Ks. dr hab. Jan Szymczyk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Socjologiczne rozumienie wartości w aspekcie relacjonistycznym
  [w:] „Zeszyty Naukowe KUL”
 • W kręgu pychy. O krainie demiurgii i barbarii
  [w:] Arcana

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Nie dajmy się zwodzić kłamcom i obłudnikom,
  [w:] „Wiara, Patriotyzm i Sztuka (WPIS)”
 • Na pasywność katolików liczą tęczowi
  [w:] „Wiara, Patriotyzm i Sztuka (WPIS)”
 • Rektorzy - obrońcy geneder
  [w:] „Wiara, Patriotyzm i Sztuka (WPIS)”

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Socjologia partycypacji społecznej i Nowych Ruchów Społecznych
 • Instytucje, procesy i systemy społeczne. Makrosocjologia
 • Elementy aktywności fizycznej. Socjologia ciała, sportu i turystyki

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Religijna funkcja mowy ciała
  [w:] Civitas Christiana
 • Przesądy Polaków a sacrum
  [w:] Wiara, Patriotyzm i Sztuka (WPIS)
 • Władza ludzi słabych moralnie ma tragiczne skutki. Meandry polskiej demokracji lokalnej AD 2018
  [w:] Wiara, Patriotyzm i Sztuka (WPIS)
 • Wokół (nie)odpowiedzialności - między PRL a III RP
  [w:] Arcana
 • Funkcje mowy ciała w procesie kreowania wizerunku publicznego polityków
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Aspekty i funkcje więzi społecznej. W kręgu myśli Jana Turowskiego

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Religijna funkcja mowy ciała człowieka
  [w:] Msza Święta

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dysfunkcjonalna recepcja wizerunku ciała człowieka i jej społeczne skutki

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wiedza a moralność

Recenzja artykułu naukowego

 • Ciało jako konstrukt społeczny w kontekście zastosowań nowoczesnej biotechnologii
 • Demokratyzacja debaty publicznej. O równoległych rzeczywistościach czyli o nie-porozumieniu symbolicznym

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW SOCJOLOGII
 • Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR

 • Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Studia nad pracą ludzką”

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O potrzebie wspólnoty dziś
  [w:] Arcana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zamiast wprowadzenia. W stronę socjologii zaufania z perspektywy wartości
 • Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych
 • Wolność – prawda – dobro w aspekcie Centesimus annus

Hasło encyklopedyczne

 • Cielesność, kult ciała

Hasło w leksykonie

 • Sport i moralność
 • Ciało jako wartość
 • Nowe ruchy społeczne i moralność
 • Socjologia ciała jako nauka

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Intelektualiści. Między powołaniem a apostazją

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Zaufanie społeczne : teoria - idee - praktyka

Recenzja książki naukowej

 • Problematyka życia społecznego w ujęciu współczesnego liberalizmu polskiego
 • Małe miasta. Osobliwości

Recenzja artykułu naukowego

 • Nowy rodzaj stratyfikacji społecznej w kontekście zjawiska wykluczenia cyfrowego
 • On the way to post-materialism. Polish and Ukrainian students in terms of cultural change

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • członek komisji, zaproponowany przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL
 • recenzent, wyznaczony przez CK ds. Stopni i Tytułów
 • recenzent, wyznaczony przez CK ds. Stopni i Tytułów
 • recenzent, wyznaczony przez CK ds. Stopni i Tytułów
 • recenzent, wyznaczony przez CK ds. Stopni i Tytułów
 • Przewodniczący komisji habilitacyjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • O potrzebie „solidarności” dziś

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Różne aspekty wizerunku Polski w świadomości obcokrajowców

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodnictwo konferencji
 • Przewodnictwo konferencji

Członkostwo w radzie naukowej instytucji

 • Rada Centrum Badania Opinii Społecznej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Aksjologia posługi słowa ks. Jerzego Popiełuszki (fragment)
  [w:] Arcana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Laudacja. Charakterystyka twórczości i aktywności naukowej ks. Prof. Dr. Hab. Stanisława Kowalczyka
 • Przemiany wartości Polaków. Wybrane aspekty i tendencje
 • Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko patronem jedności ruchu "Solidarność"
 • Zasada dobra wspólnego a urządzanie życia społeczno-politycznego

Hasło encyklopedyczne

 • Społeczeństwo
 • Socjologia miasta
 • Struktury społeczne
 • Socjologia ciała

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Kreowanie społeczeństwa niewiedzy
 • Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności
 • Wiedza – władza
 • Wiedza między słowem a obrazem
 • Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną

Recenzja książki naukowej

 • Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierającego
 • Koncepcja państwa w ujęciu Lecha Kaczyńskiego
 • Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Tożsamość młodzieżowych organizacji proobronych (na przykładzie województwa lubelskiego)
 • Wybrane aplikacje teorii samoorganizacji w społeczeństwie sieci
 • Społeczne uwarunkowania spożycia alkoholu w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
 • Ethos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei
 • Tożsamość młodzieżowych organizacji proobronych (na przykładzie województwa lubelskiego),
 • Bezdomność w polityce społecznej na przykładzie miasta Radomia. Analiza socjologiczna
 • Demograficzno-społeczne uwarunkowania religijności młodzieży (na przykładzie radomskich szkoł ponadgimnazajalnych),
 • Graffiti jako forma twórczości w nowoczesnym społeczeństwie

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Polski homo religiosus. Doświadczenie religijne w relacjach potocznych
 • Fikcja jako spoiwo społeczne. Z wizytą u Ferdinanda Tönniesa
 • Społeczne i wspólne. Studium socjologiczno-filologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Przemiany wartości Polaków. Wybrane aspekty i tendencje

Organizacja konferencji krajowej

 • Wiedza a moralność

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem jedności Ruchu „Solidarność"

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Przewodnictwo w panelu z racji: XXXV ROCZNICY NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W KUL,

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodnictwo w panelu

Udział w konferencji krajowej

 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji: Wykłady Mistrzowskie z cyklu: Social Thought Master Courses - Teoria Margaret S. Archer w czasach rozwarstwienia paradygmatycznego w naukach społecznych,
 • OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE NT. KULTURA FIZYCZNA A POLITYKA WARSZAWA, 24 PAŹDZIERNIKA 2015, organizatorzy: SALOS RP, AWF Warszawa

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Organizacja Zakładowaj NSZZ „Solidarności” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wyróżnienie krajowe

 • dyplom uznania przyznany przez PKOl i PAOl

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures
  [Elementy aplikacji zasady komplementarności. Z problematyki socjologii podmiotowości i struktur spoecznych]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Elementy ontologii społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego
 • Elementy interdyscyplinarnej kooperacji socjologii ciała, sportu i turystyki

Recenzja artykułu naukowego

 • „Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies”
 • Kontrkultura w Polsce – fakt czy fikcja? Lata 80-te i 90-te w wypowiedziach animatorów kontrkultury na łamach fanzinów

Organizacja konferencji krajowej

 • Intelektualista między powołaniem a apostazją,

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Laudacja na cześć Ks. Prof. Dra Hab. Stanisława Kowalczyka

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

 • Ekspertyza w formie raportu – grant o charakterze ogólnopolskim

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Społeczny Komitet Czynu Niepodległościowego

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Forms and Manifestations of the Power of Media
  [ Formy i przejawy władzy mediów ]
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Elementy socjologii ciała
 • Świadomość polityczna

Hasło encyklopedyczne

 • Socjologia turystyki
 • Socjologia sportu
 • Stratyfikacja społeczna
 • Socjologia ciała

Recenzja książki naukowej

 • Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Lublin 2009, ss. 541.

Organizacja konferencji krajowej

 • Kreowanie społeczeństwa niewiedzy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Elementy ontologii społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Współczesne wyzwania ruchu narodowego. Mity i rzeczywistość

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW 150 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Elementy kultury i sportu z perspektywy aksjologii. W kręgu myśli Stanisława Kowalczyka
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rudymentarne wartości republikańskie. Zarys problematyki
 • Idea republikanizmu a think-tanki. Polskie realia
 • Wartości a zachowania i działania społeczne

Hasło encyklopedyczne

 • Ruchy społeczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka
 • Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent doktoratu

Organizacja konferencji krajowej

 • Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Edukacji Narodowej

2011


Rozdział w podręczniku akademickim

 • Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Redakcji
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Akademicki Klub Obywatelski im. L. Kaczyńskiego

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybrane aspekty i tendencje
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Układy patronacko-klienckie w perspektywie społecznych uwarunkowań wiedzy: pomiędzy oglądami a obrazami
 • Specyfika nowych ruchów społecznych

Hasło encyklopedyczne

 • Parsons Talcot

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • STUDIA NAD WARTOŚCIAMI. PERSPEKTYWA SOCJOLOGII MAKROSTRUKTUR I RUCHÓW SPOŁECZNYCH

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym,

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wokół relacjonistycznego rozumienia władzy
 • Elementy interakcji: media lokalne a władza samorządowa

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Fenomen więzi społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego
  [w:] „Zeszyty Naukowe KUL”

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Między wolnością a tendencjami uniformizacyjnymi. Z problematyki funkcjonowania mass mediów w demokracji

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych PKA

2007


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Socjologiczno-aksjologiczne elementy „Laborem exercens”,
 • Idea wolności a partycypacja w życiu społecznym w ujęciu Stanisława Ossowskiego

2005


Książka naukowa recenzowana

 • W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej
 • Pomiędzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne,

2004

 • Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej

 • 2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Aksjologiczno-socjologiczne elementy sztuki w pismach Stanisława Ossowskiego
   [w:] Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]

  1997


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe KUL