Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Scalanie i dialog. Refleksje o "stylu" Karola Wojtyły - Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Europę definiują wartości
 • Wielkie religie a wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe napięcia społeczne, szanse i zagrożenia dla przyszłości
 • Filozofia Karola Wojtyły wobec problemu moderny

Hasło encyklopedyczne

 • Weksler-Waszkinel Romuald Jakub
 • Scola Angelo
 • Spaemann Robert
 • Szostek Andrzej
 • Wykłady pamięci Karola Wojtyły

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy doświadczenie prawdy wystarczy do zbudowania etyki jako teorii powinności moralnej?
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Czesława Miłosza spór o uniwersalia
 • Proroczy głos soboru w sprawie islamu
 • Przeżycie dobra, jakim jest człowiek. Miłosierdzie w wizji św. Jana Pawła II i papieża Franciszka
 • Personalistyczny klucz do etyki społecznej

Książka popularyzująca naukę

 • Kruche dziedzictwo. Jan Pawel II od nowa

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Religijność sarmacka
  [w:] Więź
 • Artysta porzuca filozofa. Mahler wobec Nietzschego
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dialog i troska, czyli duszpasterz na współczesnych areopagach

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Granice prawa. W odpowiedzi na polemikię Piotra Ślęczki
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dlaczego dziś warto czytać Stycznia? Aktualność problemu etyki niezależnej
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Jak czytać tekst, którym jest człowiek? Glosy do Platona, Karola Wojtyły i Maragaret Archer
  [w:] Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
 • Karola Wojtyły "Promieniowanie ojcostwa" jako dzieło otwarte"
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Soborowe laboratorium humanizmu św. Jana Pawła II
 • Pomiędzy poezją, myślą, wiarą
 • Europa, czyli dążenie do nieskończności
 • Karol Wojtyła: ein Pholosoph in der Aueinandersetzung um den Menschen im 20. Jahrhundert
  [Karol Wojtyła: filozof w sporze o ludzkość w XX wieku]
 • Reading the Text of Human (Glosses on Plato, Karol Wojtyła and Margaret S. Archer)
  [Jak czytać tekst, którym jest człowiek (Glosy do Platona, Karola Wojtyły i Margaret Archer)]
 • Tadeusz Styczeń jako dydaktyk nauki
 • Wizjonerzy Europy głębokiego oddechu
 • Etyka dziennikarska

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Pomiędzy akademią a agorą : o biografii i myśli etycznej Andrzeja Szostka

Hasło encyklopedyczne

 • Osoba

Książka popularyzująca naukę

 • Szeroko otwierał drzwi Kościoła

Artykuł w czasopiśmie

 • Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyla. Dwie chrześcijańskie interpretacje polskości
  [w:] Więź

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Karol Wojytyła - filozof w sporze o człowieka w XX wieku

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wprowadzenie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Sny filozofów, mądrość poetów. Rzecz o Cyprianie Norwidzie

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Tadeusz Styczeń's Interpretation of Socrates and Pascal in the Light of Moral Experience
  [Tadeusza Stycznia interpretacja Sokratesa i Pascala w świetle doświadczenia moralnego]

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Die Philosophische Antropologie von Karol Wojtyła als Grundlage der Friedlichen Revolution in Europa (1998-90) un der kulturellen Erneurung Europas im 21 Jahrhundert
  [Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły jako podstawa do pokojowej rewolucji w Europie (1989-1990) i odnowienia kultury Europy w XXI wieku]

Hasło słownikowe

 • Życiński Józef Mirosław

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Złudzenie Prometeusza
  [w:] Tygodnik Powszechny
 • Odwaga myślenia według Wojtyły
  [w:] Więź

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Po co moralność? Po co sumienie?

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Miarą wszechrzeczy jest dobro. Giovanni Reale jako interpretator myśli zachodniej od Platona do Karola Wojtyły
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Ambiwalencje utopiii
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Czy świat osób się powiększa?
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Dramat Ukrainy 2014
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Świętość - drugie imię osoby
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Why does personalism turn towards animal ethics?
  [Dlaczego personalizm zwraca się w stronę etyki zwierząt?]
  [w:] Philosophy Study

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ogniwa wielkiej intrygi (Szkic na temat pewnego wątku filozoficznego w prozie Brunona Schulza)
 • Osoba, czyn, moralność jako trzy filary etyki Karola Wojtyły
 • Refleksje o stylu Soboru Watykańskiego II

Hasło encyklopedyczne

 • Vico Giambattista

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Prawda i uczciwośc w sferze publicznej
 • Wobec dziedzictwa Jana Pawła II

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Myśli o Adamie Rodzińskim
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Instytut Jana Pawła II
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Arcybiskup poetów

Rozdział w książce

 • Jasność i radość

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Spór o ubój rytualny
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Personalistyczny horyzont etyki
  [w:] Studia z Filozofii Polskiej
 • Etyka postępowania wobec zwierząt fenomenem ludzkim
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Klucze do rozumienia przyjaźni
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • [Etyka dziennikarska] Wprowadzenie
 • Ethics and Eudamonology by Rosmini
  [Etyka i eudajmonologia Rosminiego]

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kultura chrześcijańska wobec pluralizmu kultur
  [w:] Roczniki Filozoficzne

Artykuł w czasopiśmie

 • Pościg za rzeczywistością
  [w:] Więź

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Christlicher Humanismus - Ende oder Aufbruch?
  [Huamanizm chrześcijański - koniec czy przełom?]
  [w:] Die Neue Ordnung
 • Doświadczenie moralne a wiara
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ewolucja etyki solidarności po upadku komunizmu

Książka naukowa nierecenzowana

 • Polska Jana Pawła II