dr Małgorzata Łobacz

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Istota wychowania integralnego w osobowych rozwoju człowieka
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • redaktor merytoryczny
  [w:] Biografistyka Pedagogiczna

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Odkrywanie sensu życia w bezinteresownej miłości – wyrazem transcendencji człowieka
 • Kobieta a wzorce kultury masowej. Aspekt etyczno-pedagogiczny

Organizacja konferencji krajowej

 • VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” – Biografia pedagogiczna a jej zastosowanie w edukacji

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Niepełnosprawność jako wyzwanie – na przykładzie biografii Matki Elżbiety Czackiej i Prof. Wojciecha Chudego
 • „Być” a „stawać się” osobą w rodzinie

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Wzory i wzorce osobowe O. Jacka Woronieckiego

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa – wyzwaniem XXI wieku
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Róża Czacka (1876-1961) – pionierka polskiej tyflologii, założycielka dzieła Lasek, niewidoma matka niewidomych
  [w:] Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
 • Dar wolności a współczesne formy zniewolenia młodego człowieka
  [w:] Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
 • The problem and the meaning of material poverty in the age of globalization. The ethical and pedagogical aspect
  [Problem i sens ubóstwa materialnego w dobie globalizacji. Aspekt etyczno-pedagogiczny]
  [w:] Studia Gilsoniana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wielowymiarowe rozumienie ubóstwa a godność osoby ludzkiej. Aspekt antropologiczno-pedagogiczny

Kurs e-learningowy

 • Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia)
 • Teoretyczne podstawy wychowania (wykład)

Organizacja konferencji krajowej

 • VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” – Biografistyka a pedagogia (życia) – teoria i praktyka

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Życie człowieka szczególną podróżą ku poszukiwaniu sensu życia
 • Prawa dziecka a problem ubóstwa w Polsce
 • Wzór osobowy Róży Czackiej w wychowaniu dziecka z dysfunkcją wzroku
 • Mądrość wychowawcza Matki Elżbiety Róży Czackiej w wychowaniu osoby niewidomej
 • Życie człowieka szczególną podróżą ku poszukiwaniu sensu życia

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • „Wędrówką jedną życie jest człowieka” – podróż w perspektywie biograficznej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Ubóstwo człowieka współczesnego

Prezentacja na konferencji

 • Dyskusje i polemiki wokół ludzkiego cierpienia i ubóstwa

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Udział w festiwalu nauki

 • Mali odkrywcy - czyli jak twórczo spędzać czas wolny?

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wychowanie estetyczne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teaching – an important factor in discovering the value of humanity of a man
  [Działalność pedagogiczna ważnym czynnikiem w odkrywaniu wartości człowieczeństwa człowieka]
  [w:] Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obecność osób z niepełnosprawnością - darem i szansą na ocalenie podstawowych wartości
 • „Dzienniczek” świętej siostry Faustyny Kowalskiej – źródłem poznania wartości słabego człowieka
 • Choroba w okresie prenatalnym a niebezpieczne segregacje ludzkości

Kurs e-learningowy

 • Teoretyczne podstawy wychowania

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek redakcji czasopisma naukowego
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • sekretarz tomu I
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • sekretarz
  [w:] Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
 • sekretarz
  [w:] Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
 • Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
  [w:] Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa - wyzwaniem XXI wieku
 • Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa - wyzwaniem XXI wieku

Organizacja konferencji krajowej

 • V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” - Oblicza patriotyzmu w biografiach
 • Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki Oblicza patriotyzmu w biografiach

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Znaczenie tożsamości narodowej w społeczeństwie wielokulturowym – implikacje pedagogiczne
 • Znaczenie tożsamości narodowej w społeczeństwie wielokulturowym – implikacje pedagogiczne

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Erasmus +
 • WYJAZD NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 • Stypendium naukowe

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Hours
  [Wykłady]

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Role of School in Preventing the Marginalization of the Poor Students
  [Rola szkoły w przeciwdziałaniu marginalizacji ubogich uczniów]
  [w:] Journal of Preschool and Elementary School Education
 • Kulturowe wzory czytelnicze środowiska rodzinnego a aktywność czytelnicza dzieci i młodzieży
  [w:] Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola rodziny w urzeczywistnianiu podmiotowości człowieka

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek redakcji i redaktor merytoryczny
  [w:] Biografistyka Pedagogiczna
 • redaktor merytoryczny
  [w:] Biografistyka Pedagogiczna

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • sekretarz tomu I
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Współczesne problemy wychowawcze a pedagogika personalistyczna. Implikacje praktyczne.
 • Obecność osób z niepełnosprawnością - darem i szansą na ocalenie podstawowych wartości

Organizacja konferencji krajowej

 • IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki na temat: „Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Choroba w okresie prenatalnym a niebezpieczne segregacje ludzkości

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Wychowanie integralne wobec współczesnych duchowych zagrożeń dzieci i młodzieży

Udział w konferencji krajowej

 • I Konferencja Przedstawicieli Organów Prowadzących i Zarządzających Placówkami Oświatowymi „Samorząd terytorialny a współczesna szkoła”

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe KUL
 • Towarzystwo Naukowe KUL

Udział w festiwalu nauki

 • Co powinniśmy wiedzieć na temat mediów? – czyli jak nie dać się im zmanipulować

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Autorytet Jana Pawła II jako człowieka – warsztaty naukowe pod hasłem: „Autorytet osoby Jana Pawła II w opinii młodzieży"

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Czy ubóstwo na coś się przydaje? Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby
 • Profesor Wojciech Chudy – „wzór bohaterskiej fascynacji nauką”, nieoceniony mistrz i wychowawca

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Praca ludzka istotnym czynnikiem w procesie „stawania się” osobą w aspekcie etycznym
 • Profesor Wojciech Chudy – „wzór bohaterskiej fascynacji nauką”, nieoceniony mistrz i wychowawca
 • Dar „z siebie” podstawą przymierza małżeńskiego

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Niedostosowanie społeczne. Teorie i doświadczenia (red. H. Bejger, R. Kartaszyńska, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2014)
  [w:] Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy

Kurs e-learningowy

 • Teoretyczne podstawy wychowania

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • W służbie nauki, wychowania i wartości : szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • OBUDZIĆ (NIE)ODKRYTY POTENCJAŁ RODZINY

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rola rodziny w urzeczywistnianiu podmiotowości człowieka
 • Dar „z siebie” podstawą przymierza małżeńskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Przedmiot, źródła i metody badań w biografii

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Dzienniczek” św. s. Faustyny Kowalskiej – źródłem poznania wartości słabego człowieka

Staż finansowany ze środków UE

 • „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna III stopnia

Udział w festiwalu nauki

 • Między nadmiarem prawdy i półprawdą, czyli jak szukać prawdy w mediach?
 • By bardziej być niż mieć – czyli ku jakim wartościom wychowywać podążając za przykładem laureatki Pokojowej Nagrody Nobla – bł. Matki Teresy z Kalkuty

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola szkoły w osobowym wychowaniu ucznia
 • Urzeczywistnianie człowieczeństwa człowieka w wielowymiarowej działalności stowarzyszeń inspirowanych charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego
 • Znaczenie wychowania integralnego w przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom duchowym dzieci i młodzieży

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wychowanie integralne w edukacji katolickiej : idee - twórcy - instytucje

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Czy ubóstwo na coś się przydaje? Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby.

Organizacja konferencji krajowej

 • Światopoglądowo-społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina
 • Badania narracyjne w pedagogice – przedmiot i metody analiz

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi
 • Wartość słabego człowieka w dobie globalizacji – aspekt etyczno-pedagogiczny
 • Profesor Wojciech Chudy – „wzór bohaterskiej fascynacji nauką”, nieoceniony mistrz i wychowawca

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • DLA NAUCZYCIELI Małgorzata Łobacz, Solidarność Jana Pawła II z osobami wykluczonymi i marginalizowanymi – warsztat
 • Solidarność Jana Pawła II z osobami wykluczonymi i marginalizowanymi – warsztat

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Globalny nastolatek wobec fundamentalnych wartości. Aspekt etyczno-pedagogiczny
 • Wychowanie integralne szansą na osobowe przeżywanie ubóstwa doświadczanego w bycie i egzystencji człowieka
 • Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby w świetle życia i działalności św. Brata Alberta i bł. Matki Teresy z Kalkuty
 • Mistrzyni afirmacji godności osobowej w zróżnicowanych uwarunkowaniach egzystencjalnych i bytowych – Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)
 • Sprawności moralne drogą do szacunku wobec osób marginalizowanych. Aspekt etyczno-pedagogiczny
 • Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w kształtowaniu wrażliwości etycznej przyszłych nauczycieli i wychowawców
 • Praca na rzecz Innego – szansą na urzeczywistnienie osobowe

Skrypt dydaktyczny

 • Wychowanie do miłości małżeńskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The authority of early education teacher – practical implications
  [Autorytet nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej - implikacje praktyczne]
 • Zniewolenie materializmem a szczęście w braku
 • Mistrzostwo Matki Teresy z Kalkuty w wychowaniu do afirmacji godności osobowej człowieka dotkniętego brakiem w bycie i egzystencji
 • Mistrzostwo Matki Teresy z Kalkuty w wychowaniu do afirmacji godności osobowej człowieka dotkniętego brakiem w bycie i egzystencji

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby w świetle życia i działalności św. Brata Alberta i bł. Matki Teresy z Kalkuty

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Rola szkoły w osobowym wychowaniu ucznia (ekspozycja plakatowa)

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Komitet Nauk Pedagogicznych/o. Lublin
 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej

Udział w festiwalu nauki

 • Jak nie zmarnować okresu młodości?,

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Mieć" nad "być" – uzależnienie młodzieży od posiadania aktualnym wyzwaniem dla wychowawców
  [w:] Cywilizacja

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola szkoły w urzeczywistnianiu osobowym uczniów marginalizowanych
 • Relacja wychowawcy i wychowanka z perspektywy filozofii personalistycznej. Implikacje praktyczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja książki: Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna
  [w:] PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
 • Recenzja książki.: Etyka nauczyciela
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Kurs e-learningowy

 • Seminarium magisterskie
 • Pedagogiczne implikacje przygodności osoby

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rola i sens fundamentalnych wartości we współczesnej rodzinie. Aspekt etyczno-pedagogiczny
 • Globalny nastolatek wobec fundamentalnych wartości. Aspekt etyczno-pedagogiczny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sprawności moralne drogą do szacunku wobec osób marginalizowanych. Aspekt etyczno-pedagogiczny
 • Praca na rzecz Innego – szansą na urzeczywistnienie osobowe

Prezentacja na konferencji krajowej

 • „«Mieć» nad «być»” – problem uzależnienia młodzieży od posiadania aktualnym wyzwaniem dla nauczycieli. Aspekt etyczno-pedagogiczny.

Udział w festiwalu nauki

 • Między żelazną dyscypliną a bezładem – jak znaleźć złoty środek w wychowaniu

Działalność odczytowa

 • Pedagogia godności a praca z uczniem z niepełnosprawnością

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Spotkanie z chorymi i niepełnosprawnymi szansą daną uczestnikom spotkania
 • Praca socjalna pomocą w przeciwdziałaniu patologii uczniów z rodzin ubogich

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rola szkoły w urzeczywistnianiu osobowym uczniów marginalizowanych
 • Praca socjalna pomocą w przeciwdziałaniu patologii uczniów z rodzin ubogich

Działalność odczytowa

 • Relacja wychowawcy i wychowanka z perspektywy filozofii personalistycznej. Implikacje praktyczne

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zdrowie i życie ludzkie jako wartość. Ujęcie etyczno-pedagogiczne
  [w:] Naukovyj Visnyk Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Osoba w szklanym ekranie a personalistyczne wymogi stawiane telewizji
 • Postulat kształcenia pedagogicznego dostrzegającego wartość każdej osoby ludzkiej
 • „Braki w bycie i egzystencji” a solidarność Jana Pawła II z osobami wykluczonymi społecznie
 • Wychowanek osobą. Personalistyczno-aksjologiczne wyzwania stojące przed szkołą

Skrypt dydaktyczny

 • Formy pomocy i wsparcia osób potrzebujących

Kurs e-learningowy

 • Formy pomocy i wsparcia osób potrzebujących

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wychowanek osobą. Personalistyczno-aksjologiczne wyzwania stojące przed szkołą

Udział w festiwalu nauki

 • Młodość – czasem osobowego „wzrastania”

2009


Skrypt dydaktyczny

 • Poradnictwo rodzinne wobec problemów małego dziecka
 • Pedagogiczne implikacje przygodności osoby
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • Rodzicielstwo zastępcze wobec niewydolności rodziny
 • Metodyka przygotowania do życia w rodzinie

Kurs e-learningowy

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Poradnictwo rodzinne wobec problemów małego dziecka
 • Rodzicielstwo zastępcze wobec niewydolności rodziny
 • Wychowanie do miłości małżeńskiej
 • Metodyka przedmiotu wychowania do życia w rodzinie
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego
 • Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Braki w bycie i egzystencji człowieka” a solidarność Jana Pawła II z osobami wykluczonymi społecznie,

Organizacja konferencji krajowej

 • Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej
 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej

2008


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • O personalistyczny wymiar filozofii wychowania

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Osoba w szklanym ekranie a personalistyczne wymogi stawiane telewizji”
 • Ubóstwo materialne, fizyczne, duchowe. W kręgu podstawowych kategorii personalistycznej filozofii wychowania

Udział w festiwalu nauki

 • Solidarność Jana Pawła II z osobami wykluczonymi społecznie

2007


Książka naukowa recenzowana

 • Telewizja : szanse i zagrożenia wychowawcze

Organizacja konferencji krajowej

 • VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: „Edukacja – moralność – sfera publiczna”

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: „Edukacja – moralność – sfera publiczna”

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Wystąpienie w sesji plakatowej na temat: „Doświadczenie ubóstwa w okresie starości jako szansa i wyzwanie dla rozwoju osobowego człowieka: ujęcie antropologiczno-pedagogiczne”