dr hab. inż. Alicja Księżopolska

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Katedra Inżynierii Środowiska

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2016


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • The effect of sewage sludge, mineral wool and flotation lime on the enzymatic activity of soil degraded by the sulphur industry
  [Wpływ osadu ściekowego, wełny mineralnej i wapna poflotacyjnego na aktywność enzymatyczną gleby zdegradowanej przez przemysł siarkowy (poster)]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • The effect of sewage sludge, mineral wool and flotation lime on the enzymatic activity of soil degraded by the sulphur industry
  [Wpływ osadu ściekowego, wełny mineralnej i wapna poflotacyjnego na aktywność enzymatyczną gleby zdegradowanej przez przemysł siarkowy (poster)]

Udział w konferencji krajowej

 • Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

2015


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Emisja CO2 and N2O w glebie wzbogaconej organicznymi i mineralnymi dodatkami w warunkach doświadczenia zalewowego

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • poster "Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski"
 • CO2 and N2O emission in soil amanded with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions
  [poster i streszczenie "Emisja CO2 N2O z gleb z dodatkiem organicznych i mineralnych wzbogaceń w warunkach hipoksji"]

Udział w festiwalu nauki

 • projekt #6449/1307 "Minerały jako budulec skał, piękne klejnoty i cenne rudy metali"
 • projekt #6447/1307 "Gleba jako matka Ziemia, żywicielka człowieka, źródło życia na lądzie"

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Activity of microorganisms participating in organic matter transformation in Haplic Luvisol soil
  [Aktywność mikroorganizmów biorących udział w transformacji materii organicznej w glebie płowej]
  [w:] Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inżynieria Ekologiczna S

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Przystosowanie się rolnictwa do warunków efektu cieplarnianego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • " Przystosowanie się rolnictwa do warunków efektu cieplarnianego" I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odpady, Środowisko, Atmosfera"

Udział w festiwalu nauki

 • Nauka bez barier, Lubelski Festiwal Nauki
 • Nauka bez barier, Lubelski Festiwal Nauki

2013


Udział w konferencji międzynarodowej

 • "Substanje humusowe w środowisku wodnym"
 • X Międzynarodowa Konferencja "Obieg pierwiastków w przyrodzie"

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Analiza chemiczna całkowitej zawartości selenu oraz analiza specjacyjna w glebach Krain Fizjograficznych Polski oraz w wybranych roślinach pochodzących z uprawy w kontrolowanych warunkach doświadczenia wazonowego na tle czynników abiotycznych środowiska"

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organic matter as the greatest bioenergy potential of soils – surface activity of humus substances
  [Materia organiczna gleb jako największy potencjał bioenergetyczny gleb - aktywność powierzchniowa substancji humusowych]
  [w:] Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inżynieria Ekologiczna S
 • Surface properties of bentonite and illite complexex with humus acids
  [Właściwości powierzchniowe kompleksów kwasów humusowych z illitem i bentonitem ]
  [w:] CLAY MINERALS

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Wpływ komponentów mineralnych i organicznych na właściwości gleby i rozkład materii organicznej

2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Electrolytic conductivity of synthetic organomineral complexes
  [Przewodnictwo właściwe syntetycznych kompleksów organicznomineralnych]
  [w:] SCIENTIA AGRICOLA