Witold Kołbuk

prof. dr hab. Witold Kołbuk

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Profesor

2016

Prace magisterskie
 • Światowa produkcja zbożowa na początku XXI wieku – między skalą zapotrzebowania a skalą możliwości
 • Ekonomiczny wymiar sponsoring sportu na przykładzie klubów piłkarskich Europy Zachodniej
 • Koncern Gazprom jako narzędzie realizacji celów politycznych przez Rosję
 • Migracje w regionie lubelskim w latach 1990-2015 – przyczyny, skala i skutki ekonomiczne
 • Wpływ kondycji gospodarki USA i Rosji na gospodarkę światową na początku XXI wieku
 • Konkurencyjność polskiego eksportu na początku XXI wieku
 • Specjalne strefy ekonomiczne – idea i realizacja na początku XXI wieku
 • Integracyjna rola Euroregionów „Karpaty" i „Bug"
 • Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne na Lubelszczyźnie 1990-2015
 • Tendencje zmian w światowym wydobyciu i eksploatacji złóż miedzi na przełomie XX i XXI wieku
 • Polityka celna Polski na przełomie XX i XXI wieku
 • Międzynarodowa wymiana handlowa Ukrainy 1991-2015
 • Gaz i ropa naftowa w gospodarce współczesnej Rosji

2014

Prace magisterskie
 • Model świętości kobiecej w kulturze staroruskiej.
 • Radzieccy i rosyjscy uczestnicy warszawskich Festiwali Chopinowskich
 • Polityka interwencjonizmu gospodarczego w Europie międzywojennej.
 • Wpływ zmian kondycji gospodarki amerykańskiej na sytuację gospodarczą w Europie w okresie międzywojennym
 • Dramat narodu nieujarzmionego według opowiadania Lwa Tołstoja „Za co?”
 • Żydzi i kultura żydowska w twórczości Ilii Erenburga
 • Martyrologia unitów podlaskich w świetle „Listów unitów wygnanych do orenburskiej guberni”
 • Motywy religijne w filmie “Andriej Rublow” Andrieja Tarkowskiego
 • Kierunki zmian w polskim handlu zagranicznym w latach 1970-2010
 • Kierunki przemian gospodarczych w Europie bizantyjskiej i Europie łacińskiej we wczesnym Średniowieczu.
 • Efektywność gospodarcza państw europejskich rządzonych przez dyktatorów w okresie międzywojennym.
 • Konsekwencje drugiej rewolucji przemysłowej dla gospodarki światowej
 • Efektywność gospodarki planowej w Polsce Ludowej
 • Dramatyzm powstania styczniowego w filmie "Szwadron" Juliusza Machulskiego.
 • Wojna polsko-bolszewicka w filmie Jerzego Hoffmana "1920. Bitwa warszawska".
 • Idea tworzenia państwowej bankowości w Polsce międzywojennej i jej realizacja.
 • Między artystyczną wyobraźnią a rzeczywistością w filmie „Mała Moskwa” Waldemara Krzystka
 • Centralny Okręg Przemysłowy - założenia, realizacja i dziedzictwo.
 • Przemysł lotniczy w Polsce międzywojennej.
 • Strategia rozwoju gospodarczego Polski w latach 1971-1980
 • Reaganomika – założenia, realizacja i skutki
 • Idea neounii i jej realizacja na Podlasiu
 • Działalność Władysława Grabskiego jako polityka i ekonomisty w latach 1918-1925
 • Unia cerkiewna i unici w twórczości Stefana Żeromskiego i Władysława Stanisława Reymonta.
 • Efektywność inicjatyw stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w latach 1944-2013

2013

Prace magisterskie
 • Monaster w Grabarce - dzieje i rola w życiu religijnym prawosławnych na ziemiach polskich
 • „Wielka Smuta” w filmie Władimira Chotinienki „Rok 1612”
 • Cudowne ikony Matki Bożej w życiu religijnym na ziemiach ruskich
 • Noc świętojańska w kulturze dawnej Słowiańszczyzny
 • Ostatni święty carskiej Rosji – Serafin z Sarowa
 • Powrót do wartości chrześcijańskich we współczesnej Rosji - film "Wyspa" Pawła Łungina
 • Siergiej Radoneżski (1314-1392) jako odnowiciel życia monastycznego na Rusi

2011

Prace magisterskie
 • Święty Jozafat Kuncewicz w polskim piśmiennictwie - wizerunek hagiograficzny.
 • Krytyka unii cerkiewnej w publicystyce rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku.
 • Rusyfikacja Przywiślańskiego Kraju we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego.
 • Obraz wojny polsko-bolszewickiej na podstawie wspomnień Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego.
 • Rola prawosławnego monasteru w Jabłecznej w kulturze pogranicza polsko-ruskiego.
 • Iwan Mazepa w polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej tradycji piśmienniczej.
 • Rosja i Rosjanie w utworach literackich Stefana Żeromskiego.
 • Martyrologia unitów podlaskich w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku.
 • Między biografią historyczno-literacką a pamfletem politycznym - "Lenin" Ferdynanda Ossendowskiego.
 • Maksym Sandowycz - kontrowersyjny święty Kościoła prawosławnego.
 • Dzieje kultu świętego Aleksandra Newskiego.

