Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metafizyki

Stanowisko: Profesor

2020

Prace magisterskie
 • Zasada osoby jako podstawa budowania ładu społecznego w ujęciu Vittorio Possentiego. Studium z antropologii filozoficznej.
 • Antropologiczne podstawy Jacquesa Maritaina filozofii polityki
 • Karola Wojtyły dyskusja z Immanuelem Kantem na temat podstaw ludzkiej godności. Studium z antropologii filozoficznej

2019

Prace magisterskie
 • Problem ontycznych podstaw ludzkiej płciowości w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Karola Wojtyły. Studium z antropologii filozoficznej.
 • Cnoty jako sposób doskonalenia osoby ludzkiej według Tomasza z Akwinu Summy Teologicznej
 • Problem podmiotu świadomości bytu ludzkiego na podstawie 'Jogasutr Patańdżalego'. Studium z antropologii filozoficznej.

2018

Prace magisterskie
 • Osoba jako podmiot działania w antropologii Maxa Schelera
 • Karola Wojtyły i Norrisa Clarke'a ujęcie personalizmu tomistycznego
 • Prawda pierwsza jako żródło wszelkiej prawdy. Analiz I kwestii De Veritate św. Tomasz z Akwinu.
 • "Błąd antropologiczny", jego skutki i propozycja rozwiązania w ujęciu Karola Wojtyły
 • Wyznaczniki realizmu filozoficznego w ujęciu Etienne Gilsona i Mieczysława A. Krąpca

2017

Prace magisterskie
 • Problem odpowiedzialności w Karola Wojtyły antropologii filozoficznej
 • Funkcja języka w aktualizacji społecznej natury ludzkiej osoby w lingwistycznej antropologii Aleksandra Duranti.

2016

Prace magisterskie
 • Religia jako odpowiedź na doświadczenie przygodności bytu ludzkiego w ujęciu Zofii J. Zdybickiej
 • Znaki osobowe oraz sygnały i ich rola w budowaniu relacji miłości w ujęciu Karola Wojtyły. Studium na podstawie dramatu "Przed sklepem Jubilera" i traktatu "Miłość i odpowiedzialność".
 • Transcendentalia i ich rola w poznaniu metafizycznym w ujęciu Mieczysława A. Krąpca
 • Osoba jako podmiot ludzkiego działania w ujęciu Karola Wojtyły.
 • Prawda o ludziej sekualności w ujęciu Karola Wojtyły: studium z antropologii filozoficznej
 • Źródła i przejawy życia w ujęciu Kazimierza Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca. Studium z metafizyki życia.

2015

Prace magisterskie
 • Problem transcendencji bytu ludzkiego w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca i Lynne Rudder Baker. Analiza porównawcza.
 • Kobiecość i męskość jako aktualizacja ludzkiej osoby według Edyty Stein i Karola Wojtyły: Studium z antropologii filozoficznej

2014

Prace magisterskie
 • Specyfika języka metafizyki w ujęciu Stanisława Kamińskiego i Mieczysława Alberta Krąpca
 • Koncepcja duszy ludzkiej jako substancji niezupełnej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu oraz współczesnych, wybranych komentatorów (K. Kłósak, J. Pastuszka, M. A. Krąpiec).

2013

Rozprawy doktorskie
 • Metafizyczne podstawy i konsekwencje teorii "Creatio ex nihilo". Studium filozoficznej argumentacji na podstawie "Summy contra gentiles".

2012

Prace magisterskie
 • Podstawy pytań metafizycznych w ujęciu Arystotelesa i Mieczysława A. Krąpca
 • Rola poznania zdroworozsądkowego w wyodrębnianiu transcendentaliów
 • Problem istnienia idei jednostkowych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza III kwestii „De veritate – De ideis”

2011

Rozprawy doktorskie
 • Źródła sporu o podstawy poznania realistycznego w Lubelskiej Szkole Filozoficznej
 • Czynniki wyznaczające naturę ludzką i sposoby jej aktualizacji w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów i współczesnych komentarzy
Prace magisterskie
 • Tomasza z Akwinu koncepcja dobra transcendentalnego a problem zła. Analiza wybranych tekstów
 • Problem podmiotu myślenia: dusza czy mózg – w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Johna R. Searle'a
 • Dusza jako podmiot doznawania uczuć w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza
 • Aleksandra I. Horvátha koncepcja relacji
 • Argumenty metafizyczne na rzecz statusu bytowego embrionu ludzkiego
 • Rola miłości w życiu osobowym człowieka w ujęciu Jeana P. Sartra i Marie D. Philippe
 • Rola transcendentaliów w poznaniu metafizycznym w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Władysława Stróżewskiego
 • Miejsce i rola miłości w dziedzinie uczuć pożądliwo-gniewliwych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
 • Teoria partycypacji i jej rola w wyjaśnianiu relacji świata do Absolutu w ujęciu Zofii J. Zdybyckiej i Mieczysława A. Krąpca
 • Mieczysława A. Krąpca koncepcja człowieka jako podmiotu kultury
 • Rola sportu w doskonaleniu osoby ludzkiej w ujęciu Feliksa Bednarskiego, Stanisława Kowalczyka i Jerzego Kosiewicza. Studium z antropologii filozoficznej.
 • Koncepcja człowieka w ujęciu Adama Schaffa i Mieczysława A. Krąpca. Analiza porównawcza

2010

Prace magisterskie
 • Ralpha McInerny'ego interpretacja św. Tomasza z Akwinu koncepcji analogii
 • Steven'a Pinker'a koncepcja natury ludzkiej
 • Rola ciała ludzkiego w strukturze bytowej człowieka w ujęciu Kartezjusza i Mieczysława Alberta Krąpca. Analiza porównawcza
 • Źródła i skutki odrzucenia przyczyny celowej w filozofii nowożytnej na przykładach Kartezjusza, Johna Locke'a, Davida Hume'a
 • Próba filozoficznej interpretacji faktu śmierci w ujęciu Josefa Piepera i Mieczysława A. Krąpca
 • Tomasza z Akwinu koncepcja nauczyciela i jej aktualność na podstawie traktatu „De magistro”. Studium z antropologii filozoficznej
 • Podstawa tożsamości substancji w ujęciu Arystotelesa i Gottfrieda W. Leibniza. Analiza porównawcza
 • Rola przyczyny celowej w wyjaśnianiu dynamizmu bytowego w ujęciu Arystotelesa
 • Problem podmiotu uczuć w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów
 • Miłość naturalna jako przejaw celowego działania bytów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów
 • Rola cnót kardynalnych w doskonaleniu bytu ludzkiego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Studium z antropologii filozoficznej

2009

Prace magisterskie
 • Podstawa wyróżnienia zmysłu wspólnego i jego rola w poznaniu na podstawie arystotelesowskiego traktatu „O duszy” i interpretacja Mieczysława Alberta Krąpca
 • Rola uczuć w życiu osobowym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza. Analiza porównawcza
 • Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Josefa Piepera i Francisa Fukuyamy
 • Koncepcja duszy i jej rola w strukturze bytowej człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza
 • Sposoby wyjaśniania zła przez współczesne nurty filozoficzne: tomizm – egzystencjalizm – hermeneutyka. Na podstawie wybranych autorów
 • Sposób wyodrębniania złożeń bytowych w metafizyce realistycznej i ich rola w wyjaśnianiu natury bytów
 • Koncepcja miłości i jej rola w życiu osobowym człowieka w ujęciu Ericha Fromma, Gabriela Marcela, Josefa Piepera

2008

Rozprawy doktorskie
 • Johna Rawlsa kocepcja bezstronnej sprawiedliwości jako zasady organizującej ład społeczny. Studium z podstaw filozofii prawa
 • Poznanie samego siebie w aktach refleksji intelektualnej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów.
Prace magisterskie
 • Wyznaczniki osoby ludzkiej w ujęciu Józefa Kozieleckiego, Karola Wojtyły i Mieczysława A. Krąpca
 • Podstawy transcendencji osoby ludzkiej i sposoby jej przejawiania się w ujęciu Ericka L. Mascalla i Victora E. Frankla
 • Specyfika poznania metafizycznego w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, Antoniego B. Stępnia i Stanisława Kamińskiego
 • Podstawa wyodrębnienia pytań metafizycznych i ich specyfika w ujęciu Arystotelesa, M. Heideggera, M. A. Krąpca
 • Źródła kryzysu ludzkiej wolności we współczesnej kulturze i próby jego przezwyciężenia w ujęciu Jana Pawła II i Mieczysława A. Krąpca
 • Georga P. Klubertanza koncepcja analogii bytu i poznania
 • Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania prawdy jako transcendentalnej właściwości bytów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów
 • Rola cnoty roztropności w doskonaleniu osoby ludzkiej na podstawie Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu (II-II q. 47-56)
 • Dusza ludzka jako ostateczna racja jedności istnienia i działania człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca
 • Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania dobra, jako transcendentalnej właściwości bytów, na podstawie 21kwestii "De veritate” św. Tomasza z Akwinu
 • Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego i Karola Wojtyły
 • Rola partycypacji w wyjaśnianiu rzeczywistości w ujęciu Korneliusza Fabro i Zofii J. Zdybickiej
 • Podstawy jedności bytowej człowieka i formy przejawiania się tej jedności w ludzkim działaniu w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Romana Ingardena. Analiza porównawcza
 • Kazimierza Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca interpretacja teleologii Arystotelesa
 • Koncepcja natury ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Stevena Pinkera
 • Ericka Mascalla i Mieczysława A. Krąpca koncepcja analogii i jej rola w wyjaśnianiu rzeczywistości

2007

Rozprawy doktorskie
 • Tomasza z Akwinu koncepcja intuicji intelektualnej i jej rola w poznawaniu rzeczywistości
Prace magisterskie
 • Koncepcja substancji i natury ludzkiej w ujęciu Alfreda N. Whiteheada i Erica L. Mascalla
 • Specyfika wyjaśniania i uzasadniania w metafizyce realistycznej w ujęciu Stanisława Kamińskiego i Mieczysława Alberta Krąpca
 • Koncepcja natury ludzkiej i sposób jej aktualizacji w ujęciu J. J. Rousseau i M. A. Krąpca

2006

Rozprawy doktorskie
 • Teoria aktu i możności w wyjaśnianiu dynamizmu osoby ludzkiej w ujęciu Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Alberta Krąpca.
 • Koncepcja personalizmu Szkoły Bostońskiej.Bordena Parkera Bowne`a próba przezwyciężenia naturalizmu i materialistycznego ewolucjonizmu w rozumieniu człowieka.
 • Praktyka cnót jako droga spełniania się życia osobowego człowieka w ujęciu J. Woronieckiego
Prace magisterskie
 • Metafizyczno-antropologiczne źródła godności osoby ludzkiej w ujęciu wybranych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej
 • Rola emocji w życiu poznawczym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Kartezjusza i Wiliama Jamesa
 • Filozoficzna próba wyjaśnienia sensu śmierci w filozofii realistycznej i analitycznej na przykładzie wybranych autorów. Analiza porównawcza
 • Źródła nihilizmu teoretycznego i praktycznego oraz sposób jego przezwyciężania w ujęciu Vittorio Possentiego
 • Metafizyczno-antropologiczne źródła sporu o opóźnioną animację. Analiza stanowisk Mieczysława A. Krąpca, Tadeusza Ślipko, Normana M. Forda
 • Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Richarda Rorty'ego. Analiza porównawcza
 • Mieczysława Alberta Krąpca teoria analogii transcendentalnej
 • Metafizyczno-antropologiczne argumenty za nienaruszalnością życia ludzkiego
 • Rola sądu egzystencjalnego w poznaniu istnienia bytu w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Antoniego B. Stępnia

2005

Rozprawy doktorskie
 • Metafizyczno-antropologiczne podstawy zależności prawa stanowionego od prawa naturalnego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Alberta Krapca
Prace magisterskie
 • Homo ludens jako wyraz aktualizacji społecznej natury człowieka
 • Rola sądów egzystencjalnych w wyodrębnianiu transcendentaliów w metafizyce realistycznej
 • Rola poznania zdroworozsądkowego w metafizyce realistycznej
 • Antropologiczno-metafizyczne podstawy decyzji ludzkich w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i komentatorów (M.A. Krąpiec, K. Wojtyła, J. Woroniecki)
 • Koncepcja poznania metafizycznego w ujęciu Stanisława Adamczyka i Mieczysława Alberta Krąpca
 • Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Erika L. Mascalla
 • Problem granic wolności ludzkiej w poznaniu teoretyczno-praktycznym w ujęciu Mieczysława Krąpca, Karola Wojtyły i Władysława Stróżewskiego
 • Metafizyka Platona w ujęciu Giovanniego Realego i Władysława Stróżewskiego

