Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Rozprawy doktorskie
 • Edukacja religijna w gimnazjum na podstawie założeń progrmowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku w wybranych seriach podręczników
Prace magisterskie
 • Obraz katechety na podstawie badań ankietowych młodzieży w wybranych szkołach ponadpodstawowych w Radomiu.

2019

Rozprawy doktorskie
 • Troska Kościoła o chorego w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Studium teologicznopastoralne
 • Troska Kościoła o pokój w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Studium teologicznopastoralne
Prace magisterskie
 • Katecheza w służbie nowej ewangelizacji na podstawie adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium i wybranej literatury katechetycznej
 • Rok liturgiczny w katechezie w klasach IV-VI szkoły podstawowej na podstawie "Programu nauczania religii" z 2010 r. oraz wybranych wersji podręcznikowych
 • Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w dokumentach Kościoła i wybranej literaturze pedagogiczno-katechetycznej

2017

Prace magisterskie
 • Wychowanie do radości w katechezie na podstawie adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium Ojca Świętego Franciszka oraz wybranej literatury katechetycznej

2016

Prace magisterskie
 • Katecheza do młodzieży Jana Pawła II w Orędziach na Światowe Dni Młodzieży oraz wybranej literaturze
 • Media w służbie nowej ewangelizacji na podstawie dokumentów Kościoła i wybranej literatury.
 • Duszpasterska troska o małżeństwa i rodziny w założeniach programowych Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła
 • Duchowość katechety na podstawie Dokumentów katechetycznych Kościoła i wybranej literatury.
 • Zasada miłości według Matki Teresy z Kalkuty na podstawie jej pism i wybranej literatury.
 • Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej w ujęciu biskupa Edwarda Materskiego
 • Troska Kościoła o ludzi cierpiących na podstawie Listu Apostolskiego "Salvifici Doloris" i wybranych podręczników szkoły podstawowej w klasach IV-VI.

2015

Prace magisterskie
 • Duchowość michalicka w systemie wychowawczym błogosławionego ojca Bronisława Markiewicza.
 • Przygotowanie do katechezy i duszpasterstwa alumnów na podstawie adhortacji apostolskiej "Pastores dabo vobis" oraz wybranej literatury katechetycznej.
 • PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW: POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE Z 2010 ROKU
 • Katecheza osób szczególnej troski z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym na podstawie założeń programowych katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z 2010 roku i wybranej literaturze przedmiotowej.

2014

Prace magisterskie
 • Koinonijny wymiar sakramentu małżeństwa na podstawie księgi liturgicznej "Obrzędy Sakramentu Małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich".
 • Paschalny wymiar sakramentu namaszczenia chorych na podstawie księgi liturgicznej "Sakramenty Chorych".
 • Relacje między nauczaniem religii w szkole a katechezą parafialną na podstawie dokumentów katechetycznych Kościoła i wybranej literatury
 • Inicjacyjny wymiar sakramentu bierzmowania na podstawie księgi liturgicznej: „Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”