Prawo wobec patologii społecznych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Kuć
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przedstawienie definicji patologii społecznych, ich podziału i istoty
C2Przedstawienie prawa jako regulatora zachowań
C3 Przedstawienie normatywnych regulacji w obszarze patologii społecznych
Wymagania wstępne
W1Znajomość podstawowej terminologii z zakresu pedagogiki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
(W)Student definiuje prawo i patologie społeczne K_W03
(W)Student zna podział patologii społecznych K_W03
(W)Student wymienia regulacje prawne dotyczące patologii społecznych K_07

UMIEJĘTNOŚCI
(U)Student potrafi stosować podziały patologii społecznych do analizowania problematyki zajęć K_U09
(U)Student potrafi poprawnie wnioskować w obszarze problematyki zajęć K_U06
(U)Student właściwie analizuje przepisy prawne dotyczące patologii społecznych K_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
(K)Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy K_04
(K)Student jest otwarty na problemy patologii społecznych K_04
(K)Student potrafi pracować w grupie K_K03
(K)Student właściwie analizuje przepisy prawne dotyczące patologii społecznych K_07
Metody dydaktyczne
Wykład. Analiza przepisów prawnych. Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie patologii społecznych. Podział patologii społecznych. Teorie zachowań dewiacyjnych. Prawo jako regulator zachowań indywidualnych i zbiorowych. Norma prawna i system prawny. Alkoholizm i narkomania jako patologie społeczne. Problematyka samobójstwa w kontekście prawnym i społecznym. Uzależnienie od sekt. Prostytucja. Przestępczość jako szczególny przejaw patologii społecznych. Kazirodztwo. Agresja dzieci i młodzieży. Uzależnienie od komputera. Reakcje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na przejawy patologii społecznych. Działania administracji publicznej w zakresie ograniczania zjawisk patologii społecznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę niedostateczną
(W)Student nie zna problematyki zajęć
(U)Student nie potrafi wykorzystać wiedzy do rozwiązywania zadanych problemów
(K)Student nie potrafi zorganizować warsztatu pracy
Na ocenę dostateczną
(W)Student zna wybrane zagadnienia przedstawiane podczas zajęć
(U)Student potrafi w podstawowym zakresie wykorzystać wiedzę do rozwiązywania zadań
(K) Student potrafi w podstawowym zakresie zorganizować warsztat pracy
Na ocenę dobrą
(W) Student zna większość zagadnień przedstawianych podczas zajęć
(U)Student potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania stawianych problemów
(K)Student dobrze organizuje warsztat pracy
Na ocenę bardzo dobrą
(W)Student zna wszystkie zagadnienia przedstawiane podczas zajęć
(U)Student w pełni potrafi wykorzystać wiedzę do realizacji stawianych problemów
(K)Student bardzo dobrze organizuje warsztat pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
M.Kuć, Kryminologia, Warszawa 2015
M.Kuć, Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2013
I.Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca
L.Wieczorek, Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieście średniej wielkości. Kryminologiczna monografia terenu, Katowice 2013
St. Kozak, Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę