Poradnictwo psychologiczne (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maria Gałkowska-Bachanek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – przekazanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych i metodologicznych związanych z poradnictwem psychologicznym
C2 – uwrażliwienie na problemy natury etycznej związanej z poradnictwem psychologicznym
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu problematyki diagnozy klinicznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 – Posiada wiedzę w zakresie technik pomagania psychologicznego
W2 - Zna dynamikę spotkań terapeutycznychK_W13
W8 – Zna i ma świadomość zasad etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia poradnictwa psychologicznegoK_W1

UMIEJĘTNOŚCI
U1 – Posiada umiejętności w zakresie nawiązania kontaktu z badanym oraz podtrzymania relacji pomagania podczas całego cyklu spotkań wspamagających K_U01, K_U03, K_U08

U2 – Potrafi dokonać poprawnej oceny, analizy i interpretacji wyników uzyskanych w procesie diagnozy klinicznej oraz zastosować tę wiedze w praktyce K_U05, K_U09
U3 – Stosuje się do zasad i norm etycznych w procesie pomagania K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Posiada kompetencje w zakresie nawiązywania kontaktu, ma zdolność empatii i zrozumienia w kontakcie z osobą szukającą pomocy psychologicznej K_K05, K_K06
K2 - Potrafi zaplanować i przeprowadzić postępowanie diagnostyczne K_K07
K3 – Kieruje się standardami etycznymi w procesie pomagania K_K02
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna, praca w podgrupach, case study
Treści programowe przedmiotu
1. Stadia procesu pomagania.
2. Sposoby radzenia sobie z bólem – etapy procesu przebaczania
3. Specyfika poradnictwa małżeńskiego – analiza przypadku
4. Interwencja kryzysowa – sposoby postępowania w przypadku zagrożenia życia .
5. Pomoc osobom uzależnionym – grupy AA i inne samopomocowe
6. Pomoc osobom współuzależnionym
7. Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie
8. Mobbing w pracy – zasady postępowania
9. Zajadanie emocji i inne problemy z odżywianiem
10. Zasady pomagania przez internet i telefon
11. Radzenie sobie ze stresem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena aktywności własnej studenta i jego zachowań podczas omawianych studiów przypadku, kolokwium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Alicja Kargulowa O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
2. Barbara Okun Skuteczna pomoc psychologiczna. Instytut psychologii zdrowia, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-23wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-02wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-09wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-16wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-23wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-30wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-13wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-20wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-27wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-04wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-11wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-18wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-25wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-06-01wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-06-08wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne