dr Małgorzata Łobacz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2019

Prace licencjackie
 • Problemy osobowościowe w relacjach międzyludzkich Dorosłych Dzieci Alkoholików. Studium przypadku
 • Dogoterapia w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii terapeutów
 • Seksualizacja młodzieży a problem uprzedmiotowienia człowieka w świetle badań własnych
 • Znaczenie tańca w rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym w opinii rodziców
 • Znaczenie aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego w Lublinie
 • Style wychowania w rodzinie a zachowania młodzieży w grupie rówieśniczej na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie
 • Samotność wśród studentów lubelskich uczelni
 • Cechy osobowościowe uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie nabywane podczas nauki w opinii ich rodziców
 • Kształtowanie postaw zdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli w świetle badań własnych
 • Znaczenie bajkoterapii w pokonywaniu lęków u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle badań własnych

2018

Prace licencjackie
 • Realizacja funkcji wychowawczej w szkole katolickiej i szkole publicznej na podstawie badań własnych
 • Gotowość dzieci do podjęcia nauki szkolnej w opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • Korzystanie z gier komputerowych a problemy w życiu dorosłych graczy
 • Fascynacja dziecka w wieku przedszkolnym nowymi mediami w opinii rodziców
 • Lęki dziecięce w okresie edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań własnych
 • Style wychowania w rodzinie a rozwój moralny dziecka na podstawie literatury przedmiotu
 • Postrzeganie nauczyciela przez uczniów szkół z lat 60. i współczesnych w świetle badań własnych
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce i na Białorusi
 • Relacja matki i córki w procesie wychowawczym w świetle badań własnych
 • Uwarunkowania wyboru przedszkola przez rodziców w świetle badań własnych

2017

Prace licencjackie
 • Wartość estetyczna i moralna zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców w świetle badań własnych
 • Poziom wiedzy o zdrowiu wśród uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w świetle badań własnych
 • Wychowawcza wartość literatury dziecięcej na przykładzie baśni Hansa Christiana Andersena
 • Używki wśród młodzieży klas maturalnych w świetle badań własnych.
 • Kary i nagrody stosowane przez rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle badań własnych
 • Aspiracje życiowe młodzieży z domów dziecka w świetle badań własych.
 • Osoby z niepełnosprawnością w percepcji studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Funkcjonowanie społeczne młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetle badań własnych

2016

Prace licencjackie
 • Metody resocjalizacji młodzieży w zakładach poprawczych na podstawie literatury przedmiotu
 • Rozwój zainteresowań podopiecznych świetlicy "Przystań" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu
 • Dogoterapia w rehabilitacji dzieci z autyzmem w opinii pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku
 • Związek aktywności internetowej z zagrożeniem demoralizacją młodzieży gimnazjalnej
 • Edukacyjna aktywność seniorów na przykładzie Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej na podstawie badań własnych
 • Działalność społeczna i apostolska Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
 • Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich w opinii nauczycieli wybranych szkół województwa lubelskiego
 • Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle badań własnych
 • Eutanazja jako brak poszanowania dla życia ludzkiego w oparciu o literaturę przedmiotu
 • Postrzeganie uczniów z niepełnosprawnością przez rówieśników w klasach integracyjnych
 • Agresja w środowisku szkolnym w opinii młodzieży gimnazjalnej
 • Trudności w komunikowaniu się dzieci niedosłyszących z dziećmi słyszącymi w środowisku szkolnym. Studium przypadku

2015

Prace licencjackie
 • Oblubieńczy sens ciała w nauczaniu Jana Pawła II
 • Obraz młodej kobiety bezrobotnej zamieszkałej w Lublinie na podstawie badań własnych
 • Funkcjonowanie jedynaków i dzieci z rodzin wielodzietnych w grupie rówieśniczej
 • Zaburzenia płodności w małżeństwie a relacje między małżonkami. Studium przypadku
 • Znaczenie zabawy w uspołecznianiu dzieci w wieku przedszkolnym
 • Formy pomocy osobom bezrobotnym na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim
 • Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinach niepełnych. Studium przypadku
 • Znaczenie więzi małżeńskiej w procesie wychowania dzieci
 • Znaczenie kar pozbawienia wolności w opinii studentów lubelskich uczelni
 • Rozwód rodziców a rozwój i funkcjonowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Wartość życia rodzinnego w opinii młodzieży gimnazjalnej
 • Motywy doboru zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych przez rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Trudności w funkcjonowaniu rodziny z osobą z autyzmem

2014

Prace licencjackie
 • Trudności w funkcjonowaniu uczniów nieśmiałych w klasie szkolnej.
 • Znaczenie metod terapeutycznych w funkcjonowaniu społecznym dzieci autystycznych
 • Funkcjonowanie społeczne dziecka z mową bezdźwięczną w szkole podstawowej. Analiza przypadku.
 • Wychowawcze skutki migracji rodziców w świetle badań własnych
 • Stosunek młodzieży do problemu przymusowej pracy dzieci w krajach rozwijających się
 • Rola koordynatora pieczy zastępczej w funkcjonowaniu rodzin zastępczych
 • Skutki przemocy seksualnej wobec dzieci w rodzinie
 • Readaptacja społeczna dzieci osieroconych w rodzinnych domach dziecka
 • Dom rodzinny a samotność i osamotnienie dziecka.
 • Przemoc w rodzinie wobec osób starszych
Prace magisterskie
 • Zagrożenia duchowe kultury New Age w opinii rodziców dzieci z przedszkoli katolickich w Rzeszowie.
 • Zagrożenia inzynierii genetycznej- aspekty etyczno- pedagogiczne
 • Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kształtowaniu i rozwijaniu aktywności edukacyjnej seniorów
 • Rodzina w procesie wyboru zawodu w opinii rodziców gimnazjalistów z gminy Adamów
 • Wychowawcza wartość zabawy w społecznym rozwoju dziecka
 • Kohabitacja a tradycyjny model rodziny w opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Okultyzm jako forma zniewolenia współczesnego człowieka

2013

Prace licencjackie
 • Problemy osobowościowe w relacjach interpersonalnych Dorosłych Dzieci Alkoholików w świetle literatury.
 • Samobójstwo a osłabienie więzi rodzinnych między dziećmi i rodzicami w świetle literatury.
 • Wychowawcza funkcja rodziny migracyjnej w kontekście problemu eurosieroctwa w świetle literatury
 • Przedwczesne macierzyństwo jako problem moralny we współczesnym społeczeństwie w świetle literatury.
 • Sens wartości urzeczywistnianych w humanitarnej działalności błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w świetle literatury przedmiotu
 • Rola szkoły w rozwiązywaniu problemu stygmatyzacji uczniów z ubogich rodzin w świetle literatury
 • Rola współpracy rodziców i wychowawców przedszkola w adaptacji dziecka w świetle literatury przedmiotu
 • Streetworking formą wsparcia i pomocy społecznej "dzieci ulicy"
 • Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w polskiej szkole w świetle literatury
Prace magisterskie
 • Postawy patriotyczne wśród młodzieży gimnazjalnej. Studium empiryczne