Ks. dr hab. Jan Szymczyk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


Elementy socjologii makrostruktur i współczesnych ruchów społecznych - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi teoriami, perspektywami badawczymi dotyczącymi specyfiki funkcjonowania wielkich struktur, globalnych procesów i ruchów społecznych.
C2 - nabycie umiejętności aplikacji poznanych koncepcji w pisemnych prezentacjach doktorantów.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Po zakończeniu konwersatorium doktorant:
Zna podstawową terminologię, teorie i metodologię z zakresu socjologii wielkich struktur i ruchów społecznych K_W 04
Klasyfikuje podstawowe problemy związane z makrostrukturami i ruchami społecznymi K_W08
Ocenia praktyczne rozwiązania funkcjonujące w makrostrukturach i ruchach społecznych K_W08
Wykazuje się znajomością problemów społecznych z zakresu wielkich struktur społecznych i ruchów społecznych K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
Po zakończeniu konwersatorium doktorant:
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat makrostruktur i ruchów społecznych K_U01
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu makrostruktur i ruchów społecznych w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych K_U05)
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnej struktury społecznej i jej składników i ruchów społecznych (K_U08)
Potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu makrostruktur i ruchów społecznych K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wrażliwy na problemy i procesy społeczne zachodzące w makrostrukturach i ruchach społecznych K_K03
Jest świadomy różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań wielkich struktur społecznych i ruchów społecznych K_K07
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę K_K08

Metody dydaktyczne:
wykład konwersatoryjny i metody dialogu
Treści programowe:
Przedmiotem konwersatorium są zagadnienia z zakresu wielkich struktur społecznych oraz nowych ruchów społecznych [każdego roku są omawiane wybrane kwestie z tej problematyki].
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Napisanie pracy semestralnej, obecność i aktywność podczas zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007; D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009; M. Szczepański, Teorie zmian społecznych, Katowice 1990; E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008; A. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Warszawa 2001; Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. Mooney, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca: M. Hamilton, M. Hirszowicz, Klasy i nierówności społeczne, Warszawa 1995; M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000; J. Szymczyk, Specyfika nowych ruchów społecznych, w: Wartości - interesy - struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym, red. J. Szymczyk, Wyd. Norbertinum, Lublin 2010, s. 33-82; J. Szymczyk, Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Blachut, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 299-319.

Makrostruktury społeczne - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi i teoriami z zakresu makrosocjologii, makrostruktur społecznych oraz ich aspektami i podmiotami
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla makrosocjologii oraz dostrzegania czynników i uwarunkowań procesów charakterystycznych dla makrostruktur
C3 - aplikowanie kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii w analizach i badaniach makrostrukturalnej rzeczywistości społecznej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna podstawowe kategorie pojęciowe [terminologię], teorie i metodologię z zakresu makrosocjologii, makrostruktur społecznych oraz ich aspekty i podmioty K_W01, K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania podstawowych kwestii, aspektów i podmiotów związanych z makrosocjologią [makrostrukturami] w kontekście badań socjologicznych K_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania elementów makrostruktur społecznych [np. klas, warstw społecznych, narodu, państwa, instytucji i organizacji] K_W03, K_W04, K_W10


UMIEJĘTNOŚCI
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie makrosocjologii celem wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat makrostrukturalnej rzeczywistości społecznej, także z wykorzystywaniem języka angielskiego (np. stosowania terminologii i literatury anglojęzycznej itp.) K_U01, K_U08
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu makrosocjologii w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w makrostrukturach społecznych K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnej makrostruktury społecznej i jej składników K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykazuje się pewną samodzielnością w obserwacji, analizie zjawisk, procesów zachodzących w makrostrukturach, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić konkretne badania socjologiczne dotyczące funkcjonowania różnych podmiotów, instytucji, organizacji K_K05, K_K09
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu makrosocjologii i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zjawisk i zmian społecznych K_K06, K_K08
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe:
Pojęcie dynamiki społecznej [rozumienie zmiany społecznej i procesu społecznego, rozwoju społecznego i postępu społecznego; kategoria czasu jako aspekt zmiany społecznej]. Obszary wiejskie w Polsce jako element makrostruktury społecznej [struktura społeczno-zawodowa polskiej wsi i jej przemiany]. Kategoria narodu w perspektywie socjologicznej: określenie narodu, jego podstawowe cechy i modele, socjologiczne koncepcje narodu. Kwestia genezy narodów. Elementy strukturalne narodu. Modele narodu oraz jego różne koncepcje. Naród a inne kategorie społeczne. Rodzaje nacjonalizmu. Socjologiczna koncepcja państwa: rozumienie państwa i jego konstytutywne cechy, podstawowe funkcje państwa, relacja naród - państwo. Pojęcie kultury politycznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu makrosocjologii
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu makrosocjologii, makrostruktur społecznych oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w makrostrukturach społecznych ani zidentyfikować zjawisk typowych dla makrosocjologii

