Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metafizyki

Stanowisko: Profesor


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Parvus error in principio magnus est in fine”: Thomas Aquinas’s Reinterpretation of the Understanding of Being and Essence as the Basis for the Discovery of the First Cause as Ipsum Esse
  ["Parvus error in principio magnus est in fine”: Tomaszowa reinterpretacja rozumienia bytu i istoty podstawą odkrycia Pierwszej Przyczyny jako Ipsum Esse]
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Czy dusza ludzka jest płciowa? W poszukiwaniu prawdy o ludzkiej płciowości
  [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Pulchrum sequitur esse rei. U źródeł transcendentalności piękna
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bonum sequitur esse rei
 • Rola filozofii greckiej w budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji Europy
 • O realistycznej metafizyce. Od Arystotelesa do Krąpca i z powrotem
 • Kłopoty z rozumieniem natury
 • Byty jako nośniki dobra
 • Pierwszy polski metafizyk. Mieczysława A. Krąpca koncepcja współcze snej metafizyki realistycznej
 • Metafizyka ogniskową filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca wkład do filozofii współczesnej

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Discovery of the Internal Structure of Being
  [Odkrycie wewnętrznej struktury bytów]
 • Dlaczego stworzenie "ex nihilo" : teoria metafizycznego kreacjonizmu

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pierwsze zasady “wyrazem” porządku racjonalnego. Interpretacja metafizycznych pierwszych zasad
 • Veritas sequitur esse
 • Czy św. Tomasz z Akwinu „ochrzcił” Arystotelesa?
 • Teoria kreacjonizmu jako punkt zwrotny w wyjaśnianiu świata i człowieka

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • O posłudze i zadaniach Uniwersytetu na dziś. Mieczysława A. Krąpca koncepcja uniwersytetu
  [w:] Człowiek w Kulturze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Słowo wprowadzenia
 • U podstaw rozumienia prawdy
 • Wprowadzenie
 • Veritas sequitur esse
 • Transcendentalia a poznanie metafizyczne
 • Słowo wstępne
 • Introduction
  [Wprowadzenie]
 • Pierwsze zasady "wyrazem" porządku racjonalnego. Interpretacja metafizycznych pierwszych zasad
 • Czym jest sumienie? Analiza pierwszego artykułu kwestii De conscientia
 • Transcendentalia w perspektywie historycznej. Od arche do antytranscendentaliów.
 • Człowiek bez sumienia?
 • Czym jest syndereza? Analiza pierwszego artykułu kwestii De synderesi

2017


Książka naukowa recenzowana

 • On Causes, Participation, and Analogy
  [O przyczynach, partycypacji i analogii]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Compositons of Being: Metaphysical and Non-Metaphysical Ways of Understanding and Discerning Them
  [Złożenia bytowe: Metafizyczny i nie-metafizyczny sposób ich rozumienia i wyodreniania]
  [w:] Studia Gilsoniana
 • Prawda o osobie ludzkiej źródłem o obroną tożsamości kultury Zachodu
  [w:] Człowiek w Kulturze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Antropologiczne podstawy wychowania w przedszkolu. Kogo, dlaczego i w jakim celu wychowujemy?
 • Wykład z metafizyki. Z dydaktyki metafizyki
 • Analogia i jej funkcja w poznaniu metafizycznym

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Metafizyka a ontologie : próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy
 • Metafizyka a ontologie. Próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Analogiczna teoria znaczenia terminów językowych. Elementy metafizyki języka
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Problem metody poznania realistycznego: abstrakcja czy separacja?
 • Czym i dlaczego jest życie? Analizy metafizyczne

Książka naukowa nierecenzowana

 • The realistic interpretation of reality
  [Realistyczna interpretacja rzeczywistości]
 • Realistic Interpretation of Reality
  [Realistyczna interpretacja rzeczywistości]

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Osoba a wielokulturowość
  [w:] Człowiek w Kulturze
 • Bonum Sequitur Esse
  [w:] Studia Gilsoniana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Błąd metafizyczny i jego skutki w kulturze

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Homo Viator
  [w:] Człowiek w Kulturze
 • The Metaphysical Cognition ofthe Person
  [Metafizyczne poznanie osoby]
  [w:] Espíritu (Barcelona)

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Spór o opóźnioną anaimację. Prawdziwy czy pozorny problem?

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej
  [w:] Wychowawca