks. Andrzej Piwowar, Greka Nowego Testamentu. Gramatyka, Kielce 2010;
S. Kalinkowski, Aurea dicta. Złote słowa, t. 1-2, Warszawa 1999.

Język łaciński - Kurs kontynuacji słabej - lektorat

Cele przedmiotu:
Celem nauczania jęz. łacińskiego jest: 1. wykształcenie umiejętności poprawnego czytania, tłumaczenia i analizowania tekstów teologicznych przy pomocy słownika; 2. przyswojenie podstaw gramatyki łacińskiej (rozpoznawanie form i konstrukcji gramatycznych); 3. dostrzeganie pokrewieństw wyrazów proweniencji łacińskiej z wyrazami z języka polskiego i języków obcych (nowożytnych) oraz opanowanie wybranych przysłów i powiedzeń łacińskich wraz z umiejętnością ich zastosowania w określonych sytuacjach; 4. osiągnięcie przez studentów umiejętności swobodnego korzystania z tekstów Pisma Świętego, Ojców Kościoła, pisarzy chrześcijańskich, filozofów i klasyków łacińskich.
Wymagania wstępne:
1. Znajomość fleksji i składni łacińskich w zakresie dwóch poprzednich semestrów;
2. Umiejętność korzystania ze słowników łacińsko-polskich w połączeniu z wiedzą fleksyjną.
3. Dobra znajomość gramatyki jęz. polskiego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1.Student nazywa, rozpoznaje elementy i tłumaczy konstrukcje składniowe charakterystyczne dla języka łacińskiego (ablativus absolutus, coniugationes periphrasticae, gerundium/gerundivum).
2.Rozpoznaje, określa i tłumaczy formy Ind. perf., plpf., fut.II act., pass.
3. Identyfikuje określone typy zdań.
4. Zna słownictwo łacińskie związane z jego kierunkiem studiów, zaprezentowane na zajęciach i występujące w jego tekście egzaminacyjnym, z uwzględnieniem specyficznych cech języka łacińskiego w tekstach kierunkowych, w tekstach z podręcznika, tekstach preparowanych, sentencjach i wyrażeniach łacińskich obecnie stosowanych.
5. Potrafi wykorzystać znajomość języka łacińskiego jako bazę do nauki języków nowożytnych.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykorzystuje wiedzę dotyczącą gramatyki łacińskiej (fleksyjną i składniową) w tłumaczeniach.
2. Dokonuje tłumaczeń na podstawie w/w wiedzy.
3. Przy użyciu słownika i własnej wiedzy z gramatyki łacińskiej wskazuje formy podstawowe i znaczenie nowych słów, które występują w opracowywanych tekstach.
4. Analizuje budowę zdania łacińskiego zgodnie z zasadami teorii przekładu.
5. Posiada znajomość fleksji i składni łacińskich, łącząc ze sobą wyrazy w związki: zgody i rządu.
6. Potrafi dokonać przekładu zdań pojedynczych i podrzędnych.
7. Zna dobrze konstrukcje składniowe, redagując prawidłową wersji tłumaczenia, zgodnie z poprawnością języka polskiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi kreatywnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
2. Rozumie rolę łaciny w kształtowaniu się kultury europejskiej.
3. Docenia rolę myśli chrześcijańskiej we współczesnym świecie.
4. Ma rozwinięte poczucie osobistej i społecznej odpowiedzialności za swoje wypowiedzi i decyzje.
Metody dydaktyczne:
1.Wykład; 2.Wykład z prezentacją multimedialną; 3.Ćwiczenia audytoryjne: analiza przykładów zdań (metoda gramatyczno-tłumaczeniowa), praca w grupach, ćwiczenia fleksyjne, praca własna studenta.
Treści programowe:
-Podczas ćwiczeń omawiane są następujące zagadnienia:
1. Organizacja zajęć. Powtórzenie podstawowego materiału gramatycznego z zakresu pierwszego roku studiów (koniugacje I-IV; deklinacje I-III);
2. Stopniowanie przymiotników deklinacji I, II i III, zasady odmiany – powtórzenie;
3. Adverbia – tworzenie i stopniowanie;
3. Participium praesentis activi, perf. pass., fut. act. i pass.; pronomen demonstrativum
4. Pronomina relativa, interrogativa oraz zaimki: nullus, nemo, nihil;
5. Rzeczowniki deklinacji IV i ich odmiana;
6. Deklinacja V - odmiana rzeczowników (res,-ei i dies,-ei);
7. Indicativus perfecti activi czasowników koniugacji I-IV oraz słowa posiłkowego sum, esse;
8. Deklinacja zaimków wskazujących: hic, haec, hoc; ille, illa, illud; idem, eadem, idem i przymiotniki zaimkowe;
9. Indicativus plusquamperfecti activi czasowników koniugacji I-IV i słowa posiłkowego sum, esse;
10. Indicativus futuri exacti activi czasowników koniugacji I-IV i słowa posiłkowego sum, esse;
11. Składnie: ACI (powtórzenie) oraz accusativus duplex;
12. Supinum i jego funkcje w składni zdania łacińskiego;
13. Indicativus perfecti passivi;
14. Indicativus plusquamperfecti passivi;
15. Indicativus futuri exacti passivi;
16. Infinitivus perfecti activi oraz passivi;
17. CPP, CPA, Liczebniki;
18. Kalendarz rzymski;
19. Powtórzenie wiadomości gramatycznych na podstawie lektury i tłumaczenia tekstów preparowanych i wybranych tekstów liturgicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć.
1. Obecność na zajęciach;
2. Aktywny udział w dyskusji na zajęciach.
3. Pozytywne wyniki kolokwiów cząstkowych z materiału gramatycznego, sentencji łacińskich i umiejętności translatorskich.
4. Egzamin na zakończenie lektoratu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
-Lektura podstawowa:
1. Kalinkowski S., Scire Latine. Język łaciński, Podręcznik dla alumnów i studentów teologii, Verbinum, Warszawa 2014;
2.Salomonowicz-Górska I.Język łaciński dla teologów, Katowice 2006;
3. Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań-Warszawa-Lublin 1958;
4. Korpanty J.,Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 1992;
5. Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1977;
6. ks. Michalunio Cz., Dicta, Kraków 2005.

