dr hab. inż. Alicja Księżopolska

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Katedra Inżynierii Środowiska

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2021

Prace inżynierskie
 • Analiza degradacji gleb w Polsce ze zwróceniem uwagi na najbardziej zanieczyszczony obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz znaczenie badań terenowych z podkreśleniem naturalnych i antropogenicznych źródeł zanieczyszczenia.
 • Oczyszczanie ścieków jako istotny proces w inżynierii środowiska, na przykładzie opisu technologicznego zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli z uwzględnieniem bilansu ilości ścieków.
 • Zanieczyszczanie gleb metalami ciężkimi oraz przegląd metod inżynieryjnych stosowanych do ich oczyszczania z uwzględnieniem rozwiązań analitycznych migracji tych zanieczyszczeń w glebach.
 • Analiza gospodarki odpadami w Polsce ze zwróceniem uwagi na techniki i technologie minimalizacji ilości odpadów oraz ich racjonalnego przetwórstwa jako najbardziej efektywnej strategii
 • Odnawialne źródła energii jako sposób na oszczędność i pozytywne oddziaływanie na środowisko, na przykładzie budownictwa ekologicznego - projekt domku oszczędnościowego.
 • Zanieczyszczenie powietrza w Polsce z uwzględnieniem analizy diagnostycznej wszystkich województw oraz wykorzystanie teledetekcji i fotografii lotniczej w tym kierunku.

2019

Prace inżynierskie
 • Likwidacja wyrobisk pogórniczych w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym i sposoby ich rekultywacji
 • Wpływ zalesienia gruntów porolnych na środowisko glebowe
 • Geozagrożenia Globu Ziemskiego - przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania
 • Zanieczyszczenie środowiska wodnego i glebowego substancjami ropopochodnymi oraz metody ich oczyszczania
 • Problemy degradacji torfowisk w Polsce oraz wypracowanie metod ich ochrony i regeneracji
 • Problematyka podatnych na erozję gleb na Wyżynie Lubelskiej
 • Zasoby materii organicznej w glebach jako wskaźnik ich antropogenizacji

2017

Prace inżynierskie
 • Rtęć jako zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego
 • Znaczenie próchnicy w kształtowaniu żyzności gleb.
 • System gospodarowania odpadami i jego wpływ na środowisko.
 • Problematyka zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.
 • Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych
 • Kompostowanie odpadów w ochronie środowiska
 • Ochrona gleby jako czynnik zachowania środowiska przyrodniczego
 • Czynniki decydujące o klimacie Ziemi z uwzględnieniem efektu cieplarnianego