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej kilka stanowisk teoretycznych dotyczących omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu makrosocjologii, makrostruktur społecznych oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania funkcjonujące w makrostrukturach społecznych oraz zidentyfikować zjawiska typowe dla makrosocjologii w stopniu podstawowym

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu makrosocjologii
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu makrosocjologii, makrostruktur społecznych
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu makrosocjologii i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu makrosocjologii
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu makrosocjologii, makrostruktur społecznych
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu makrosocjologii i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura obowiązująca:
J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994; H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007; R. Podgórski, Socjologia: makrostruktury, Warszawa 2011; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002; P. Rybicki, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979; B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003; M. Hamilton, M. Hirszowicz, Klasy i nierówności społeczne, Warszawa 1995; J. Szymczyk, Instytucje, procesy i systemy społeczne. Makrosocjologia, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 63-85; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:
E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008; M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000; H. Domański, O ruchliwości społecznej w Polsce, Warszawa 2004; Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007.

Polityki rynku pracy i kreowanie stosunków pracowniczych - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi i teoriami dotyczącymi specyfiki funkcjonowania polityk rynku pracy, uwarunkowań kreowania relacji pracowniczych oraz ich aspektami i podmiotami
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla rynku pracy, jego zróżnicowania i kreowania relacji pracowniczych, dostrzegania czynników i uwarunkowań ich funkcjonowania, rozwoju
C3 - aplikowanie kategorii pojęciowych i teorii z zakresu omawianej problematyki w analizach rzeczywistości społecznej, gospodarczej.


Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna podstawowe kategorie pojęciowe [terminologię], teorie i metodologię z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych oraz ich aspekty i podmioty K_W01, K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania podstawowych kwestii, aspektów i podmiotów związanych z rynkiem pracy, kreowaniem relacji pracowniczych, także w kontekście empirycznym K_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania elementów rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych K_W03, K_W04, K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
celem wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat rzeczywistości społecznej, gospodarczej, także z wykorzystywaniem języka angielskiego (np. stosowania terminologii i literatury anglojęzycznej itp.) K_U01, K_U08
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w rzeczywistości społeczno-gospodarczej K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnego rynku pracy i relacji pracowniczych oraz ich składników K_U02.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykazuje się pewną samodzielnością w obserwacji, analizie zjawisk, procesów zachodzących w sferze rynku pracy i relacji pracowniczych, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić konkretne badania dotyczące funkcjonowania różnych podmiotów, instytucji, organizacji K_K05, K_K09
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu polityk rynku pracy i relacji pracowniczych i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zjawisk i zmian społecznych, gospodarczych K_K06, K_K08
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe:
Rozumienie pracy w naukach społecznych; Elementy środowiska pracy; Humanistyczny wymiar pracy [podmiotowy i przedmiotowy aspekt ludzkiej pracy; pojęcie humanizacji pracy; rozumienie kultury pracy; Aksjologia pracy; Pojęcie zawodu i wypalenia zawodowego; Kwestia bezrobocia; Podstawowe elementy rynku pracy [najważniejsze instytucje rynku pracy w Polsce; jego społeczny i ekonomiczny wymiar]; Podstawowe segmenty rynku pracy [sektor publiczny i sektor małych firm; elastyczne formy zatrudnienia oraz nieformalny rynek pracy; centralny i peryferyjny oraz wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy]; Elementy polityk rynku pracy [pasywna i aktywna polityka rynku pracy]; Usługi polityki rynku pracy [pojęcie pośrednictwa pracy i poradnictwa/doradztwa zawodowego]; Upodmiotowienie pracowników; Zaangażowanie pracownicze; Charakterystyka relacji pracowniczych [podstawowe relacje pracownicze, ich bariery, uwarunkowania świetle badań socjologicznych, pojęcie przywiązania organizacyjnego/firmowego, rola doradcy w kreowaniu stosunków pracowniczych; Relacje konfliktowe w środowisku pracy [pojęcie i przyczyny konfliktów w sferze pracy, typy konfliktów w środowisku pracy i fazy/etapy ich przebiegu, pozytywne i negatywne skutki konfliktu, zarządzanie konfliktem]; Negocjacje jako przykład relacji w środowisku pracy [ich fazy oraz uwarunkowania, cechy dobrego negocjatora]; Pojęcie i cele zarządzania przez wartości; Patologie w środowisku pracy; Znaczenie komunikacji niewerbalnej, mowy ciała w miejscu pracy; Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu polityk rynku pracy, uwarunkowań kreowania relacji pracowniczych
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w sferze polityk rynku pracy, uwarunkowań kreowania relacji pracowniczych ani zidentyfikować zjawisk typowych dla omawianej problematyki

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze polityk rynku pracy, uwarunkowań kreowania relacji pracowniczych oraz zidentyfikować zjawiska typowe dla omawianej problematyki w stopniu podstawowym

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura obowiązująca:
W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, W-a 2013; Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, red. M. Makuch, Wrocław 2014; Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, Turon 2010; H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Poznań 1998; H. Domański, O ruchliwości społecznej w Polsce, Warszawa 2004; H. Domański, Z. Sawiński, K. Słomczyński, Nowa klasyfikacja i skale zawodów, Warszawa 2007; Metody organizacji i zarządzania: kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, W-a 2008; Współczesne problemy zarządzania organizacjami, red. E. Piwoni-Krzeszowska, Kraków 2014; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; J. Szymczyk, Socjologiczno-aksjologiczne elementy „Laborem exercens”, w: Praca kluczem polityki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, red. J. Mazur, TN KUL, Lublin 2007, s. 43-60.
Literatura uzupełniająca:
K. Romaniszyn, Rzecz o pracy i konsumpcji, Kraków 2007; J. Stępień, Socjologia pracy i zawodu, AR, Poznań 2005; G. Standing Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014; Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego”, red. K. Klincewicz, Warszawa 2012; J. Gardawski, Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa 2009; J. Majka, Rozważania o etyce pracy, W-w 1986; P. Chomczyński, Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej: proces stawania się ofiarą, Łódź 2008; M. Grudzewski, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie: koncepcja, narzędzia, zastosowania, Kraków 2009; Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, red. J. Burek W-a 2011; P. Miller Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją, Łódź 2016; J. Szymczyk, Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Blachut, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 299-319; J. Szymczyk, Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych, w: Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, 403-447.

Seminarium doktoranckie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi regułami i normami dysertacji naukowej, aby nabyli oni umiejętności i kompetencji teoretycznych i pragmatycznych w zakresie skonstruowania rozprawy spełniającej wymogi doktoratu
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Doktorant zna zasady związane z metodyką pisania dysertacji naukowych na poziomie pogłębionym K_W03
Ma pogłębioną wiedzę o makrostrukturach i ruchach społecznych K_W03.
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych pracy naukowej (piśmiennictwa naukowego) K_W03.
Ma pogłębioną wiedzę o perspektywach poznawczych, strategiach i metodach badań stosowanych w socjologii K_W04.
UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat makrostruktur i ruchów społecznych, przy wykorzystaniu różnych źródeł, metod K_U03
Potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii makrostruktur i ruchów społecznych w celu badania konkretnych kwestii z w/w problematyki K_U07
Potrafi w sposób merytoryczny, klarowny i precyzyjny wypowiadać się na piśmie (i w mowie) na tematy dotyczące makrostruktur i ruchów społecznych K_U07.
Potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu socjologii makrostruktur i ruchów społecznych K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Doktorant rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K05.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K05.
Odznacza się odpowiedzialnością za własne podejmowane decyzje i prowadzone działania związane pracą dyplomową K_K08
Docenia znaczenie socjologii i nauk pokrewnych dla rozwoju jednostki i kształtowania właściwych kategorii więzi w środowiskach społecznych K_K03
Metody dydaktyczne:
Konwersatorium, metody dialogowe, dyskusja nad wyborem tematu dysertacji, jej planem, prezentacjami doktorantów
Treści programowe:
Przedmiotem prac doktorskich są kwestie z zakresu m.in.:
socjologii nowych ruchów społecznych;
socjologii władzy (elit politycznych, układów nieformalnych, np. patronacko-klienckich);
socjologii sportu (sportowcy, kibice);
socjologii turystyki (badanie aktywności turystycznej różnych grup czy kategorii spolecznych);
socjologii ciała (np. zjawisko modelingu ciała, atrakcyjności fizycznej jako kapitału, biowładzy, biopolityki, medyko-władzy czy medykalizacji);
socjologii wartości (orientacji wartościujących);
socjologii młodzieży;
partycypacji społecznej i publicznej;
socjologii makrostruktur społecznych (np. naród, państwo, klasy i warstwy społeczne);
procesów transformacji społeczeństwa polskiego;
problematyki miasta (socjologia przestrzeni) i wsi;
fenomenu globalizacji itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wybór tematu dysertacji, przedstawienie planu pracy, wykonanie ewentualnych badań, prezentacja fragmentów pracy doktorskiej (I-III rok) oraz jej finalizacja (IV rok).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Publikacje dotyczące aktualnie realizowanych tematów prac doktorskich.

Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych - seminarium

Cele przedmiotu:
C1- Zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy naukowej
C2 - nabycie umiejętności i kompetencji teoretycznych oraz pragmatycznych w zakresie konstruowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna zasady dotyczące metodyki pisania pracy naukowej oraz reguły odnoszące się do opracowywania tekstów naukowych K_W01, K_W03
Zna zasady dotyczące prowadzenia badań socjologicznych K_W03, K_W04
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie problematyki własnej pracy magisterskiej K_W04
Zna reguły z zakresu etyki zawodowej socjologa K_W06.

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi formułować, zgodnie z wymogami z zakresu socjologii, temat pracy, pytania badawcze [problemowe], tezy, plan pracy itp. K_U01, K_U02, K_U03
Potrafi dobrać odpowiednie metody, projektować narzędzia badawcze, opracować wyniki badań i wyciągać zeń wnioski w swojej pracy magisterskiej, K_U01, K_U05, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze K_K03, K_K05
Odznacza się odpowiedzialnością w zakresie waloru przygotowania [opracowania] samodzielnie przez siebie pracy naukowej czy też ważności zachowania praw autorskich K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne:
Metody dialogowe, dyskusja nad np. wyborem tematu pracy, jej planem, prezentacjami poszczególnych części, jak i całości opracowania przygotowanego przez magistrantów
Treści programowe:
Przedmiotem prac magisterskich są kwestie dotyczące m.in.: socjologii makrostruktur społecznych; socjologii nowych ruchów społecznych; socjologii władzy (elit politycznych, układów nieformalnych, np. patronacko-klienckich); relacji między makrostrukturalnymi uwarunkowaniami czy funkcjonowaniem nowych ruchów społecznych a treściami z zakresu socjologii sportu, socjologii turystyki, socjologii ciała, socjologii wartości (orientacji wartościujących), socjologii młodzieży, partycypacji społecznej i publicznej, procesów transformacji społeczeństwa polskiego, problematyki miasta (socjologii przestrzeni) i wsi, fenomenu globalizacji itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia I roku studiów jest przedstawienie przez magistranta: tematu pracy, jej planu roboczego, przygotowanie narzędzia badawczego [prace empiryczne], jednego rozdziału opracowania. Z kolei podstawą zaliczenia II roku studiów jest zaprezentowanie całości pracy [jej finalnego stanu].
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992; G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996; J. Orczyk Zarys metodyki pracy naukowej, Poznań, Warszawa 1981; S. Kunowski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego, Lublin 1971; J. Pieter, Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław 1974; M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1969; H. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991; S. Dawidziuk Metodyka pisania pracy magisterskiej, Warszawa 1975; J. Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego, Lublin 1987; H. Sobis, Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie, Wrocław 1990; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Socjologia turystyki - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi i teoriami z zakresu socjologii turystki, ich aspektami i podmiotami
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla socjologii turystki oraz dostrzegania czynników i uwarunkowań procesów charakterystycznych dla charakterystycznych dla omawianej problematyki
C3 - aplikowanie kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii w analizach fenomenu turystki jako rzeczywistości społecznej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna podstawowe kategorie pojęciowe [terminologię], teorie i metodologię z zakresu socjologii turystki oraz ich aspekty i podmioty K_W01, K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania podstawowych kwestii, aspektów i podmiotów związanych z socjologią turystki w kontekście empirycznym K_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania elementów turystyki jako zjawiska społecznego K_W03, K_W04, K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie socjologii turystki celem wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat aktywności turystycznej w rzeczywistości społecznej, także z wykorzystywaniem języka angielskiego (np. stosowania terminologii i literatury anglojęzycznej itp.) K_U01, K_U08
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii turystki w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w sferze turystyki K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnej turystki i jej składników K_U02.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykazuje się pewną samodzielnością w obserwacji, analizie zjawisk, procesów zachodzących w sferze turystyki, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić konkretne analizy, badania dotyczące funkcjonowania różnych podmiotów, instytucji, organizacji K_K05, K_K09
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu socjologii turystki i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zjawisk i zmian społecznych K_K06, K_K08
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe:
Podstawowe pojęcia związane z turystyką w aspekcie socjologicznym [aktywność fizyczna, sprawność i wydolność fizyczna, aktywność somatyczna]; Podstawy teoretyczne socjologii turystyki; Społeczne czynniki rozwoju turystyki; Elementy aktywności turystycznej w socjologii [model badawczy aktywności turystycznej]; Turystyka a podróż oraz pojęcie doświadczenia turystycznego; Funkcje kategorii czasu w turystyce [turystyka w perspektywie czasu wolnego, rola chronemiki w turystyce]; Elementy strukturalne potencjału turystycznego; Podstawowe rodzaje turystyki i typy turystów na podstawie badań socjologicznych; Relacje sportu z turystyką [elementy aktywności rekreacyjno-sportowej, pojęcie turystyki kwalifikowanej i aktywnej, pojęcie turystyki sportowej oraz jej rodzaje, uwarunkowania współzależności sportu i turystyki]; Turystyka religijno-pielgrzymkowa w ujęciu socjologicznym; Społeczny wizerunek miejscowości turystycznych na podstawie badań socjologicznych; Atrakcyjność turystyczna polskich regionów w świetle badań socjologicznych; Turystyka a globalizacja; Turystyka na świecie i w Polsce w świetle badań socjologicznych; Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce; Turystyka jako spotkanie kultur i środek dialogu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu socjologii turystyki
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii turystyki oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w sferze turystki ani zidentyfikować zjawisk typowych dla omawianej problematyki

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii turystyki oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze turystyki oraz zidentyfikować zjawiska typowe dla socjologii turystyki w stopniu podstawowym

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu socjologii turystyki
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu socjologii turystyki
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu socjologii turystyki i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu socjologii turystyki
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu socjologii turystyki
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu socjologii turystyki i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura obowiązująca:
K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków2004; J. Suprewicz, Socjologia, turystyki, Lublin 2005; Aksjologia podróży, red. Z. Krawczyk [i in.], Warszawa 2012; B. Szczechowicz, Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2012; Aksjologia turystyki, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2006; Z. Krawczyk, O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Warszawa 2007; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; J. Szymczyk, Elementy aktywności fizycznej. Socjologia ciała, sportu i turystyki, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 373-387..
Literatura uzupełniająca:
K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2005; Turystyka i rekreacja: wymiary teoretyczne i praktyczne, red. J. Kosiewicz, Rzeszów 2006; M. W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Warszawa 2009; Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Toczek-Werner, Wrocław 2007; W. Siwiński, Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych, Warszawa 2007; Człowiek w podróży. Red. Z. Krawczyk [i in.], Warszawa 2009; J. Szymczyk, Elementy interdyscyplinarnej kooperacji socjologii ciała, sportu i turystyki, w: Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, red. M. Skrzypek, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 113-136.