Lektura uzupełniająca:
1. Rominkiewicz J, Żeber I., Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa, Wrocław 2009;
2. Korpanty J., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001;
3. Samolewicz Z, Sołtysik T., Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000;
4. Sondel J Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001;
5. Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1979;
6. Wikarjak J.Gramatyka opisowa języka łacińskiego Warszawa 1978;
7. Baron A., Repertorium Linguae Latinae, Kraków 1991;
8. Materiały własne prowadzącego.
8. Słowniki internetowe:
Latin Dictionary and Grammar Aid, http://www.nd.edu/~archives/latgram.html
Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Charles du Cange http://ducange.enc.sorbonne.fr/?clear=1 (zaskanowany słownik łacińsko-łaciński)
http://www.perseus.tufts.edu
c. Biblioteki tekstów łacińskich:
http://www.perseus.tufts.edu
http:// www.thelatinlibrary.com
http://www.documentacatholicaomnia.eu/25_10_MPL.html - zeskanowe tomy Patrologia Latina

Przedsiębiorczość - warsztaty

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma na celu:
1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja, praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
2) doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
3) kształtowanie postaw i nawyków związanych z przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne:
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć związanych z pracą. Umiejętność zdefiniowania swoich potrzeb związanych z rynkiem pracy. Gotowość do uczenia się.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości, rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem.
K_W02 Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć.
K_W03 Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
K_U02 Opracowuje dokumentację odnośnie do wybranych aspektów funkcjonowania zawodowego (oferty, oraz portfolio osobiste, w tym CV)
K_U03 Opracowuje strategię biznesową i dokumentację niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczą w sposób przewidziany przepisami prawa.
K_U04 Korzysta z elektronicznych narzędzi zakładania, prowadzenia i wsparcia działalności gospodarczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych.
K_K02 Nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych.
K_K03 Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia (w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning).

Metody dydaktyczne:
Praktyczne: studium przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry dydaktyczne, symulacja, udział w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska zewnętrznego uczelni (pracodawców, ludzi biznesu, pracowników administracji państwowej)
Opisowe: dyskusja, burza mózgów
Treści programowe:
1. Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności, kompetencje).
2. Kompetencje twarde i miękkie.
3. Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej.
4. Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch).
5. Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery.
6. Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem.
7. Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego (work-life balance).
8. Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy.
9. Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna).
10. Formy działalności gospodarczej.
11. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
12. Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy.
13. Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking, Marshmallow challenge).
14. Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro-
i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
15. Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii kosztowej.
16. Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie działalności i podstawy zarządzania.
17. Zaliczenie projektu końcowego (prezentacje projektów biznesowych).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w 3 zakresach:
1. Aktywne uczestnictwo: 0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.
2. Wykonanie zadań zleconych w trakcie realizacji programu: 0-100 pkt,
Zaliczenie od 50 pkt.
3. Realizacja projektu zaliczeniowego: 0-100 pkt. Zaliczenie od 70 pkt.

Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 170
Metody weryfikacji efektów kształcenia

1. Prezentacje ukazujące rezultaty wykonania konkretnych zadań stawianych przez prowadzącego.
2. Końcowy projekt zaliczeniowy: łączący elementy tworzenia strategii zadaniowo-celowej, doboru metod, opracowania niezbędnej dokumentacji, realizacji zadania i wygenerowanie podsumowania i autoewaluacji.

Zaliczenie ćwiczeń:

Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w 3 zakresach:
1. Aktywne uczestnictwo: 0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.
2. Wykonanie zadań zleconych w trakcie realizacji programu: 0-100 pkt,
Zaliczenie od 50 pkt.
3. Realizacja projektu zaliczeniowego: 0-100 pkt. Zaliczenie od 70 pkt.

Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 170
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Dweck, C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: Muza.
Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009). Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydawnictwo: SGH.
Klein, G. (2010). Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów. Wydawnictwo: Onepress.
Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji. Wydawnictwo: GWP.
Lisowska R., Ropęga J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy - Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydawnictwo: Difin.
Rudkin Ingle, B. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Wydawnictwo: Helion.
Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Skrzypek, J. (2014). Biznesplan w 10 krokach. Wydawnictwo Poltext.
Strycharczyk D., Clough P. (2017). Odporność psychiczna - Strategie i narzędzia rozwoju. Wydawnictwo GWP.
Tokarski, A., Tokarski M., Wójcik J. (2017). Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan. Wydawnictwo: CeDeWu.
Tracy, B. (2014). Zarządzanie czasem. Wydawnictwo: MT Biznes.