2004

Rozprawy doktorskie
 • Gallusa Mansera teoria aktu i możności jako podstawa rozumienia tomizmu
Prace magisterskie
 • Rola ciała w strukturze osobowej człowieka w ujęciu wybranych autorów (M. A. Krąpiec, K. Wojtyła, V. Frankl – analiza porównawcza)
 • Nadzieja jako przejaw transcendencji bytu ludzkiego w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Gabriela Marcela
 • Problem ostatecznycej relacji ludzkich aktów decyzyjnych w ujęciu wybranych autorów ( M. A. Krąpca, Z. Zdybickiej,
 • Filozoficzna próba wyjaśnienia sensu cierpienia w ujęciu o. M. A. Krąpca i V. E. Frankla
 • Rola cierpienia w życiu osobowym człowieka według T. Ślipki, M.A. Krąpca, L. Borosa (analizy filozoficzne)
 • Koncepcja poznania sądowego w metafizyce realistycznej w ujęciu Krąpca i Gilsona
 • Podstawy transcendencji bytu ludzkiego i sposoby jej przejawiania się w ujęciu G. Marcela i M. A. Krąpca
 • Josefa Piepera koncepcja człowieka jako osoby
 • Problem podstaw ludzkich decyzji
 • Osoba ludzka i jej niezbywalne prawa na podstawie analizy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i dokumentów wokółdeklaracyjnych
 • Dobro wspólne jako ostateczna racja państwa w ujęciu M. A. Krąpca i M. Novaka
 • Problem uczuć (doznań) duszy na podstawie XXVI q. D.V. (De passionibus animae) św. Tomasza i wybranych współczesnych komentatorów –J. Pastuszki i M.A.Krąpca.
 • Problem poznania zła - w teorii zła jako braku - u wybranych autorów: M.A.Krąpca i P.Ricoeura.
 • Rozum szczegółowy i jego rola w poznaniu rzeczy jednostkowych w ujęciu Tomasza z Akwinu i M.A. Krąpca
 • Piękno metafizyczne jako podstawa poznania kontemplacyjnego w ujęciu Etienne Gilsona, Jacquesa Maritaina i Mieczysława Alberta Krąpca
 • Podstawa dynamizmu bytu według Arystotelesa i Świętego Tomasza z Akwinu
 • Rola separacji metafizycznej w wyodrębnianiu transcendentaliów
 • Rola piękna metafizycznego w wyjaśnianiu doskonałościowego bytowania świata osób i rzeczy

2003

Prace magisterskie
 • Człowiek jako synteza świata materialnego i du-chowego według św. Tomasza z Akwinu na podstawie II księgu Summy Contra Gentiles.
 • Czynniki konstytuujące osobę ludzką w ujęciu M. de Unamuno i M. A. Krąpca.
 • Podstawy i przejawy transcendencji osoby w ujęciu Karola Wojtyły i Mieczysława Alberta Krąpca.
 • Męstwo jako miara miłości dobra trudnego
 • Koncepcja osoby w filozofii realistycznej i filozofii dialogu na podstawie wybranych autorów: Mieczysława Alberta Krąpca i Emmanuela Levinasa.
 • Podstawa wyodrębniania sądów egzystencjalnych, ich rozumienie i rola w poznaniu metafizycznym na podstawie wybranych autorów: M. A. Krąpca i E. Gilsona.
 • Metafizyczne i antropologiczne podstawy poznania rzeczy jednostkowych jako jednostkowych na podstawie 3 kwestii Quaestiones disputatae de veritate: De ideis św. Tomasza z Akwinu.
 • Giovanni Realego interpretacja Arystotelesowskiej koncepcji substancji.
 • Rola języka (naturalnego) w metafizyce realistycznej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Etienne Gilsona.
 • Tomaszowe rozumienie aktu stworzenia jako constitutio ipsa dependentia na podstawie II księgi "Summy contra Gentiles".
 • Próba filozoficznego wyjaśnienia problemu cierpienia na podstawie prac M. A. Krąpca i P. Ricoeura.
 • Rola transcendentale piękno w doskonaleniu osoby ludzkiej w ujęciu wybranych autorów (Mieczysława Alberta Krąpca, Piotra Jaroszyńskiego, Władysława Stróżewskiego, Henryka Kieresia).
 • Rola miłości w realizacji dobra osoby ludzkiej na podstawie wybranych autorów: Dietricha von Hildebranda, Mieczysława Alberta Krąpca i Karola Wojtyły.
 • Rozumienie analogii transcendentalnej i jej roli w poznaniu metafizycznym w ujęciu Mieczysława A. Krąpca

2002

Prace magisterskie
 • Rola poznania prawdy w doskonaleniu osoby ludzkiej. (Na podstawie kwestii I i XXI "Quaestiones disputatae de veritate" św. Tomasza z Akwinu oraz "Metafizyki" Mieczysława Alberta Krąpca)
 • Miłość jako racja dynamizmu bytowania osoby ludzkiej w ujęciu M. A. Krąpca i K. Wojtyły
 • Filozoficzna próba interpretacji faktu śmierci w ujęciu M. A. Krąpca i L. Borosa
 • "Caritas veritatis" jako źródło życia racjonalnego człowieka. (Na podstawie kwestii 149-167 Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu)
 • Celowość świata, osób i rzeczy na podstawie q. 21 "Quaestiones disputatae de veritate" św. Tomasza z Akwinu.
 • Johna Rawlsa koncepcja sprawiedliwości
 • Podstawy formułowanie pytań metafizycznych na podstawie ks. III "Metafizyki" Arystotelesa i "Metafizyki" M. A. Krąpca