Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Rafał Stęgierski
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE:
1. Podstawy algorytmiki i programowania
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:
CEL ZAJĘĆ:
Po zakończonym kursie student zna podstawy języka programowania PHP, umie wykorzystać zalety programowania obiektowego i posługuje się wybranymi wzorcami projektowymi.
ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA:
WIEDZA:
Student:
· zna protokoły komunikacji stosowane w sieci WWW,
· zna modele interakcji w aplikacjach internetowych działających w środowisku WWW,
· zna składnię języka PHP,
· zna podstawy programowania obiektowego w PHP,
· zna podstawowe wzorce projektowe.
UMIEJĘTNOŚCI:
Po zakończonym kursie student:
· umie zainstalować i skonfigurować niezbędne oprogramowanie,
· potrafi analizować zapytania i odpowiedzi wykonywane w dowolnej aplikacji internetowej,
· potrafi pisać proste skrypty PHP przetwarzające napisy, tablice, tablice napisów i kod HTML,
· potrafi tworzyć proste aplikacje internetowe w wybranym frameworku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[Mgr Włodzimierz Gajda - 2011/12]
TREŚĆ ZAJĘĆ:
1. Sieć WWW
a. Protokół http
b. Zapytania GET oraz POST
c. Przetwarzanie po stronie klienta
d. Przetwarzanie po stronie serwera
e. REST
f. Transfer synchroniczny i asynchroniczny (AJAX)
2. Składnia języka PHP
a. Instrukcje wyjściowe i napisy
b. Stałe, zmienne, wyrażenia i operatory
c. Instrukcje sterujące
d. Funkcje w PHP
e. Standardy kodowania
3. Programowanie obiektowe
a. Klasy i obiekty
b. Konstruktory, destruktory i klonowanie
c. Składowe
d. Dziedziczenie
e. Specyfikatory widoczności składowych
f. Składowe statyczne
g. Stałe
h. Klasy abstrakcyjne
i. Interfejsy
j. Wyjątki
k. Klasy i metody finalne
l. Metody magiczne
m. Wywołania zwrotne, funkcje anonimowe i domknięcia
n. Przestrzenie nazewnicze
o. Interfejs \"reflection API\"
4. Wzorce projektowe
a. Podstawowe informacje o wzorcach projektowych
b. Wybrane wzorce projektowe:
i. Singleton
ii. Factory Method
iii. Decorator
iv. Facade
v. Interpreter
vi. Strategy
vii. Observer
viii. Visitor
ix. Command
x. Registry
xi. Front Controller
xii. Application Controller
xiii. Page Controller
xiv. Wzorce Template View i Helper View
xv. Data Mapper
xvi. Identity Map
xvii. Unit of Work
xviii. Lazy Load
xix. Domain Object Factory
xx. Identity Object
5. Oprogramowanie ORM
6. Oprogramowanie framework
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
FORMA ZAJĘĆ:
Ćwiczenia w pracowni komputerowej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMOCY DYDAKTYCZNYCH:
Laboratorium
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:
Aktywność na zajęciach (25%)
Dwa kolokwia praktyczne prowadzone na komputerze (75%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. W. Gajda: PHP. Praktyczne projekty, Helion, Gliwice 2009
2. Matt Zandstra: PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia. Wydanie III, Helion, Gliwice 2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. W. Gajda: Symfony w przykładach, Helion, Gliwice 2011
2. W. Gajda: Zend Framework, Helion, Gliwice 2011
3. W. Gajda: PHP, MySQL i MVC, Helion, Gliwice 2010
INNE POMOCE DYDAKTYCZNE:
1. http://symfony.com/doc/current/
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę