dr hab. Robert Trypuz (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Podstaw Informatyki

Stanowisko: Profesor KUL


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Judging Actions on the Basis of Prima Facie Duties. The case of self-driving cars
  [Ocena moralna działań z uwzględnieniem obowiązków prima facie]
  [w:] Logic and Logical Philosophy

2017

 • Connecting Actions and States in Deontic Logic
  [w:] Studia Logica

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Representation of tensed relations in OWL. A survey of philosophically-motivated patterns

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Jerzy Kalinowski's logic of normative sentences revisited
   [Jerzego Kalinowskiego logika zdań normatywnych odczytana na nowo]
   [w:] Studia Logica
  • Ontologia praw naukowych w kontekście reprezentacji i udostępniania wyników badań naukowych
   [w:] Filozofia Nauki (Philosophy of Science)
  • Completely and partially executable sequences of actions in deontic context
   [Udane i nieudane działania sekwencyjne studiowane w kontekście deontycznym]
   [w:] SYNTHESE

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Knowledge transfer from agri-food scientific papers to a knowledge base
   [Transfer wiedzy z artykułów naukowych dziedziny rolno-spożywczej do bazy wiedzy ]

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • O nazywaniu przedmiotów - czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego
   [w:] Roczniki Filozoficzne
  • The Polish School of Argumentation: A Manifesto
   [Polska Szkoła Argumentacji: Manifest]
   [w:] Argumentation
  • Semantic representation of proved and disproved statements extracted from scientific papers. Meat science case study
   [Semantyczna reprezentacja stwierdzeń uznanych i odrzuconych wyodrębnionych z prac naukowych. Studium przypadku z zakresu nauki o mięsie]
   [w:] Information Processing in Agriculture

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • A deontic logic of actions and states
   [Logika deontyczna działań i stanów rzeczy]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Krister Segerberg on Logic of Actions
   [Krister Segerberg o logice działań]

  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Evaluation of beef production and consumption ontology and presentation of its actual and potential applications
   [Ewaluacja ontologii produkcji i konsumpcji wołowiny i prezentacja jej aktualnych i potencjalnych zastosowań]
  • Ontology-based representation of scientific laws
   [Ontologiczna reprezentacja praw naukowych]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • O logice deontycznej działań opartej na algebrze Boolea
   [w:] JOURNAL OF LOGIC AND COMPUTATION
  • A metaontology for applied ontology
   [Metaontologia dla ontologii stosowanej]
   [w:] Applied Ontology

  2012

 • A formal ontology of knowing and knowledge
  [Formalna ontologia wiedzy]
  [w:] Knowledge Management Research & Practice (ISSN: 1477-8238)

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • A Deontic Action Logic with Sequential Composition of Actions
   [Logika deontyczna działań z sekwencyjną kompozycją działań]
  • Towards beef production and consumption ontology and its application
   [Ku ontologii produkcji i konsumpcji wołowiny i jej aplikacjom]

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Using Perseus system for modelling epistemic interactions
   [w:] LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence
  • A Norm-giver Meets Deontic Action Logic
   [Normodawca spotyka logikę deontyczną działań]
   [w:] Logic and Logical Philosophy

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • How to Build a Deontic Action Logic
   [Jak budować logikę deontyczną działań]
  • A Metaontology for Ontological Engineering: A Philosophers' Perspective
   [Medodologia dla inżynierii ontologicznej: perspektywa filozoficzna]
  • Simple Theory of Norm and Action
   [Prosta teoria norm i działań]