dr Lucyna Krzysiak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Asystent

2020

Prace licencjackie
 • Metoda projektu w kształceniu językowym: perspektywa studentów neofilologii.
 • Rola nauczyciela w procesie uczenia się i nauczania języka obcego
 • Rozwijanie kompetencji leksykalnej na lekcjach języka niemieckiego z wykorzystaniem wybranych narzędzi cyfrowych
 • Piosenki w uczeniu się i nauczaniu języka obcego
 • Wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia uczniów w zakresie języka obcego
 • Ewaluacja osiągnięć uczniów na lekcjach języka obcego.
 • Możliwości i granice stosowania metody stacji dydaktycznych w nauczaniu języków obcych: perspektywa przyszłych nauczycieli.
 • Gry dydaktyczne w uczeniu się i nauczaniu gramatyki na lekcjach języka niemieckiego.

2017

Prace licencjackie
 • Style uczenia się w nauczaniu języka obcego
 • Motywacja w procesie uczenia się / nauczania języka obcego
 • Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka niemieckiego
 • Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego
 • Metoda projektów na lekcjach języka obcego
 • Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego
 • Praca nad słownictwem na lekcjach języka niemieckiego z perspektywy nauczyciela
 • Offene Unterrichtsformen im DaF-Unterricht am Beispiel des Stationenlernens
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w dydaktyce języka niemieckiego
 • Lernstrategien und ihre Förderung im DaF-Unterricht