Ks. dr hab. Adam Maj

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2023

Rozprawy doktorskie
 • Społeczno-kulturowe i pedagogiczne uwarunkowania aktywności patriotycznej studentów nauk społecznych uczelni lubelskich

2022

Prace magisterskie
 • Wychowanie do odpowiedzialności uczniów klas VI-VIII w wybranych szkołach podstawowych gminy Biała Piska
 • Wychowanie estetyczne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców i nauczycieli
 • Wartości religijne osób starszych aktywnych w mediach społecznościowych
 • Wierność małżeńska w opinii i doświadczeniu studentów pedagogiki wybranych uczelni lubelskich
 • Korzystanie z mediów przez uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej a ich rozwój społeczny

2021

Prace magisterskie
 • Tolerancja i jej kulturowe konteksty w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Aktywność społeczno-kulturowa uczniów starszych klas szkół podstawowych na podstawie badań w powiecie puławskim
 • Opisowa ocena klasyfikacyjna w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • Funkcje świetlicy szkolnej w opinii nauczycieli i uczniów wybranych szkół podstawowych w Radzyniu Podlaskim

2020

Rozprawy doktorskie
 • Funkcje dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty
Prace magisterskie
 • Małżeństwo i rodzina w opinii młodzieży z Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
 • Znaczenie bajek i baśni w wychowaniu społecznym uczniów wczesnoszkolnej edukacji
 • Współczesne urządzenia elektroniczne w procesie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców i nauczycieli
 • Specyfika wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne. Badania w województwie lubelskim

2019

Prace magisterskie
 • Nauczanie domowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle teorii integralnego rozwoju
 • Metody wychowania uczniów starszych klas szkoły podstawowej w opinii nauczycieli wybranych szkól lubelskich

2018

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie do wartości w gimnazjum w Polsce (w opinii jego podmiotów i w Podstawie Programowej)
 • Dyscyplina uczniów gimnazjum a ich osiągnięcia edukacyjne
Prace dyplomowe
 • ROLA DZIADKÓW W INTEGRALNYM ROZWOJU DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W OPINII NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Prace magisterskie
 • Metodyka wychowania młodzieży gimnazjalnej w rodzinie i szkole
 • Metodyka wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym w opinii nauczycieli i rodziców
 • Preferowane wartości w rodzinach funkcjonalnych i w rodzinach dorosłych dzieci alkoholików. Studium pedagogiczne

2017

Rozprawy doktorskie
 • Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym w Polsce i na Ukrainie
Prace dyplomowe
 • Znaczenie zabawy w edukacji przedszkolnej na podstawie badań w lubelskich placówkach
Prace magisterskie
 • Kariera zawodowa absolwentów wybranych kierunków studiów humanistycznych i technicznych wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy
 • Studenci pedagogiki i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności
 • Kategoria zdrowego żywienia uczniów edukacji wczesnoszkolnej w wybranych tekstach pedagogicznych
 • Metoda dramy w edukacji przedszkolnej na podstawie badań w Krasnymstawie
 • E-learningowe studia pedagogiczne w ocenie studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Kompetencje językowe dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań w Lublinie
 • Znaczenie portali społecznościowych w życiu młodzieży gimnazjalnej na przykładzie badań własnych
 • Organizacja wychowania przedszkolnego w Puławach
 • Wizja dyrektora szkoły podstawowej w opinii nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych powiatu lubelskiego
 • Służba wojskowa jako wartość patriotyczna w opinii licealistów
 • Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej
 • Rozwijanie zdolności twórczych uczniów klas I-III szkół podstawowych

2016

Prace dyplomowe
 • SAMOOCENA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA PRZYKŁADZIE BADAŃ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ŁĘCZNEJ I W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W CIECHANKACH ŁĘCZYŃSKICH
 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM NA PODSTAWIE BADAŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBACH KOLONII
 • Rola dziadków w wychowaniu ku wartościom w opinii uczniów klas trzecich szkoły podstawowej
 • Poczucie patriotyzmu uczniów klas III na przykładzie szkoły podstawowej nr 31 w Lublinie
 • Czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • INNOWACYJNOŚĆ DYDAKTYCZNA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 • ZABAWA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W OPINII NAUCZYCIELI POWIATU RADZYŃSKIEGO
 • WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA PRZYKŁADZIE KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LUBLINIE
 • DOGOTERAPIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA PODSTAWIE BADAŃ W CZEMIERNIKACH
 • PRZYGOTOWANIE DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO DO EDUKACJI SZKOLNEJ W OCENIE RODZICÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W WÓLCE DOBRYŃSKIEJ
 • SATYSFAKCJA ZAWODOWA NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
 • METODY PRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA PODSTAWIE KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W LUBLINIE
 • TRUDNOŚCI WE WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J.I. KRASZEWSKIEGO W SNOPKOWIE
 • GOTOWOŚĆ 3-LATKÓW DO PODJĘCIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W OPINII NAUCZYCIELI I RODZICÓW WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 • FUNKCJE BAJEK I BAŚNI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA PODSTAWIE PRZEDSZKOLA NR 25 W LUBLINIE
 • SAMODZIELNOŚĆ DZIECI PIĘCIOLETNICH A ICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA
 • CZYTELNICTWO UCZNIÓW W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM
 • TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Prace magisterskie
 • Zaburzenia odżywiania młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Rejowcu Fabrycznym
 • Wartość życia ludzkiego w opinii licealistów wybranych szkół województwa lubelskiego.
 • Wartość pracy w opinii młodzieży szkół technicznych Parczewa
 • Czytelnictwo a rozwój zainteresowań gimnazjalistów na podstawie gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie
 • Funkcje masmediów w kształtowaniu postaw społecznych młodzieży gimnazjalnej. Na przykładzie wybranych szkół lubelskich.
 • Gimnazjum wobec przemocy uczniów na przykładzie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej.
 • Ideologia gender w opinii rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • Zjawisko alkoholizmu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bialskim

2015

Rozprawy doktorskie
 • Przedszkolna edukacja muzyczna dzieci w świetle teorii integralnego wychowania
 • Kształcenie e-learningowe na studiach pedagogicznych w Polsce
Prace dyplomowe
 • „STYMULACJA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI 6-LETNICH W WYBRANYCH PRZEDSZKOLACH LUBARTOWA”
 • „EDUKACJA REGIONALNA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAŁĘCZOWIE”
Prace magisterskie
 • Obraz szkoły w opinii sześcioletnich dzieci na przykładzie wybranych szkół podstawowych województwa lubelskiego.
 • Znaczenie zabawy w edukacji przedszkolnej na przykładzie wybranych placówek lubelskich
 • Wsparcie matek studiujących stacjonarnie przez uczelnie wyższe na przykładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Pedagogiczne kompetencje nauczycieli gimnazjum powiatu puławskiego.
 • Autorytet nauczyciela religii w opinii uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej na podstawie badań w Zamościu
 • Życiowe i zawodowe aspiracje studentów pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
 • Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w wybranych bursach na terenie Lublina
 • Zjawisko eurosieroctwa uczniów gimnazjum w powiecie lubelskim
 • Autorytet wychowawcy klasy w opinii licealistów powiatu chełmskiego
 • Wizja szkoły w opinii gimnazjalistów wybranych szkół powiatu krasnostawskiego
 • Wychowanie społeczne uczniów z trudnościami w nauce w edukacji wczesnoszkolnej. Na przykładzie powiatu łukowskiego.
 • Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej. Na przykładzie wybranych szkół powiatu leżajskiego.
 • Funkcje seriali internetowo-telewizyjnych w wychowaniu młodzieży gimnazjalnej.
 • Edukacja matematyczna dzieci na I etapie edukacji w Polsce i na Ukrainie

2014

Rozprawy doktorskie
 • Edukacja zróżnicowana w świetle teorii integralnego rozwoju i wychowania człowieka
Prace magisterskie
 • Macierzyństwo i ojcostwo w hierarchii wartości studentów.
 • Funkcja postaw rodzicielskich w kreowaniu aspiracji edukacyjnych młodzieży licealnej.
 • Gotowość do czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych i niepublicznych (badania porównawcze w wybranych placówkach województwa lubelskiego)
 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z autyzmem w wieku szkolnym w środowisku lokalnym.
 • Rola nauczyciela w procesie motywacji uczniów do nauki na drugim etapie edukacyjnym
 • Postawy wychowawcze rodziców w świetle doświadczeń własnego dzieciństwa
 • Wychowanie do wartości estetycznych w wybranych szkołach podstawowych województwa lubelskiego
 • Rola idoli sportowych w samowychowaniu młodzieży gimnazjalnej
 • Kształtowanie dojrzałości emocjonalnej dzieci sześcioletnich przez placówki wychowania przedszkolnego
 • Nawyki żywieniowe a edukacja zdrowotna dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Autorytet wychowawcy klasowego wśród uczniow gimnazjum
 • Zjawisko eurosieroctwa w powiecie janowskim w percepcji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
 • Edukacja społeczna ucznia zdolnego w środowisku szkoły gimnazjalnej.
 • Gotowość 5-latków do podjęcia nauki szkolnej. Na podstawie badań w mieście Lublin
 • Marketing usług edukacyjnych lubelskich placówek wychowania przedszkolnego.
 • Hierarchia wartości społeczno - moralnych wychowanków świetlic środowiskowych w Lublinie
 • Funkcje przedszkola integracyjnego w socjalizacji dzieci.
 • Czytelnictwo uczniów klasy III szkoły podstawowej

2013

Prace magisterskie
 • Rola matki w edukacji dziecka w starszym wieku szkolnym
 • Wychowanie córek do małżeństwa i rodziny przez samotne matki
 • Innowacje pedagogiczne w wybranych gimnazjach województwa lubelskiego
 • Funkcja szkoły w rozwijaniu zainteresowań uczniów klas IV-VI na przykładzie wybranych szkół podstawowych województwa podkarpackiego
 • Kara cielesna jako środek wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym w opinii rodziców i nauczycieli.
 • Wartości moralne w pracy pedagogicznej nauczyciela w opinii licealistów Lubaczowa
 • Ekskluzja społeczna młodzieży gimnazjalnej z województwa lubelskiego z trudnościami edukacyjnymi.
 • Organizacja i efektywność niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w wybranych miastach województwa Małopolskiego.
 • Kary i nagrody w wychowaniu uczniów 10- 13 letnich w opinii podmiotów szkoły.
 • Rola pedagoga szkolnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych gimnazjalistów
 • Postawy studentów lubelskich uczelni wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na przykładzie miasta Białystok
 • Przygotowanie dzieci w wieku 5-7 lat do podjęcia nauki w oparciu o kryterium dojrzałości szkolnej.
 • Rola wychowawców w adaptacji dziecka 2,5-letniego do funkcjonowania w przedszkolu na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych placówkach wychowania przedszkolnego miasta Lublina.
 • Aspiracje życiowe i zawodowe uczennic i studentek szkół lotniczych w Dęblinie.
 • Postawa modzieży wobec zjawiska śmierci
 • Uwarunkowania rodzinne organizacji i spędzania czasu wolnego uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI
 • Rola internetu w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • Aktywność zawodowa kobiet a ich zaangażowanie wychowawcze w opinii uczniów szkół gimnazjalnych

2012

Prace magisterskie
 • Organizacja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. Na przykładzie powiatu świdnickiego
 • Rola ojca w procesie edukacji wczesnoszkolnej dziecka. Na podstawie badań w wybranych szkołach na terenie Gminy Łęczna
 • Zjawisko nieakceptacji dzieci i młodzieży przez klasę szkolną. Na przykładzie wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Nałęczów.
 • Hierarchia wartości a aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów gimnazjum w procesie edukacyjnym na przykładzie wybranych szkół województwa lubelskiego.
 • Niepowodzenia szkolne a pozycja socjometryczna ucznia w klasie. Na podstawie wybranych szkół podstawowych w gminie Pionki.

2011

Prace magisterskie
 • Działalność chrześciajńskiego ośrodka dla osób uzależnionych Teen Challenge w Broczynie
 • Zjawisko narkomanii i organizacja profilaktyki uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży licealnej miasta Radomia
 • Rola nauczycieli i rodziców w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym uczniów w klasach I - III szkoły podstawowej
 • Seriale TVP a poglądy uczniów gimnazjum na małżeństwo i rodzinę
 • Wpływ postaw rodzicielskich na współdziałanie szkoły i rodziców
 • Eurosieroctwo jako problem współczesnej rodziny w opinii młodzieży licealnej w powiecie hrubieszowskim
 • Działalność opiekuńczo - wychowawcza Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie
 • Realizacja zadań edukacyjnych samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Trawniki
 • Wpływ organizacji czasu wolnego młodzieży licealnej na ich aspiracje życiowe
 • Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów w gminie Parczew.
 • Sposoby radzenia sobie z dysleksją uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej
 • Różnice w postrzeganiu małżeństwa i rodziny przez lubelskich uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum
 • Organizacja, realizacja i efekty wczesnoszkolnego nauczania języka obcego w szkołach podstawowych woj. lubelskiego

2010

Prace licencjackie
 • Aspiracje życiowe uczniów gimnazjum z terenów wiejskich na przykładzie szkoły w Wilczopolu
 • Realizacja funkcji kulturowej w Gimnazjum nr 1 w Chełmie
 • Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli na przykładzie wybranych szkół gminy Nałęczów
 • Zjawisko poczucia lęku wśród młodzieży gimnazjalnej
 • Realizacja funkcji opiekuńczo - wychowawczej w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Krasnymstawie
 • Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników
 • Autorytet nauczyciela w ocenie młodzieży licealnej na przykładzie II Liceum w Krasnymstawie
 • Zjawisko tolerancji młodzieży gimnazjalnej gminy Poronin
 • Rola i miejsce miłości w systemie wartości młodzieży gimnazjalnej