Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Maciej Hułas
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Analiza poszczególnych grup społecznych w perspektywie ich zachowań organizacyjnych.
C2 Analiza porównawcza zachowań organizacyjnych z uwzględnieniem ich osadzenia w czasie i w kontekście społeczno-kulturowym.
C3 Wykazanie historycznej zmienności grup społecznych oraz towarzyszących jej zachowań organizacyjnych.
Wymagania wstępne
Znajomość tematyki grupy i problematyki organizacji grupowej na poziomie szkoły średniej.
Rozumienie procesów wyłaniania się i funkcjonowania grup społecznych.
Rozumienie znaczenia zachowań organizacyjnych dla społeczeństwa jako całości.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie identyfikowania grup społecznych i typowych dla nich zachowań organizacyjnych. K_W02.
Absolwent posiada wiedzę na temat czynników integrujących grupę i rozumie potrzebę zintegrowanego funkcjonowania w grupie K_W03.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent posiada podstawowe umiejętności w zakresie identyfikowania zachowań organizacyjnych grup społecznych K_U01.
Absolwent rozumie rolę kompromisów dla zabezpieczenia integracji grupowej K_U04.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Absolwent potrafi krytycznie analizować organizacyjne zachowania grup społecznych według priorytetów dobra wspólnego K_K04.
Absolwent posiada wrażliwość i poczucie misji obywatelskiej nakazującą budzić kulturę porozumienia i obopólności w obrębie grupy społecznej K_K03.
Student okazuje szacunek wobec osób reprezentujących odmienne stanowisko K_K07.
Metody dydaktyczne
Wprowadzenie w omawianą problematykę. Prezentacja przygotowana przez studentów. Praca w grupach opracowujących poszczególne zagadnienia. Dyskusja i metody aktywizujące uczestników.
Treści programowe przedmiotu
1 Analiza poszczególnych grup społecznych
2. Kody komunikacyjne zachowań organizacyjnych.
3. Czynniki aksjonormatywne warunkujące integrację w grupie społecznej i rzutujące na sposób zachowań organizacyjnych.
4. Przywództwo i formuły non/konformizmu w grupach społecznych.
5. Kompromis, konsens, dialog jako drogi zażegnania kryzysów w grupie społecznej.
6. Zasada wzajemności (reciprocity) jako podstawa rozwiązywania konfliktów w grupach społecznych.
7. Jednostka w grupie społecznej -- problem autonomiczności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na poziomie oceny dostatecznej: zaliczenie na poziomie dostatecznym (55% z maksymalnej liczby punktów) jednego kolokwium w semestrze, obejmującego teksty omawiane podczas zajęć; grupowa prezentacja tekstu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na poziomie rzetelnego streszczenia, obecność na zajęciach.

Wymagania na poziomie oceny dobrej: zaliczenie na poziomie dobrym (80% z maksymalnej liczby punktów) jednego kolokwium w semestrze, obejmującego teksty omawiane podczas zajęć; grupowa prezentacja tekstu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na poziomie rzetelnego streszczenia wraz z syntetycznym podsumowaniem i sformułowaniem pytań do dyskusji.

Zaliczenie na poziomie bardzo dobrym: (95-100% z maksymalnej liczby punktów) jednego kolokwium w semestrze, obejmującego teksty omawiane podczas zajęć; grupowa prezentacja tekstu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na poziomie rzetelnego streszczenia, wraz z syntetycznym podsumowaniem, przygotowanie i prowadzenie dyskusji, stała aktywność podczas zajęć.

Brak zaliczenia - ocena niedostateczna: niezaliczone kolokwium - j.w.; brak zaliczenia grupowej prezentacji - j.w.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Piotr Sztompka, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
Maciej Hułas, Życie publiczne i moralność, [w:] Janusz Mariański (red.) Leksykon socjologii moralności, Nomos, 2015, s. 966-973.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2021-02-24środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-03-03środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-03-10środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-03-17środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-03-24środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-04-07środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-04-14środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-04-21środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-04-28środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-05-05środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-05-12środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-05-19środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-05-26środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-06-02środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-06-09środaONLINE 12:30 - 14:10
2021-06-16środaONLINE 12:30 - 14:10