Wprowadzenie do ekonomii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Żuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – ukazanie studentom znaczenia ekonomii jako nauki.
C2 – zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i prawami ekonomicznymi.
C3 – zapoznanie studentów z podstawami mikro- i makroekonomii.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01. Student zna podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne.
W_02. Student rozumie znaczenie ekonomii jako nauki.
UMIEJĘTNOŚCI
U_01. Student potrafi dostrzegać i nazywać zjawiska ekonomiczne, używając poznanych terminów ekonomicznych.
U_02. Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji podstawowych problemów ekonomicznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
K_02. Student rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie.
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
1. Ekonomia jako nauka, ekonomia a inne nauki.
2. Rynek i zasady jego funkcjonowania.
3. Zachowanie podmiotów na rynku.
4. Podstawy teorii przedsiębiorstwa.
5. Podstawowe zagadnienia z makroekonomii.
6. Rola państwa w gospodarce.
7. Główne nurty w historii myśli ekonomicznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na ocenę na zaliczenie w formie pisemnej (test wyboru):
5,0: od 90% pkt.
4,5: 80-89%
4,0: 70-79%
3,5: 60-69%
3,0: 50-59%

Wymagania na ocenę z przedmiotu:
Ocena bardzo dobra:
(W) Student opanował wymaganą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć, praw i teorii ekonomii.
(U) Student potrafi dostrzegać i nazywać zjawiska ekonomiczne, używając poznanych terminów ekonomicznych oraz wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji podstawowych problemów ekonomicznych.
(K) Student na bieżąco zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie podstaw ekonomii.
Ocena dobra:
(W) Student opanował większość wymaganej wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, praw i teorii ekonomii.
(U) Student potrafi dostrzegać i nazywać zjawiska ekonomiczne, używając poznanych terminów ekonomicznych oraz wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji niektórych podstawowych problemów ekonomicznych.
(K) Student regularnie zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie podstaw ekonomii.
Ocena dostateczna:
(W) Student opanował podstawową wymaganą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć, praw i teorii ekonomii.
(U) Student potrafi dostrzegać i nazywać najważniejsze zjawiska ekonomiczne, używając poznanych terminów ekonomicznych oraz wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji najważniejszych podstawowych problemów ekonomicznych.
(K) Student na bieżąco zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie podstaw ekonomii, gdy zachodzi taka konieczność.
Natomiast ocena niedostateczna:
(W) Student nie opanował wymaganej wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, praw i teorii ekonomii.
(U) Student nie potrafi dostrzegać i nazywać zjawisk ekonomicznych, używając poznanych terminów ekonomicznych oraz wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji podstawowych problemów ekonomicznych.
(K) Student nie zdobywa wiedzy i nie doskonali umiejętności w zakresie podstaw ekonomii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bednarski M., Wilkin J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, LexisNexis, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca
Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, PWN 2018.
Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, PWN 2018.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin