Ks. dr hab. Rafał Charzyński

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii w Polsce

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


Historia filozofii - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie dziejów filozofii europejskiej jako samoistnej formy poznania oraz jej relacji do innych nauk i dziedzin kultury, C-2 Ukazanie społecznych i światopoglądowych odniesień filozofii jako jednego z najistotniejszych fundamentów kultury, C - 3 kształtowanie dociekliwości intelektualnej i świadomości obowiązku poszukiwania prawdy oraz postawy szacunku wobec odmiennych postaw intelektualnych
Wymagania wstępne:
W1 Wiedza, zwłaszcza humanistyczna w zakresie szkoły średniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student zna podstawowe epoki i nurty filozofii europejskiej oraz ich przedstawicieli, a także rozumie ich role w konstytuowaniu podstaw kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej (Un_W06, zna główne typy filozofii, podstawowe stanowiska filozoficzne wypracowane w poszczególnych nurtach i epokach (Un_W07)
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wskazać główne problemy filozofii wraz ze sposobami ich rozwiązywania na przestrzeni dziejów (Un_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych wraz z ich odniesieniami światopoglądowymi, religijnymi (Un_K06) jest otwarty na dyskusje z osobami reprezentującymi odmienne przekonania filozoficzne (Un_K07) jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych (Un_K08)
Metody dydaktyczne:
Wykład o charakterze konwencjonalnym oraz wykład problemowy
Treści programowe:
Wykład przedstawia poglądy wielkich twórców europejskiej filozofii od starożytności do czasów współczesnych. Dotyczy historii metafizyki, antropologii, epistemologii, etyki i innych dziedzin filozofii w historycznym rozwoju. Pozwala tym samym na zrozumienie współczesnej myśli filozoficznej opartej na dorobku poprzedzających ja epok. Wykład łączy tok chronologiczny z problemowym, ukazując pojawianie się poszczególnych problemów filozoficznych i próby ich rozwiązywania w aspekcie treściowym i metodologicznym. Zwraca się tez uwagę na kulturowo - społeczny kontekst rozwoju problematyki filozoficznej, a szczególnie na inspiracje filozoficzna kultury nowożytnej, zwłaszcza chrześcijańskiej, jak i wyzwań jakimi są wobec niej prądy opozycyjne. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć oprócz poszerzenia erudycji studenta umożliwia kształtowanie sprawności formalnych takich jak dociekliwość intelektualna, umiejętność logicznego powiązania dynamiki rozwojowej filozofii oraz tropienia konsekwencji wynikających z przyjęcia określonych założeń; pomaga w wypracowaniu całościowej wizji rzeczywistości i uczy szacunku wobec cudzych poglądów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena wypowiedzi studenta pod względem merytorycznym i formalnym
Ocena niedostateczna: student nie posiada podstawowej wiedzy na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, nie potrafi wskazać podstawowych problemów filozoficznych oraz sposobów ich rozwiązywania w ciągu dziejów, nie potrafi precyzyjnie się wysławiać pokazując brak zdolności do logicznego przedstawienia wiedzy
ocena dostateczna Student posiada ogólna wiedzę na temat natury i dziejów filozofii europejskiej, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w konstytuowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać podstawowe problemy filozoficzne jednakże bez podania ich rozwiązania, nieprecyzyjnie formułuje wypowiedz; Ocena dobra: Student posiada uporządkowana wiedzę na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać główne problemy wraz ze sposobami ich rozwiązywania; precyzyjnie formułuje przekonania filozoficzne; Ocena bardzo dobra: Student ma uporządkowana i ugruntowana wiedzę na temat dziejów i natury filozofii europejskiej, jej nurtów i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadanego problemu oraz uzasadnić to rozwiązanie, precyzyjnie formułuje wypowiedz, jest otwarty na dyskusje z osobami o odmiennych przekonaniach filozoficznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3 (wiele wydań); F. Copelston, Historia filozofii, t. 1-9, Warszawa 1988-1996; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1- 5, Lublin 1993-99; I. Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, Lublin 1993; A. Sparty, Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, Poznań 1992; B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1963; Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989; E. Gilson, T. Langan, A.A. Mauner, Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1979; Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995; A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998; Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t. 1-2, Warszawa 1983;

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie dziejów nowożytnej i współczesnej filozofii europejskiej jako samoistnej formy poznania oraz jej relacji do innych nauk i dziedzin kultury, C2 - ukazanie społecznych i światopoglądowych odniesień filozofii jako jednego z najistotniejszych fundamentów kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej, C3 - Kształtowanie dociekliwości intelektualnej i świadomości obowiązku poszukiwania prawdy oraz postawy szacunku wobec odmiennych postaw intelektualnych.
Wymagania wstępne:
W1 - Wiedza zwłaszcza humanistyczna uzyskana w szkole średniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student zna podstawowe epoki i nurty filozofii europejskiej oraz ich przedstawicieli oraz rozumie ich role w konstytuowaniu podstaw kultury europejskiej narodowej i chrześcijańskiej (Un_W06), zna główne typy filozofii, podstawowe stanowiska filozoficzne wypracowane w poszczególnych epokach i nurtach (Un_W07)
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wskazać główne problemy filozofii wraz ze sposobami ich rozwiązywania w ciągu dziejów (Un_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student dba o precyzyjne formułowanie przekonań z ich odniesieniami światopoglądowymi, religijnymi (Un_K06), jest otwarty na dyskusję z osobami prezentującymi odmienne przekonania filozoficzne (Un_K07) jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych (Un_K08)
Metody dydaktyczne:
wykład o charakterze konwencjonalnym oraz wykład problemowy
Treści programowe:
Wykład przedstawia poglądy wielkich twórców europejskiej filozofii od renesansu do czasów współczesnych. Dotyczy historii metafizyki, antropologii, epistemologii, etyki i innych dziedzin filozofii w historycznym rozwoju, m. in. takich prądów jak platonizm, arystotelizm, neoplatonizm i innych. Pozwala tym samym na zrozumienie współczesnej myśli filozoficznej, która oparta jest na dorobku omawianych epok. Wykład łączy tok chronologiczny z przedmiotowym, ukazując pojawianie się poszczególnych problemów filozoficznych i próby ich rozwiązania w aspekcie treściowym i metodologicznym. Zwraca się uwagę na kulturowo-społeczny kontekst rozwoju problematyki filozoficznej, a w szczególności na inspirację filozoficzną kultury nowożytnej, szczególnie kultury chrześcijańskiej, jak i wyzwań, jakimi są dla niej prądy wobec niej opozycyjne. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć, obok poszerzenia erudycji studenta, umożliwia kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, umiejętność logicznego powiązania dynamiki rozwojowej filozofii oraz tropienia konsekwencji wynikających z przyjęcia określonych założeń i dostrzegania szansy, jaką niesie wykorzystanie zróżnicowanych podejść metodologicznych; pomaga w wypracowaniu rzetelnej wizji rzeczywistości i uczy szacunku wobec cudzych poglądów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena wypowiedzi studenta pod względem merytorycznym i formalnym.
Ocena niedostateczna: student nie posiada podstawowej wiedzy na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów stanowisk i przedstawicieli a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, nie potrafi wskazać podstawowych problemów filozoficznych oraz sposobów ich rozwiązywania w ciągu dziejów, nie potrafi precyzyjnie się wysławiać wykazując brak zdolności do logicznego przedstawienia wiedzy; Ocena dostateczna: Student posiada ogólna wiedzę na temat natury i dziejów filozofii europejskiej, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w konstytuowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać podstawowe problemy filozoficzne bez podania ich rozwiązania, nieprecyzyjnie formułuje wypowiedz; Ocena dobra: Student posiada uporządkowana wiedzę na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać główne problemy wraz ze sposobami ich rozwiązywania; Ocena bardzo dobra: Student ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat dziejów i natury filozofii europejskiej, jej nurtów i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadanego problemu oraz uzasadnić to rozwiązanie, podczas wypowiedzi precyzyjnie formułuje przekonania filozoficzne wraz z ich odniesieniami światopoglądowymi i religijnymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, 3 (wiele wydań); F. Copelston, Historia filozofii, t. 4-9, Warszawa 1988-1996; Literatura pomocnicza: Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989; E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1979; Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995; A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998; Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t. 1-2, Warszawa 1983; T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku nurty, Kraków 2010.

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - Zapoznawanie studentów z klasycznymi tekstami filozoficznymi, kształcenie umiejętności rozumienia tekstów, C2 mobilizacja do systematycznej pracy w ciągu semestru.
Wymagania wstępne:
Ogolna kultura humanistyczna z zakresu szkoly sredniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student zapoznaje się z historia starożytnej filozofii greckiej i rzymskiej oraz filozofia średniowieczna jej chakterystyke, epoki i podstawowe nurty (T_W09), zna instytucje kultury funkcjonujące w okresie starożytności i średniowiecza oraz relacje miedzy strukturami społecznymi oraz o procesach zmian zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa (T_W18); ma rozszerzona wiedzę o człowieku jak twórcy kultury, zna wybrane koncepcje świata oraz człowieka (T_W19) Rozumie kulturotwórczą role Kościoła w aspekcie historycznym (T_W14)
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi analizować tekst filozoficzny z wykorzystaniem źródeł oraz krytycznie się do niego odnieść (T_U01); umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze (T_U05), potrafi przeprowadzić krytyczna analizę i interpretacje rożnych pogladow (T_U08), Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, umie prowadzić dialog, potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami ( T_U09, T_U10, T_U13)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
prawidlowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy doktrynalne i etyczno - moralne (Tk_02), ma swiadomosc zlozonosci rzeczywistosci historyczno - kulturowej (T_K05), odpowiednio przygotowuje sie do swojej pracy (Tn_K06)
Metody dydaktyczne:
Ze względu na specyfikę zajęć (ćwiczenia), przeważać będą metody aktywizujące, poszukujące, dialog ze studentami, dyskusja, lektura i analizowanie tekstów filozoficznych
Treści programowe:
Treści programowe: ćwiczenia są komplementarne do wykładu, ich treścią jest czytanie i analiza tekstów filozofów omawianych podczas wykładu, szczegółowe rozważanie wybranych kwestii z wykładu, sprawdzanie wiadomości studentów (kolokwia)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna: student nie zna specyfiki starożytnej filozofii ani jej periodyzacji, nie zna średniowiecznych instytucji oświatowych, nie posiada wiedzy o klasycznych koncepcjach człowieka i świata, nie potrafi interpretować tekstu filozoficznego, nie umie poprawnie formułować argumentów, nie pracuje systematycznie w ciągu semestru, Ocena dostateczna: student posiada bardzo powierzchowna znajomość specyfiki filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz koncepcji świata i człowieka jakie powstały w okresie starożytności i średniowiecza, z trudem analizuje tekst filozoficzny, niesystematycznie pracuje w ciągu semestru, ocena dobra: student zna specyfikę filozofii starożytnej i średniowiecznej, główne jej nurty przedstawicieli i periodyzacje, potrafi analizować teksty filozoficzne, systematycznie pracuje w ciągu semestru.potrafi przeprowadzić krytyczna analizę wybranych poglądów, ocena bardzo dobra: student gruntownie zna specyfikę filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz jej periodyzacje, potrafi samodzielnie analizować tekst filozoficzne, proponując w oparciu o nie rozwiązanie stawianych problemow, systematycznie pracuje w ciągu roku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura: Platon, Obrona Sokratesa, Państwo (fragmenty) Arystoteles, Etyka nikomachejska (fragmenty), Plotyn, Enneady (fragm.) Pseudodionizy Areopagita, Imiona Boże (frgm) Augustyn, Państwo Boże, Wyznania (fragm.) Anzelm z Canterbury Proslogion (fragmenty), Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna (fragm.)

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie dziejów starożytnej i średniowiecznej filozofii europejskiej jako samoistnej formy poznania oraz jej relacji do innych nauk i dziedzin kultury, C2 - ukazanie społecznych i światopoglądowych odniesień filozofii jako jednego z najistotniejszych fundamentów kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej, C3 - Kształtowanie dociekliwości intelektualnej i świadomości obowiązku poszukiwania prawdy oraz postawy szacunku wobec odmiennych postaw intelektualnych.
Wymagania wstępne:
W1 - Wiedza zwłaszcza humanistyczna uzyskana w szkole średniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student zna podstawowe epoki i nurty filozofii europejskiej oraz ich przedstawicieli oraz rozumie ich role w konstytuowaniu podstaw kultury europejskiej i chrześcijańskiej (Un_W06), zna główne typy filozofii, podstawowe stanowiska filozoficzne wypracowane w poszczególnych epokach i nurtach (Un_W07)
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wskazać główne problemy filozofii wraz ze sposobami ich rozwiązywania w ciągu dziejów (Un_05)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student dba o precyzyjne formułowanie przekonań wraz z ich odniesieniami światopoglądowymi, religijnymi (Un_K06), jest otwarty na dyskusje z osobami o odmiennych przekonaniach filozoficznych ((Un_K07), jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie podstawowych problemów filozoficznych (Un_K08)
Metody dydaktyczne:
wykład o charakterze konwencjonalnym oraz wykład problemowy
Treści programowe:
Treści programowe: Wykład ma zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii starożytnej i średniowiecznej; przedstawiona jest geneza filozofii w starożytnej Grecji, jej specyficzny charakter na tle innych dziedzin kultury. W kolejności chronologicznej prezentowane są postacie filozofów oraz szkoły wraz z ich dorobkiem. Zwraca się uwagę na stawiane problemy oraz historię prób ich rozwiązywania. Całość umieszczona jest w kontekście historycznym dziejów, aby ukazać zarys wzajemnej zależności między wydarzeniami a szeroko rozumianą kulturą; szerzej omawiane są szczególnie wpływowe poglądy wraz ze wskazaniem sposobów ich kontynuowania oraz genezę tej problematyki. Wykład ma także za zadanie wprowadzić słuchaczy w rozumienie terminologii oraz pokazać uniwersalny charakter pewnych problemów potwierdzony poprzez powracanie niektórych zagadnień w ciągu dziejów. Historia filozofii średniowiecznej jest między innymi okazją do pokazania problematyki relacji między wiarą a rozumem, jej genezy, podejmowanych prób rozwiązań oraz ich konsekwencji. Intelektualny wysiłek zgłębiania różnych poglądów filozoficznych ma także na celu wykształcenie postawy szacunku wobec osób zajmujących odmienne postawy światopoglądowe oraz lepsze rozumienie kulturowego kontekstu współczesności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena wypowiedzi studenta pod względem merytorycznym i formalnym.
Ocena niedostateczna: student nie posiada podstawowej wiedzy na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów stanowisk i przedstawicieli a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, nie potrafi wskazać podstawowych problemów filozoficznych oraz sposobów ich rozwiązywania w ciągu dziejów, nie potrafi precyzyjnie się wysławiać pokazując brak zdolności do logicznego przedstawienia wiedzy Ocena dostateczna: Student posiada ogólna wiedzę na temat natury i dziejów starożytnej i średniowiecznej filozofii europejskiej, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w konstytuowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać podstawowe problemy filozoficzne bez podania ich rozwiązania, nieprecyzyjnie formułuje wypowiedz; Ocena dobra: Student posiada uporządkowana wiedzę na temat natury i dziejów filozofii, jej nurtów, stanowisk i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, potrafi wskazać główne problemy wraz ze sposobami ich rozwiązywania; Ocena bardzo dobra: Student ma uporządkowana i ugruntowana wiedzę na temat dziejów i natury filozofii europejskiej, jej nurtów i przedstawicieli, a także jej roli w kształtowaniu podstaw kultury, Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadanego problemu oraz uzasadnić to rozwiązanie, podczas wypowiedzi precyzyjnie formułuje przekonania filozoficzne, jest świadomy ich odniesień światopoglądowych i religijnych. Wykazuje zrozumienie dla potrzeby dialogu z osobami reprezentującymi odmienne przekonania filozoficzne
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura: Podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii; t.1, S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej Warszawa – Wrocław 2000; uzupełniająca: I Dąbska, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 2003; E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987; G. Reale, Historia filozofii starożytnej t. 1 -5 Lublin 1994 - 2002; G. Reale, Myśl starożytna, Lublin 2010; F. Copleston, Historia filozofii, t. I-III, Warszawa 1998 - 2001; A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000; K. Narecki, Logos we wczesnej myśli greckiej; W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, Bydgoszcz 2002.

Neoscholastyka - między filozofią a religią - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1- Zapoznanie studentów z historią neoscholastyki, przedstawienie okoliczności jej powstania oraz sylwetek jej polskich przedstawicieli C2 - Ukazanie podejmowanej problematyki i proponowanych rozwiązań, zwłaszcza kwestii relacji między wiarą a rozumem
Wymagania wstępne:
W1 Znajomość dziejów filozofii europejskiej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student zna głównych przedstawicieli neoscholastyki i ich dorobek oraz rozumie ich wkład w kulturę narodową i chrześcijańską (Un_W06)
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wskazać główne nurty w ramach odrodzonej scholastyki oraz podejmowane przez nią
problemy (Un_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych wraz z ich odniesieniami światopoglądowymi (Un_K06) Jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych (Un_K08)
Metody dydaktyczne:
Wykład, analiza tekstów zródłowych, dyskusja
Treści programowe:
Konwersatorium ma zaznajomić studentów z genezą neoscholastyki w dziewiętnastym stuleciu oraz jej rozwojem po Encyklice Aeterni Patris. Zajęcia koncentrują się wokół problemu relacji między wiarą a rozumem podejmowanego na tle ówczesnego kontekstu intelektualnego. Ukazuje programowe przestrzeganie negatywnej reguły wiary oraz uzasadnianie preambula fidei w ramach rozumowego dyskursu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Frekwencja na zajęciach oraz zaangażowanie w dyskusję.
Ocena niedostateczna: student nie uczestniczy w zajęciach, nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu omawianego na zajęciach; ocena dostateczna: student w ograniczonym stopniu zapoznał się z treściami dyskutowanymi na zajęciach, nieprecyzyjnie formułuje wypowiedzi, nie potrafi zająć stanowiska; ocena dobra: student aktywnie uczestniczy w zajęciach, posiada uporządkowaną wiedzę o dziejach neoscholastyki i podejmowanych przez nią problemach; ocena bardzo dobra: student aktywnie uczestniczy w zajęciach, posiada uporządkowaną wiedzę na temat neoscholastyki i podejmowanych przez nią problemów i potrafi ją zaaplikować do samodzielnego rozwiązywania problemów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
I. Radziszewski, Pisma, Lublin 2009: P. Chojnacki, Wybór Pism, Warszawa 1987; F. Gabryl, Psychologia, Kraków 1906; M. Morawski, Celowość w naturze, Kraków 1928; Z. Pawlak, Neoscholastyka i formy jej kontynuacji Studium analityczno - krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku, Włocławek 2001; R. Charzyński, Problem polemiczno - apologetycznego charakteru neoscholastyki polskiej, Lublin 2016.