dr Tomasz Korulczyk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Subiektywna ocena stanu zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Being more idiographic in the nomothetic world
  [Bycie bardziej idiograficznym w nomotetycznym świecie]
  [w:] Polish Psychological Bulletin

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Podręcznik akademicki dla studentów kierunku: Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Synthetic-Singular Index of Multidimensional Job Analysis
  [Syntetyczny Indywidualny Wskaźnik Wielowymiarowej Analizy Stanowiska Pracy]
 • The role of fit theories in job analysis
  [Rola teorii dopasowania w analizie stanowiska pracy]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przegląd współczynników zgodności par
  [w:] Studia Psychologiczne
 • Szacowanie dopasowania w parach: Perspektywy i ograniczenia badawcze
  [w:] Polskie Forum Psychologiczne
 • Spouses' fit and marriage satisfaction in late adulthood
  [Dopasowanie małżonków i zadowolenie z małżeństwa w późnej dorosłości]
  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • Dobrostan pracowników pracujących na różnych zmianach
  [w:] Czasopismo Psychologiczne
 • Uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji L. Tornstama – ujęcie wielopoziomowe
  [w:] Psychologia Rozwojowa

Organizacja konferencji krajowej

 • III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dopasowanie w relacji przełożony – podwładny, wydajność pracy i intencja do odejścia
 • Wpływ syndromu prokrastynacji na realizację działań celowych. Badania eksperymentalne studentów

2017


Recenzja artykułu naukowego

 • Statystyczne metody radzenia sobie z brakami danych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Szacowanie dopasowania w parach

2015

 • Naiwne testowanie hipotez? Zestawienie NBHT oraz klasyfikatora Bayesa.
 • Zjawiska psychologiczne jako związki liniowe, czyli jak statystycznie zakłamujemy rzeczywistość

 • 2014


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Toward a Systemic Theory of Fit Concepts
   [W kierunku systemowej teorii dla koncepcji dopasowania]
  • Performance and satisfaction of salespeople with unethical behaviour management in organization
   [Wydajność i satysfakcja sprzedawców a zarządzanie nieetycznym zachowaniem w organizacji]

  Staż finansowany ze środków UE

  • Naukowe stypendium zagraniczne „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

  • The University of Auckland

  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • I/O Net - Psychologiczna Społeczność Psychologów pracy i organizacji

  2013


  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • Stypendium zagraniczne i praktyki psychologiczne LLP-Erasmus

  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Narcystyczne cechy osobowości a inteligencja płynna

  Stypendium finansowane przez uczelnię

  • Stypendium naukowe dla doktorantów z dotacji projakościowej

  2011


  Wystawa

  • Poster: Motywacja osiągnięć u osób o różnym natężeniu narcystycznych cech osobowości: badanie młodzieży akademickiej.

  2009


  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Rektora KUL

  2008

 • Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL

 • 2007


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Zdrowy Narcyzm i efektywność myślenia
  • Analiza psychologiczna NLS – prawda o nowych technikach manipulacji