2010

Prace magisterskie
 • Konflikt Cerkwi prawosławnej z Kościołem katolickim w Polsce międzywojennej na łamach czasopisma "Woskriesnoje Cztienije".
 • Obraz życia dworu carskiego na podstawie "Dzienników" Mikołaja II Romanowa.
 • Dzieje unii cerkiewnej według dzieła Nikołaja Nikołajewicza Bantysz-Kamienskiego Istoriczieskoje izwiestije o woznikszej w Polsze Unii z 1805 roku.
 • Propaganda rosyjskiego prawosławia w Galicji.
 • Rosyjskie życie kulturalne w Siedlcach do 1915 roku.
 • Obraz wojny polsko - bolszewickiej na podstawie "Konarmii" Izaaka Babla.
 • Obecność prawosławia w Zamościu do 1885 roku według dzieła Aleksandra Budiłowicza "Russkaja prawosławnaja starina w Zamostie".

2005

Prace magisterskie
 • Dzieje oświaty w Nowej Dębie.
 • Budżety samorządu gminy Stary Dzików koło Lubaczowa w latach 1998-2003
 • Koncepcja wychowania przez sztukę Stefana Szumana (1889-1972).
 • Dzieje oświaty w Mielcu.
 • Szkoła Elementarna w Surhowie koło Krasnegostawu.Dzieje placówki oświatowej w środowisku wiejskim.
 • Kierunki zmian na rynku pracy w Polsce po 1989 roku na przykladzie Podkarpacia
 • Dzieje oświaty i życia kulturalnego w gminie Harasiuki k/Biłgoraja.
 • Teoria i praktyka Marii Montessori w wychowaniu pezdszkolnym.
 • Model polskiego wychowania patriotycznego w epoce romantyzmu.
 • Dzieje życia kulturalnego w Sandomierzu w XX wieku.
 • Analiza efektywności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i na świecie.
 • Efektywność ekonomiczna zakładów pracy chronionej na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego "NABOR" w Kraśniku
 • Dzieje Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach.
 • Aleksander Kamiński jako teoretyk i organizator Harcerstwa Polskiego.
 • Dzieje oświaty w gminie Olszanica k/Leska od 1945 roku.
 • Efektywność działalności Biura Handlu Zagranicznego Huty Stalowa Wola S.A.
 • Dzieje oświaty w Sanoku w okresie międzywojennym.
 • Kierunki zmian w organizacji i funkcjonowaniu spółdzielczości w Polsce po 1989 roku na przykładzie Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Tarnowie
 • Organizacja i funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "NOWEX" w Stalowej Woli
 • Budżety Samorządu Gminy Dębica 1994-2003
 • Działalność instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych na podkarpaciu.
 • Budżety Samorządu Gminy Lubaczów 1995-2004
 • Myśl pedagogiczna Kazimierza Sośnickiego 1883-1976.
 • Realizacja idei specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce
 • Budżety Samorządu Gminy Bychawa 1994-2004
 • Budżety samorządu gminy Sandomierz 1996-2004
 • Czynniki warunkujące powstawanie trudności wychowawczych we współczesnej rodznie.
 • Biblioteki na terenie gminy Pysznica jako placówki kulturalno-oświatowe.
 • Dzieje zycia kulturalnego w Klimontowie
 • Muzeum BudownictwaLudowego w Sanoku jako placówka kultury.
 • Działalność pedagogiczna i oświatowa Heleny Radlińskiej (1879-1954).
 • Organizacja i funkcjonowanie bankowości spółdzielczej w Polsce na przykładzie działania Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli
 • Kierunki zmian w formach przeciwdziałania bezrobociu po 1989 r. na przykładzie Podkarpacia
 • Przekształcenia w strukturze gospodarczej w Mielcu po 1989 r.
 • Wartości wychowawcze twórczości literackiej Janusza Korczaka.
 • Dzieje zycia kulturalnego w Zamościu 1944-2004.
 • Efektywność form przeciwdziałania zjawisku bezrobocia w Niżańskiem po 1989 r
 • Efektywność rorm przeciwdziałania zjawisku bezrobocia na Podkarpaciu po 1989 roku
 • Rynek pracy w Kolbuszowskiem po 1989 r.
 • Przekształcenia w rolnictwie na Podkarpaciu po 1989 roku w obliczu integracji z UE
 • Dzieje zycia kulturalnego w Sanoku.
 • Inwestycje kapitału francuskiego w Polsce po 1989 roku na przykładzie Lubartowa
 • Restrukturyzacja rolnictwa na Lubelszczyźnie po 1989 r. na przykładzie Gminy Wysokie k/Frampola
 • Produkcja eksportowa w HSW-ZKM Sp.z o.o. w latach 1998-2004 - kierunki zmian
 • Dzieje życia kulturalnego w Komarowie koło Zamościa.
 • Restrukturyzacja polskiej energetyki po 1989 roku na przykładzie Elektrowni Stalowa Wola S.A.
 • Zmiany form opodatkowania małych firm w Polsce w latach 1989-2003

2004

Prace magisterskie
 • Dzieje ruchu harcerskiego w Tarnobrzegu.
 • Zofia Sękowska jako tworczyni Lubelskiej Szkoły Pedagogiki Specjalnej.
 • Organizacja i funkcjonowanie Zakładu Materiałów Budowlanych w Harasiukach k/Biłgoraja 1989-2002
 • Organizacja i metodologia badań marketingowych oraz ich zastosowanie na przykładzie ZPOW "Hortino" w Leżajsku
 • Efektywność transakcji leasingowych w finansowaniu długoterminowych inwestycji
 • Formy przeciwdziałania bezrobociu w Stalowej Woli po 1989 r.
 • Wojciech Wiącek (1869-1944) jako działacz kulturano-oświatowy w tarnobrzeskiem.
 • Efektywność modernizacji polskiego mleczarstwa po 1990 r.
 • Dzieje życia kulturalnego w Racławicach k/Niska.
 • Koncepcje pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego.
 • Idea i realizacja opieki nad dziećmi uposledzonymi umysłowo w Polsce na przykł.DPS w Łące k/Rzeszowa.
 • Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na zamojszczyźnie po 1989 roku.
 • Dzieje życia kulturalnego w Łańcucie.
 • Maria Grzegorzewska jako teoretyk i organizator polskiej pedagogiki specjalnej.
 • Przemiany w strukturze i infrastrukturze gospodarczo-społecznej w gminie Harasiuki nad Tanwią po 1989 roku
 • Formy opieki instytucjonalnej nad dziećmi w powiecie sanockim w latach 1944-1950.
 • Dzieje SP 9 w Stalowej Woli
 • Polityka celna państwa polskiego dawniej i dziś
 • Przekształcenia społeczno-gospodarcze w gminie Bychawa po 1989 roku.
 • Rynek pracy w Niżańskiem w latach 1990-2003
 • Dzieje oświaty w Sanoku w XX wieku.
 • Formy doraźnej opieki instytucjonalnej nad dzieckiem w Polsce na przykł. działalności Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie.
 • Rynek pracy w Polsce po 1989 roku na przykładzie powiatu biłgorajskiego
 • VAT w polskim systemie podatkowym
 • Zmiany w strukturze i infrastrukturze społeczno-gospodarczej gminy grębów po roku 1989 roku
 • Dzieje rozwoju terapii zajęciowej na przykł. Warsztatów Terapii zajęciowej w Mielcu.
 • Efektywność inicjatyw resocjalizacyjnych młodzieży w Polsce po 1989.
 • Model wychowania ubogiej młodzieży wg ks. B. Markiewicza.
 • Model wychowania patriotycznego w dobie Oświecenia.
 • Dzieje szkolnictwa elementarnego w Żabnie k/Tarnowa.
 • Efektywność modernizacji polskiego rolnictwa po 1989 roku
 • Przemiany gospodarcze w Lubaczowskim 1990-2003
 • Marketing w działalności przedsiębiorstwa produkcji maszyn budowlanych na przykładzie HSW-CBM Sp. z o.o.
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce po 1989 roku na przykładzie Podkarpacia
 • Dzieje oswiaty w Stalowej Woli do 1989 roku.
 • Funkcjonowanie i organizacja Zakładu Odlewnictwa Aluminiowego "ALUTEC" Sp. z o.o w Stalowej Woli
 • Inwestycje kapitału niemieckiego w Polsce po 1989 roku
 • Mysl i działalność pedagogiczna E. Bojanowskiego.
 • Zmiany w strukturze i infrastrukturze społeczno-gospodarczej w gminie Krzeszów po 1989 roku
 • Myśl pedagogiczna Janusza \Korczaka -współczesne odczytanie.
 • Akcyza w polskim systemie podatkowym dawniej i dziś
 • Dzieje szkolnictwa elementarnego w gminie Potok Wielki w drugiej poł. XX wieku.

2003

Prace magisterskie
 • Przemysł siarkowy w Polsce - tradycje, stan współczesny i perspektywy rozwoju.