Teorie rynku pracy i polityki - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi i teoriami z zakresu rynku pracy polityki, oraz ich aspektami i podmiotami, także patologiami życia publicznego
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla rynku pracy, polityki oraz dostrzegania czynników i uwarunkowań procesów charakterystycznych dla omawianej problematyki
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna podstawowe kategorie pojęciowe [terminologię], teorie i metodologię z zakresu teorii rynku pracy, polityki oraz ich aspekty i podmioty K_W01, K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania podstawowych kwestii, aspektów i podmiotów związanych z teoriami rynku pracy, polityki, także w kontekście empirycznym K_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania elementów rynku pracy, polityki, także ich dysfunkcji, patologii K_W03, K_W04, K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie teorii rynku pracy, polityki celem wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat rzeczywistości społecznej, także z wykorzystywaniem języka angielskiego (np. stosowania terminologii i literatury anglojęzycznej itp.) K_U01, K_U08
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu teorii rynku pracy, polityki w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w rzeczywistości społeczno-politycznej K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnego rynku pracy, polityki i ich składników, w tym i różnych dewiacji K_U02.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykazuje się pewną samodzielnością w obserwacji, analizie zjawisk, procesów zachodzących w sferze rynku pracy, polityki, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić konkretne badania dotyczące funkcjonowania różnych podmiotów, instytucji, organizacji, w tym także i ich dysfunkcji K_K05, K_K09
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu teorii rynku pracy, polityki i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zjawisk i zmian społecznych, politycznych K_K06, K_K08
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe:
Pojęcie rynku pracy; Polityka i strategia na rynku pracy; Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki rynku pracy; Instrumenty prowadzenia polityki rynku pracy; Socjologiczna definicja państwa [jego struktura organizacyjna, elementy strukturalne, funkcje i zadania państwa]; Polityka państwa na rynku pracy [modele państwa w sferze gospodarczej]; Sfera życia politycznego i życia publicznego; Pojęcie kultury politycznej; Pojecie patologii życia publicznego; Pojęcie anomii i alienacji politycznej; Zjawisko korupcji w sferze rynku pracy i polityki [przyczyny, przejawy, typy oraz przeciwdziałania]; Układy patronacko-klienckie w sferze rynku pracy i polityki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu rynku pracy, polityki
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu rynku pracy, polityki oraz ich aspektów i podmiotów, a także patologii życia publicznego
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w sferze rynku pracy, polityki ani zidentyfikować zjawisk typowych dla omawianej problematyki

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu rynku pracy, polityki oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze rynku pracy, polityki oraz zidentyfikować zjawiska typowe dla omawianej problematyki w stopniu podstawowym

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu rynku pracy, polityki
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu rynku pracy, polityki
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu rynku pracy, polityki i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu rynku pracy, polityki
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu rynku pracy, polityki
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu rynku pracy, polityki i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura obowiązująca:
W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, W-a 2013; Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, Turon 2010; E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008; Studia i szkice z socjologii polityki, red. M. Chałubiński, W-a 2013; M. Jarosz, Władza, przywileje, korupcja, W-a 2004; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; J. Szymczyk, Instytucje, procesy i systemy społeczne. Makrosocjologia, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 63-85.
Literatura uzupełniająca:
Metody organizacji i zarządzania: kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, W-a 2008; Współczesne problemy zarządzania organizacjami, red. E. Piwoni-Krzeszowska, Kraków 2014; M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000; J. Szymczyk, Wokół relacjonistycznego rozumienia władzy, w: Wiedza – władza, red. J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 51-66; A. Pawłowska, Władza, elity, biurokracja. Studium z socjologii polityki, Lublin 1998; J. Szymczyk, Układy patronacko-klienckie w perspektywie społecznych uwarunkowań wiedzy: pomiędzy oglądami a obrazami, w: Wiedza między słowem a obrazem, red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 283-298; E. Wojciechowski, Refleksje na temat rządzenia, Warszawa 2009; K. Gadowska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego: na przykładzie górnictwa, Kraków 2002.