Aksjologia w profilaktyce społecznej i resocjalizacji (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Łuka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przekazanie wiedzy dotyczącej natury wartości oraz ich znaczenia w procesie wychowania (ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki społecznej i resocjalizacji)
C2 - uwrażliwienie na odwoływanie się do wartości w procesie wychowania

C1 - przekazanie wiedzy dotyczącej natury wartości oraz ich znaczenia w procesie wychowania (ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki społecznej i resocjalizacji)
C2 - uwrażliwienie na odwoływanie się do wartości w procesie wychowania
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowej struktury procesu wychowawczego i jego elementów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W46 posiada wiedzę na temat podstawowych założeń pracy resocjalizacyjnej, w tym oddziaływań readaptacyjnych społecznie;
UMIEJĘTNOŚCI
K_U38 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności resocjalizacyjnej;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K21 docenia wartość nauk pedagogicznych jak i tych jej subdyscyplin, których zasoby ukierunkowane są na pomoc ludziom zagrożonym i niedostosowanym społecznie;
Metody dydaktyczne
Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej; dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Wyjaśnienia terminologiczne i wprowadzające
2. Podstawowe definicje i klasyfikacje wartości
3. Wartości noetyczne w profilaktyce społecznej i procesie resocjalizacji
4. Koncepcje pracy resocjalizacyjnej w oparciu o wartości noetyczne
5. Resocjalizacja jako kreująca działalność wychowawcza
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra:
student opanował od 90% do 100% zakresu materiału
student jest otwarty na zgłębianie wiedzy pedagogicznej oraz sam szuka sposobów pomnażania tej wiedzy

Ocena dobra:
student opanował od 70% do 90% zakresu materiału
student jest otwarty na zgłębianie wiedzy pedagogicznej

Ocena dostateczna:
student opanował od 50% do 70% zakresu materiału
student dostrzega konieczność pogłębiania wiedzy pedagogicznej

Ocena niedostateczna:
student nie opanował minimum 50% zakresu materiału
student nie wykazuje otwartości na pogłębianie wiedzy pedagogicznej

Na ocenę końcową składają się:
1. 25% - obecność na zajęciach
2. 75 % - egzamin

Sposoby weryfikacji: egzamin ustny / pisemny + dyskusja na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Kraków 2015.
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000.
U. Sobczyszyn, Noetyczny wymiar wartości rodziny, \"Łódzkie Studia Teologiczne\" (26) 2017/1, s. 21-33.

Uzupełniająca:
V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2009.
Z. Iwański, Resocjalizacja a kryzys kary pozbawienia wolności, Lublin 2013.
W. Woźniak, Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem poezjoterapii, Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego, Poznań 2012.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin