Ks. dr hab. Adam Maj

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Podmiotowość i autonomia – nauczyciel w polskim systemie edukacji
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Aksjologiczny wymiar duchowości w procesie edukacji wczesnoszkolnej

Recenzja książki naukowej

 • Tożsamość i formacja katechetów
 • Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Miłość i odpowiedzialność - wzajemne związki i zależności w perspektywie pedagogicznej
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły. T. I. Edukacja przez projekty drogą zgłębiania nauczania Jana Pawła II

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Konsensus aksjologiczny w procesie wychowawczym szkoły

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Innowacje i eksperymenty edukacyjne – podstawy pedagogiczne, prawne i metodologiczne
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Zjawisko lęku w personalistycznej perspektywie
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kulturowy wymiar szkoły katolickiej w perspektywie nauczania Jana Pawła II

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wychowanie integralne szansą odrodzenia funkcji wychowawczej szkoły

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Szkoła i nauczyciel w służbie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Duchowość w integralnej edukacji wczesnoszkolnej
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Piękno jako wartość wychowawcza

Recenzja książki naukowej

 • Metodyka katechezy
 • Dydaktyka katechezy
 • Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i oddziaływanie społeczne

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Nauczyciel w systemie edukacji - integralne wychowanie uczniów
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w perspektywie prawnej, metodologicznej i pedagogicznej

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Bierzmowanie zwieńczenie czy poczatek drogi?
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Święty Jan Paweł II wzorem osobowym w procesie wychowania
  [w:] Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli
 • The family as a subject realizing an educational priority of the Polish school system
  [Rodzina podmiotem realizacji priorytetu wychowawczego polskiej szkoły ]
  [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Recenzja książki naukowej

 • Ksiądz Jan Zwierz pedagog - społecznik

Recenzja artykułu naukowego

 • Hospicjum jako forma opieki perinatalnej w celu zapobiegania zjawisku aborcji
 • Problemy rodzin jako źródła zagrożeń bezpieczeństwa społecznego. Studium wybranych zagadnień

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wartości religijne w perspektywie wychowania aksjologicznego w polskiej szkole
 • Duchowość w integralnej edukacji wczesnoszkolnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Piękno jako wartość wychowawcza

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • W stronę kultury dawania – wartości humanistyczne, kulturowe i chrześcijańskie u podstaw kształcenia

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Szkoła katolicka wobec reformy oświaty

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Edukacja poprzez wolontariat
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Recenzja artykułu naukowego

 • Przestrzeń aksjologiczna nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w nowej podstawie programowej dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Promotor

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Edukacja poprzez wolontariat
 • Partnerstwo aksjologiczne rodziny i szkoły
 • Aksjologiczne implikacje dydaktyki szkoły wyższej
 • Szkoły katolickie wobec reformy oświaty
 • Jan Paweł II wzorem osobowym w procesie wychowania

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Zadania wychowawcze szkoły na poszczególnych etapach rozwoju ucznia

Nagroda krajowa

 • Nagroda "Feniks" Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Działalność odczytowa

 • Referat pt. Rodzina podmiotem realizacji priorytetu dla Niepodległej – pierwsza szkoła cnót etycznych i patriotycznych

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Integralna ekologia w perspektywie teorii integralnego rozwoju i wychowania człowieka

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Katecheza szkolna w integralnej formacji ucznia
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Miłosierdzie w misji współczesnego nauczyciela

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Absolwenci o swoich losach i szkole – badania sondażowe

Hasło encyklopedyczne

 • Wychowanie do innowacyjności i przedsiębiorczości
 • Aksjologia pedagogiczna
 • Religia
 • Świętość
 • Teorie wartości obiektywistyczne i subiektywistyczne
 • Wartości normatywne
 • Wychowanie
 • Aksjologia

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Encyklopedia aksjologii pedagogicznej

Recenzja książki naukowej

 • Działalność współczesnych organizacji w kontekście informatyzacji zarządzania, pedagogiki i wychowania
 • Działalność współczesnych organizacji w kontekście informatyzacji zarządzania, pedagogiki i wychowania

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Integralna ekologia w perspektywie teorii integralnego rozwoju i wychowania człowieka

Organizacja konferencji

 • Miłosierni jak Ojciec. Miłosierdzie w teorii i praktyce pedagogicznej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Miłosierdzie w procesie wychowania (wybrane aspekty)

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Warunki dla rozwoju myśli technicznej w procesie uczenia się
  [w:] Advances in Science and Technology-Research Journal
 • Kompetencje pedagogiczne nauczyciela religii
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Preferowane i marginalizowane wartości lubelskich studentów (na przykładzie ich religijności)
 • Troska o katechezę w systemie szkolnym
 • Tożsamość szkoły katolickiej w świetle dokumentu Stolicy Apostolskiej "Szkoła katolicka"
 • Felicjańska aksjologia wychowawcza
 • Współczesny kontekst katechetyczny idei pedagogicznych Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Tożsamość współczesnej szkoły katolickiej

Recenzja książki naukowej

 • Zagrożenia rodziny polskiej w warunkach transformacji i próby ich przezwyciężenia
 • Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora
 • Edukacja medialna w nauczaniu społecznym Papieża Franciszka
 • Z problematyki teatrologii i pedagogiki

Recenzja artykułu naukowego

 • Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora
 • Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Promotor
 • Recenzent
 • Promotor
 • Promotor

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Urzeczywistniane i odrzucane wartości przez lubelskich studentów (na przykładzie wartości religijnych)
 • Aksjologiczne wymiary wychowania i resocjalizacji
 • Kompetencje pedagogiczne nauczyciela religii
 • Felicjańska aksjologia wychowawcza

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Competences of the modern teacher
  [Kompetencje współczesnego nauczyciela]
 • Podstawy aksjologii pedagogicznej

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Edukacja medialna jako sub-dyscyplina pedagogiki

Hasło encyklopedyczne

 • Wychowanie – aspekt religijny

Recenzja książki naukowej

 • Kompendium kandydata na nauczyciela wczesnej edukacji
 • Badanie biografii – źródła, metody, konteksty

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Promotor

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Religijne wychowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w prewencyjnym systemie ks. Bosko
 • Dydaktyka katolickiej katechezy i jej percepcja w środkach społecznego przekazu
 • Integralność religijnego wychowania

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Media Pedagogy As A Sub-Dyscypline Of Pedagogy
 • Aksjologia wychowawcza w rodzinie

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Świadkowie wiary w przekazie katechetycznym
 • Pedagogia oratorianów

Hasło encyklopedyczne

 • Uczeń

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor merytoryczny
  [w:] Roczniki Pedagogiczne
 • Członek redakcji
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Recenzja książki naukowej

 • Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej
 • Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka, t. 1
 • Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
 • Education. Individual and social dimensions. Selected issues
 • Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich radomskich przedszkoli
 • Dziecko we wczesnej edukacji

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Szkoła i system edukacji w perspektywie rozwoju. Szanse i zagrożenia
 • Troska o katechezę w systemie szkolnym

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pedagogiczne aspekty zarządzania rozwojem szkoły
 • Elementy metodyki programu wychowawczego szkoły

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Uwarunkowania metodyki wychowania chrześcijańskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Aktualność myśli pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego w integralnej formacji współczesnej młodzieży
 • Konteksty wychowawcze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Współczesny kontekst katechetyczny idei pedagogicznych bł. E. Bojanowskiego
 • Podstawy tożsamości szkoły katolickiej w perspektywie watykańskiego dokumentu „Szkoła katolicka”

2011


Rozdział w podręczniku akademickim

 • Wychowanie do innowacyjności i przedsiębiorczości

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej
 • Recenzja rozprawy doktorskiej

2010

 • Recenzja rozprawy doktorskiej

 • 2006


  Organizacja konkursów i olimpiad

  • Ogólnopolski Konkurs „Młodzież jakiej nie znacie”.