Witold Kołbuk

prof. dr hab. Witold Kołbuk

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Profesor


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego
  [w:] Studia Białorutenistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Szanse biznesowe rozwoju polskiej turystyki historyczno kulturowej na Ukrainie
 • Droga do cerkiewnej unii brzeskiej według Oskara Haleckiego (1891 – 1973)
 • Proces polonizacji ludności rusko-unickiej na południowym Podlasiu
 • Duchowieństwo katolickie epoki Oświecenia w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego

Recenzja książki naukowej

 • Bibliotekarz Podlaski nr 39

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obiekty cerkiewne we współczesnej Polsce jako spuścizna materialna wschodniego chrześcijaństwa

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Panslawistyczne echa w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Patriarchy Tichona (Wasilija Bieławina) związki z Lublinem, Nadbużem i Polską

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kondycja unii cerkiewnej na wschodniej Białorusi według wizytacji z lat 1789-1790
 • Duchowieństwo katolickie epoki Oświecenia w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Historyczna prawda literackiej narracji

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Średniowieczna Ruś w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
  [w:] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Perspektywy rozwoju polsko-rosyjskiej wymiany handlowej w najbliższej przyszłości
 • Two Faces of the Same Reality. Liquidation of Church Union in Belarus in 1839 According to Orthodox and Catholic Literature
  [Dwa oblicza tej samej rzeczywistości – likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi w 1839 roku według piśmiennictwa prawosławnego i katolickiego]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Droga do cerkiewnej unii brzeskiej według Oskara Haleckiego (1891-1973)
 • Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym pogranicza na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku
  [w:] Studia Białorutenistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dawne cerkwie prawosławne i unickie w użytkowaniu Kościoła łacińskiego we współczesnej Polsce
 • Derusyfikacja prawosławia na ziemiach polskich w XX wieku
 • Plebanie unickie na ziemiach nadbużańskich w XIX wieku
 • Формирование национального самосознания среди униатов над Бугом и Саном – различия и сходства
  [Rozwój tożsamości narodowej unitów na ziemiach nadbużańskich i nadsańskich - różnice i podobieństwa]

Recenzja książki naukowej

 • Anna Krochmal, Archiwum historyczne eparchii przemyskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Dwa oblicza tej samej rzeczywistości - likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi w 1839 roku według piśmiennictwa prawosławnego i katolickiego
 • Możliwości i ograniczenia badania duchowieństwa unickiego jako grupy społecznej na podstawie źródeł archiwalnych i bibliotecznych

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kasaty unii cerkiewnej w piśmiennictwie rosyjskim XIX wieku
  [w:] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
 • Próba przejęcia przez prawosławie parafii unickich w Kongresówce w latach 1840-1842
  [w:] Studia Archiwalne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Przykład decyzji strategicznej: czy wydobywać gaz łupkowy w Polsce?
 • Czarny wizerunek Rosji i prawosławia u schyłku XIX wieku w "Listach unitów zesłanych do orenburskiej guberni"
 • Stefan Żeromski wobec kwestii prześladowania unitów podlasko-chełmskich

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim: Natalyia Łukashenko

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Dawne cerkwie prawosławne i unickie w użytkowaniu Kościoła łacińskiego we współczesnej Polsce
 • Derusyfikacja prawosławia na ziemiach polskich w XX wieku
 • Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Gazprom na polskim rynku paliw w latach 1989 - 2014
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania
 • Od idei jedności wyznaniowej do ukształtowania się tożsamości kulturowo-narodowej na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie XIX wieku
  [w:] Polilog. Studia Neofilologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Nieromantyczna" wizja rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
 • Spór o konsekwencjie unii brzeskiej w piśmiennictwie polskim i rosyjskim w XIX wieku
 • Wizerunek Rosji i prawosławia w „unickim martyrologium” księdza Józefa Pruszkowskiego
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku rosyjskiego koncernu Gazprom przez sponsoring sportu

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Reinterpretacja dziejów wschodniego chrześcijaństwa na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie polskim po 1945 roku

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich
  [w:] Studia Białorutenistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Od idei jedności wyznaniowej do ukształtowania się tożsamości kulturowo-narodowej na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie XIX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zarządzanie procesami ochrony rusko-prawosławnych cerkwi w Polsce jako dziedzictwem kulturalnym

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Spór o narodowy charakter prawosławia na ziemiach polskich w XX w.
 • Konwersja unitów na prawosławie w okolicach Tarnogrodu w latach 1840-1842
 • Konfrontacja zamiast dialogu – publicystyka rosyjsko-prawosławna XIX wieku o unii cerkiewnej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim: Paweł Ślaza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Problem białorutenizacji prawosławia w Polsce międzywojennej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Spór o narodowy charakter prawosławia na ziemiach polskich w XX w.

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rosyjscy historycy XIX wieku Nikołaj Bantysz-Kamienski i Michaił Kojałowicz o losach unii cerkiewnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
  [w:] Studia Słowianoznawcze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Unicki biskup nominat Jan Kaliński wobec powstania styczniowego
 • Cerkiew prawosławna pod kontrolą władz PRL
 • Unia brzeska - inspiracja polska, ruska czy śródziemnomorska?
 • Rosyjskie piśmiennictwo przełomu XIX i XX wieku w obronie prawosławia na ziemiach nadbużańskich
 • Białoruskie szanse neounii
 • Odwoływanie się do historii w biznesowych negocjacjach polsko-rosyjskich

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Рецензія дисертації: Людмила Третяк
  [Recenzja w przewodzie doktorskim: Lyudmyła Tretyak]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Stefan Żeromski wobec kwestii prześladowania unitów podlasko-chełmskich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Odwoływanie się do historii w biznesowych negocjacjach polsko-rosyjskich

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Життя і діяльність архієпископа Йосафата Кунцевича на тлі його епохи
  [Życie i działalność arcybiskupa Jozafata Kuncewicza na tle epoki]
 • Dzieje unii cerkiewnej w dziewiętnastowiecznej historiografii rosyjskiej
 • Kierunki zmian w zarządzaniu systemem kształcenia humanistycznego na poziomie studiów wyższych w Polsce w drugim dziesięcioleciu XXI w.
 • Prawosławne cerkwie-sobory w Kongresówce

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej, red. E. Niebelski, Wydawnictwo KUL Lublin – Warszawa 2008, ss. 445.
  [w:] Wrocławskie Studia Wschodnie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Cerkiew prawosławna pod kontrolą władz PRL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Nieromantyczna” wizja rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polskie prawosławie w Internecie (według stanu na rok 2007)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Konsekwencje kasaty unii cerkiewnej na Nadbużu
 • Pre-historia Połockiego Soboru i jego konsekwencje
 • Wielkoruska Cerkiew prawosławna wobec idei unijnej - dawniej i dziś
 • Lenkijos Karalystes unitų dvasininkija Sausio sukilime
  [Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim w powstaniu styczniowym]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wielkoruska Cerkiew prawosławna wobec idei unijnej – dawniej i dziś

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obecność prawosławia w Internecie - skala i rola
 • Wschodnie chrześcijaństwo w Polsce w sieci Internetu
 • Episkopat prawosławny w Polsce międzywojennej. Kwestia tożsamości narodowej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Beata Lorens, Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005, ss 336
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Lublin 2010

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Obecność prawosławia w Internecie – skala i rola

2007


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dionizy Waledyński (1876-1960) - kontrowersyjny prawosławny metropolita warszawski

Recenzja książki naukowej

 • Studia Białorutenistyczne, t. 1

2006


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kondycja ekonomiczna Cerkwi unickiej w rejonie Tomaszowa w XVIII i XIX wieku

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Kwestia „polonizacji” Cerkwi prawosławnej w Polsce międzywojennej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim: Andrij Pawłyszyn
 • Recenzja w przewodzie doktorskim: Mariusz Kaznowski

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym: Andrzej Gil

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kwestia „polonizacji” Cerkwi prawosławnej w Polsce międzywojennej

2005


Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim: Oleh Duch
 • Recenzja w przewodzie doktorskim: Piotr Siwicki

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Mniejszość rosyjska w Polsce międzywojennej – zmarginalizowana społeczność
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim: Beata Bodzioch-Kaznowska

2003


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Koegzystencja unitów i łacinników na pograniczu polsko-ruskim w XIX wieku

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim (promotor): Witold Bobryk
 • Recenzja w przewodzie doktorskim: Beata Lorens

2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przyczyny trudności ukraińskiej oświaty elementarnej w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Idea panslawizmu w środowisku krakowskim na początku XX wieku

2001

 • Parafia unicka w Sosnowicy

 • Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja w przewodzie doktorskim: Jarosław Stocki

  2000


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Polityka ekspansji rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX w.
   [w:] CZASY NOWOŻYTNE
  • Kwestia chełmska 1839-1918. Między religią a polityką
   [w:] Studia Religiologica - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

  • Dzieje Kościołów na ziemiach pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego we współczesnych badaniach polskich historyków

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja w przewodzie doktorskim: Dorota Wereda

  1999


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Skutki carskiego ukazu tolerancyjnego z 1905 roku na ziemi chełmsko-podlaskiej
   [w:] Roczniki Humanistyczne
  • Galicyjski episkopat greckokatolicki wobec Polaków i kultury polskiej
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  1998


  Książka naukowa recenzowana

  • Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku: struktury administracyjne

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wezwania cerkwi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w połowie XIX wieku
   [w:] ACTA POLONO-RUTHENICA

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cerkiew greckokatolicka na Łemkowszczyźnie w XVII w.: problem odrębności
  • Tradycje unii brzeskiej w świadomości społeczeństwa Królestwa Polskiego w XIX wieku
  • Prawosławie w Rzeczypospolitej w przededniu rozbiorów (połowa XVIII w.)
  • Kontrowersje wokół ocen działalności Michała Kuziemskiego jako chełmskiego biskupa unickiego (1868-1871)

  1997


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Niszczenie dzieła unii brzeskiej - założenia i realizacja
   [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
  • Granice i sieć parafialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie XVIII i XIX w.
   [w:] Polska - Ukraina 1000 lat sąsiedztwa (ISSN 0867-1060)

  1996


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Niszczenie dzieła unii brzeskiej - założenia i realizacja

  1995


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Aktywność społeczno-kulturalna duchowieństwa unickiego w XIX wieku

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja w przewodzie doktorskim: Anna Krochmal

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Cerkiew greckokatolicka na Łemkowszczyźnie w XVIII w.: problem odrębności

  1994


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Unia kościelna w Królestwie Polskim w XIX wieku
   [w:] Polska - Ukraina 1000 lat sąsiedztwa (ISSN 0867-1060)
  • Trzy kasaty unii kościelnej: 1795, 1839, 1875 - różnice i podobieństwa
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL
  • Unia brzeska w dziewiętnastowiecznej historiografii polskiej
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Ustawy i statuty unickich bractw cerkiewnych

  1993


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Obraz stanu prawosławnej diecezji wołyńskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie „Opisu diecezji” Mikołaja Teodorowicza
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Cerkiew unicka na Ukrainie w końcu XVIII wieku

  1992


  Książka naukowa recenzowana

  • Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875
  • Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772-1914

  1991


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Likwidacja unii kościelnej w diecezji chełmskiej w oczach księży Emiliana Bańkowskiego i Jana Pawła Bojarskiego

  1989


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Le niveau d'instruction du clerge catholique de rite grec dans le Royaume de Pologne au XIXe siecle
   [Poziom wykształcenia duchowieństwa greckokatolickiego w Królestwie Polskim w XIX wieku]
   [w:] Acta Poloniae Historica

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim wobec polskich poczynań niepodległościowych

  1988


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Martyrologium unitów podlaskich i chełmskich w prozie i poezji końca XIX i początku XX wieku
   [w:] Chrześcijanin w Świecie

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Przechodzenie unitów na obrządek łaciński w diecezji chełmskiej w XIX wieku

  1987


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Duchowieństwo greckokatolickie wobec likwidacji unii w diecezji chełmskiej
   [w:] Zeszyty Naukowe KUL

  1986

 • Bazylianie w Królestwie Polskim w latach 1817-1872
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1985


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Przechodzenie unitów na obrządek łaciński w diecezji chełmskiej w XIX wieku